Dokument archiwalny

Interpelacje Radnych Miasta Krakowa - VII kadencji

W myśl postanowień Statutu Miasta Krakowa radny ma prawo składania interpelacji. Interpelację składa się w sprawach związanych z:

  1. realizacją uchwał Rady,
  2. wykonywaniem zadań przez Prezydenta, Magistrat i miejskie jednostki organizacyjne.

Interpelacja powinna zawierać w szczególności:

  1. krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz
  2. wynikające stąd pytania lub/i postulaty.

Interpelacje mogą być składane na sesjach oraz w okresach między sesjami. Interpelacja może mieć formę pisemną lub ustną. Interpelacje pisemne składa się na ręce Przewodniczącego. Przed wygłoszeniem interpelacji ustnej radny wpisuje się na listę interpelujących oraz na piśmie doręcza Przewodniczącemu tezy interpelacji. Składając interpelację radny określa formę odpowiedzi (ustną w czasie obrad sesji lub pisemną doręczaną radnemu). Wskazanie radnego dotyczące formy odpowiedzi wiąże interpelowanego. Przy braku wskazania obowiązuje forma pisemna. Przewodniczący niezwłocznie przekazuje przyjęte interpelacje Prezydentowi, który udziela odpowiedzi na interpelację w ciągu 21 dni od daty jej złożenia. W przypadku uznania otrzymanej odpowiedzi za niezadowalającą, radny może zwrócić się do Przewodniczącego o ponowne umieszczenie interpelacji w porządku obrad sesji w punkcie "Odpowiedzi na interpelacje". Łączny czas interpelacji wygłaszanych przez radnego na sesji nie może przekroczyć 4 minut.


Poniżej publikowane są interpelacje złożone na piśmie oraz pisemne tezy interpelacji wygłoszonych ustnie. Publikacja odpowiedzi na interpelację następuje niezwłocznie po udzieleniu odpowiedzi radnemu przez Prezydenta Miasta Krakowa. W sytuacji gdy w treści interpelacji, tez lub odpowiedzi na interpelacje występują informacje o ograniczonym dostępie, dokonuje się ich wyłączenia podając podstawę prawną, zakres wyłączenia, osobę, która dokonała wyłączenia a jeżeli dotyczy, nazwę podmiotu, na którego rzecz dokonano wyłączenia jawności.


Sesja Nr Imie i
Nazwisko
Radnego
Interpelacja w sprawie Data
zgłoszenia
Treść
interpelacji
Odpowiedź
na
interpelacje
MiędzysesyjnaDominik
Jaśkowiec
Przekroczonych norm hałasu po wycince drzew wzdłuż nasypu kolejowego w okolicy ulic: Kantora, Ślicznej i Ostatniej2016-01-13 PDFPDF
MiędzysesyjnaDominik
Jaśkowiec
Zapewnienia bezpieczeństwa na Smoczym Skwerze przy ul. Klimka Bachledy2016-01-13 PDFPDF
MIędzysesyjnaDominik
Jaśkowiec
Objęcia bieżącym utrzymaniem działem nr 121 i 125 obr. 22 Śródmieście2015-12-29 PDFPDF
MIędzysesyjnaDominik
Jaśkowiec
Skweru Sportowego pryz ul. Powstańców w Krakowie2015-12-29 PDFPDF
MiędzysesyjnaDominik
Jaśkowiec
Pozostawienia wiaty śmietnikowej pomiędzy blokami ul. Majora 7 i 92015-12-29 PDFPDF
MiędzysesyjnaDominik
Jaśkowiec
Przejazdu autobusami przez most kolejowy w ciągu ulicy Węgrzeckiej w Krakowie2015-12-29 PDFPDF
MiędzysesyjnaDominik
Jaśkowiec
Zakazu parkowania na ul. Ptasiej oraz wykonania chodnika przy posesji nr 142015-12-29 PDFPDF
XXXIVDominik
Jaśkowiec
Naprawy nawierzchni ul. Klimka Bachledy2015-12-16 PDFPDF
XXXIVDominik
Jaśkowiec
Remontu chodnika znajdującego się w ciągu ul. Młyńskiej2015-12-16 PDFPDF
XXXIVDominik
Jaśkowiec
Podawania informacji o stanie powietrza w pojazdach komunikacji miejskiej2015-12-16 PDFPDF
<<12345678910111213141516171819202122232425
2627282930313233343536>>

Wyszukaj interpelacje