Dokument archiwalny

Konstruowanie budżetu Miasta

 

Do 15 listopada każdego roku, w oparciu o obowiązujące przepisy Prezydent Miasta opracowuje projekt budżetu na dany rok i przedstawia go do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz przekazuje Radzie Miasta Krakowa.

Do dnia 30 listopada Prezydent Miasta ewentualnie przekazuje Radzie Miasta I autopoprawkę do projektu budżetu.

I czytanie projektu budżetu Miasta odbywa się do dnia 1 grudnia.

Kolejny istotny etap w harmonogramie prac nad uchwałą budżetową to 6 grudnia. Wówczas mija termin zgłaszania opinii przez poszczególne Komisje Rady Miasta oraz poprawek do projektu budżetu przez Komisje, Kluby i Radnych Miasta. Powyższe poprawki muszą być zbilansowane i dla proponowanych zwiększeń wydatków wskazywać źródła pozyskiwania środków, w szczególności:

  • dla dochodów budżetowych - źródła ich powstawania,
  • dla wydatków bieżących - klasyfikację budżetową lub nazwę zadania budżetowego,
  • dla wydatków inwestycyjnych - numer i nazwę zadania budżetowego oraz klasyfikację budżetową.


Do dnia 14 grudnia Komisja Budżetowa dokonuje analizy i zajmuje ostateczne stanowisko wobec zgłoszonych zbilansowanych poprawek.

W terminie do dnia 22 grudnia Prezydent Miasta ewentualnie dostarcza Radzie Miasta II autopoprawkę. Uwzględnia ona poprawki Radnych, a także zewnętrzne okoliczności uwarunkowane przepisami prawa lub decyzjami instytucji zewnętrznych oraz opracowuje do głosowania pozostałe zbilansowane poprawki, nieuwzględnione w II autopoprawce.

Do dnia 31 grudnia Rada Miasta uchwala budżet Miasta.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Miasto Kraków realizuje zadania samorządowe gminne i powiatowe.
W związku z tym w projekcie budżetu miasta uwzględnione zostały źródła finansowania pochodzące z dochodów gminy i powiatu. Podobnie w zakresie wydatków Miasta dokonano podziału na zadania realizowane przez gminę i powiat.

Na sumę dochodów Miasta składają się wpływy z:
podatków lokalnych:
podatek od nieruchomości
podatek od środków transportowych
podatek rolny i leśny
podatków pobieranych przez urzędy skarbowe
podatek od czynności cywilnoprawnych
podatek od spadków i darowizn
karta podatkowa
opłat:
opłata skarbowa
opłata komunikacyjna
opłata za zajęcie pasa drogowego
opłata targowa
opłata miejscowa i uzdrowiskowa
opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej
inne opłaty
dochodów z mienia:
najem i dzierżawa majątku
użytkowanie i zarząd nieruchomościami
bezumowne korzystanie z nieruchomości
sprzedaż majątku
wpływów ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej:
innych dochodów:
należności czynszowe za usługi komunalne i różne dochody
odpłatność za usługi
mandaty, grzywny i inne kary administracyjne
odsetki
dofinansowanie zadań własnych pozyskanych z innych źródeł
dochody związane z realizacją zadań zleconych
pozostałe dochody
środki otrzymane z funduszy celowych
opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:
podatek dochodowy od osób fizycznych
podatek dochodowy od osób prawnych
subwencji i dotacji:
subwencja ogólna
dotacje na zadania zlecone
dotacje na zadania własne
dotacje otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Dwa razy w roku Prezydent Miasta przygotowuje sprawozdanie z realizacji budżetu:

  • w terminie do dnia 31 sierpnia informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa za I półrocze
  • w terminie do 20 marca roku następnego po roku budżetowym roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krakowa.

Rada Miasta rozpatruje roczne sprawozdanie z wykonania budżetu w terminie do dnia 30 kwietnia i podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta.


Zobacz więcej o absolutorium.