Dokument archiwalny

Interpelacje Radnych Miasta Krakowa - VII kadencji

W myśl postanowień Statutu Miasta Krakowa radny ma prawo składania interpelacji. Interpelację składa się w sprawach związanych z:

  1. realizacją uchwał Rady,
  2. wykonywaniem zadań przez Prezydenta, Magistrat i miejskie jednostki organizacyjne.

Interpelacja powinna zawierać w szczególności:

  1. krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz
  2. wynikające stąd pytania lub/i postulaty.

Interpelacje mogą być składane na sesjach oraz w okresach między sesjami. Interpelacja może mieć formę pisemną lub ustną. Interpelacje pisemne składa się na ręce Przewodniczącego. Przed wygłoszeniem interpelacji ustnej radny wpisuje się na listę interpelujących oraz na piśmie doręcza Przewodniczącemu tezy interpelacji. Składając interpelację radny określa formę odpowiedzi (ustną w czasie obrad sesji lub pisemną doręczaną radnemu). Wskazanie radnego dotyczące formy odpowiedzi wiąże interpelowanego. Przy braku wskazania obowiązuje forma pisemna. Przewodniczący niezwłocznie przekazuje przyjęte interpelacje Prezydentowi, który udziela odpowiedzi na interpelację w ciągu 21 dni od daty jej złożenia. W przypadku uznania otrzymanej odpowiedzi za niezadowalającą, radny może zwrócić się do Przewodniczącego o ponowne umieszczenie interpelacji w porządku obrad sesji w punkcie "Odpowiedzi na interpelacje". Łączny czas interpelacji wygłaszanych przez radnego na sesji nie może przekroczyć 4 minut.


Poniżej publikowane są interpelacje złożone na piśmie oraz pisemne tezy interpelacji wygłoszonych ustnie. Publikacja odpowiedzi na interpelację następuje niezwłocznie po udzieleniu odpowiedzi radnemu przez Prezydenta Miasta Krakowa. W sytuacji gdy w treści interpelacji, tez lub odpowiedzi na interpelacje występują informacje o ograniczonym dostępie, dokonuje się ich wyłączenia podając podstawę prawną, zakres wyłączenia, osobę, która dokonała wyłączenia a jeżeli dotyczy, nazwę podmiotu, na którego rzecz dokonano wyłączenia jawności.


Sesja Nr Imie i
Nazwisko
Radnego
Interpelacja w sprawie Data
zgłoszenia
Treść
interpelacji
Odpowiedź
na
interpelacje
XLIKatarzyna
Pabian
Zwiększenia liczby ławek i koszy na śmieci na bulwarach wiślanych2016-04-13 PDFPDF
XLIKatarzyna
Pabian
Uporządkowania zieleni w rejonie Krzemionek2016-04-13 PDFPDF
XXVIKatarzyna
Pabian
Monitoringu Miasta2015-10-07 PDFPDF
XXVKatarzyna
Pabian
Tworzenia parków dla osób niepełnosprawnych i niedowidzących2015-09-23 PDFPDF
XXVKatarzyna
Pabian
Kładki łączącej sanktuarium Jana Pawła II i sanktuarium Bożego Miłosierdzia2015-09-23 PDFPDF
XXIIIKatarzyna
Pabian
Umieszczenia lustra drogowego na rogu ulicy Stoszki i Szczyglej2015-09-09 PDFPDF
XXIKatarzyna
Pabian
Doposażenia Smoczego Skweru przy ul. Lipskiej2015-07-11 PDFPDF
XXIKatarzyna
Pabian
Konsultacji z seniorami urządzania Smoczych Skwerów2015-07-08 PDFPDF
XXIKatarzyna
Pabian
Stojaków rowerowych w pierzajach Rynku Podgórskiego2015-07-08 PDFPDF
XXIKatarzyna
Pabian
Zieleni na Rynku Podgórskim2015-07-08 PDFPDF
<<123>>

Wyszukaj interpelacje