Dokument archiwalny

Interpelacje Radnych Miasta Krakowa - VII kadencji

W myśl postanowień Statutu Miasta Krakowa radny ma prawo składania interpelacji. Interpelację składa się w sprawach związanych z:

  1. realizacją uchwał Rady,
  2. wykonywaniem zadań przez Prezydenta, Magistrat i miejskie jednostki organizacyjne.

Interpelacja powinna zawierać w szczególności:

  1. krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz
  2. wynikające stąd pytania lub/i postulaty.

Interpelacje mogą być składane na sesjach oraz w okresach między sesjami. Interpelacja może mieć formę pisemną lub ustną. Interpelacje pisemne składa się na ręce Przewodniczącego. Przed wygłoszeniem interpelacji ustnej radny wpisuje się na listę interpelujących oraz na piśmie doręcza Przewodniczącemu tezy interpelacji. Składając interpelację radny określa formę odpowiedzi (ustną w czasie obrad sesji lub pisemną doręczaną radnemu). Wskazanie radnego dotyczące formy odpowiedzi wiąże interpelowanego. Przy braku wskazania obowiązuje forma pisemna. Przewodniczący niezwłocznie przekazuje przyjęte interpelacje Prezydentowi, który udziela odpowiedzi na interpelację w ciągu 21 dni od daty jej złożenia. W przypadku uznania otrzymanej odpowiedzi za niezadowalającą, radny może zwrócić się do Przewodniczącego o ponowne umieszczenie interpelacji w porządku obrad sesji w punkcie "Odpowiedzi na interpelacje". Łączny czas interpelacji wygłaszanych przez radnego na sesji nie może przekroczyć 4 minut.


Poniżej publikowane są interpelacje złożone na piśmie oraz pisemne tezy interpelacji wygłoszonych ustnie. Publikacja odpowiedzi na interpelację następuje niezwłocznie po udzieleniu odpowiedzi radnemu przez Prezydenta Miasta Krakowa. W sytuacji gdy w treści interpelacji, tez lub odpowiedzi na interpelacje występują informacje o ograniczonym dostępie, dokonuje się ich wyłączenia podając podstawę prawną, zakres wyłączenia, osobę, która dokonała wyłączenia a jeżeli dotyczy, nazwę podmiotu, na którego rzecz dokonano wyłączenia jawności.


Sesja Nr Imie i
Nazwisko
Radnego
Interpelacja w sprawie Data
zgłoszenia
Treść
interpelacji
Odpowiedź
na
interpelacje
XXVIAdam
Kalita
Wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ul. Fortecznej i Doktora Judyma2015-10-07 PDFPDF
XXIIIAdam
Kalita
Teatrów2015-09-09 PDFPDF
PDF
MiędzysesyjnaAdam
Kalita
Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Promocji Zdrowia2015-08-18 PDFPDF
PDF
XVIAdam
Kalita
Zakupu przez pracowników UMK identyfikatorów po preferencyjnych cenach2015-06-10 PDFPDF
XIIIAdam
Kalita
Wymiany oświetlenia na ulicach Krakowa2015-05-13 PDFPDF
XIIIAdam
Kalita
Zakupu rocznego abonamentu dla pracowników Wydziału Skarbu Miasta umożliwiającego parkowanie w pobliżu miejsca pracy2015-05-13 PDFPDF
XIIIAdam
Kalita
Organizacji ruchu w rejonie ulic: Skorupki, Jaworskiego, Idzikowskiego, Domki, Na Wiankach2015-05-13 PDFPDF
XIIIAdam
Kalita,Arkady
Rzegocki
Wskazania nowej siedziby dla NZOZ Centrum Promocji Zdrowia - al. Pokoju POZ Sp. z o.o.2015-05-13 PDFPDF
PDF
XIIIAdam
Kalita
Komunalizacji działek w rejonie ulicy Idzikowskiego2015-05-13 PDFPDF
VIIIAdam
Kalita
Stawki żywieniowej w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Helclów 22015-03-04 PDFPDF
<<12345>>

Wyszukaj interpelacje