Dokument archiwalny

Sesja numer CXIV  (24 Październik 2018)


Posiedzenie nr 1  (24 Październik 2018r.)


Porządek posiedzenia


1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.


2. Interpelacje Radnych.


3. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.


4. Informacja Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie wydanych decyzji wz na terenie Krakowa niezgodnych ze


5. Zamiar przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 92 im. Bohaterów Westerplatte w Krakowie poprzez przeniesienie siedziby z os. Kalinowego 18 na os. Józefa Strusia 19 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3157


6. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 303/10000 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Starszy Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Wysłouchów 22B w Krakowie stanowiącym poprzednio własność Wnioskodawców / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3160


7. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 51 usytuowanego w budynku przy ul. Centralnej 34 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 53% bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3167


8. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 2 usytuowanego w budynku na os. Słonecznym 9 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 47 % bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3195


9. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 8 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy Pl. Jana Matejki Nr 4 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3213


10. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego udziału Gminy Miejskiej Kraków wynoszącego 9408/19200 części nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem mieszkalno-użytkowym, położonej w Krakowie przy ul. Starowiślnej Nr 35 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3215


11. Uchwalenie "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kraków" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3209


12. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801, 851, 852, 853, 854, 900 i 926 - zadania dzielnic) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3227


13. Zmieniająca uchwałę Nr XCI/2374/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3228


14. Przyjęcie aktualizacji ''Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Kraków'' / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3229


15. Ustanowienie pomników przyrody na terenie miasta Krakowa / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3247


16. Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dot. pozyskania na rzecz Gminy Miejskiej Kraków terenu Parku Jalu Kurka poprzez dokonanie wywłaszczenia za odszkodowaniem

Na CXIV sesji RMK /24.10.2018 r./ na wniosek formalny złożony przez Radnego W. Pietrusa Rada odesłała projekt do wnioskodawcy celem uwzględnienia opinii prawnej

/ projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 324817. Nazwa skweru / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3263


18. Zmiana uchwały Nr XCVII/1449/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Krakowa / projektodawca Przewodniczący Rady Miasta/ Druk nr 3274


19. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 801, 854 i 921) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3256


20. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801, 851, 852, 853, 854, 900, 921 i 926 - zadania dzielnic) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3257


21. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 750, 801, 852, 855, 900, 921 i 926 oraz zmiany planu wydatków w działach: 600, 750, 801, 852, 853, 855, 900, 921 i 926) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3258


22. Zmieniająca uchwałę Nr XCI/2374/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 710, 750, 756 i 926, zmniejszenia planu przychodów, zwiększenia planu rozchodów oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 710, 750, 754, 757, 801, 851, 854, 900 i 921) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3259


23. Zmiana uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3260


24. Wysokość i zasady ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów lub dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek na obszarze Gminy Miejskiej Kraków w roku kalendarzowym 2019 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3249


25. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 10 usytuowanego w budynku przy ul. Schweitzera 1 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 68% bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3250


26. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 133/10000 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Starszy Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Halszki 37 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3251


27. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 3813/539191 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Starszy Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Telimeny 13 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3252


28. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Magdalena Owerko - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 28 położonym na os. Albertyńskim w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3253


29. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Małgorzata Kwiecień - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 7 położonym przy ul. Sereno Fenn`a w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3255


30. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 317/10000 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Starszy Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Wysłouchów 22B w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3264


31. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 92/10000 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Starszy Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Halszki 1 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3265


32. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu po 1/6 części kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 92/10000 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Starszy Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Halszki 1 w Krakowie stanowiącym poprzednio w udziałach własność obu wnioskodawczyń / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3266


33. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/4 części kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 58/8731 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Starszy Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Teligi 15 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni na prawach wspólności ustawowej małżeńskiej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3267


34. Zmieniająca uchwałę Nr LXI/1328/16 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem jest Gmina Miejska Kraków udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3254


35. Upoważnienie Dyrektora Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie do udzielania ulg w spłacie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3261


36. Upoważnienie Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa do udzielania ulg w spłacie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3262


37. Nadanie Parkowi Miejskiemu nazwy Park Zaczarowanej Dorożki, określenia granic Parku oraz przyjęcia regulaminu Parku / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3212


38. Zasady postoju pojazdów samochodowych z wykupionym abonamentem postojowym obowiązującym w podstrefie P6IV i P6V w związku z przebudową ciągu drogowo - torowego na ulicach: Królewskiej, Podchorążych i Bronowickiej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3239


39. Ustanowienie uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3240


40. Przyjęcie "Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Krakowa na lata 2019 - 2023" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3241


41. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Małgorzata Kwiecień - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 19 położonym przy ul. Augustiańskiej w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3230


42. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 5 usytuowanego w budynku na os. Centrum B 8 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 73 % bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3231


43. Wyrażenie zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej przy ul. Jaskółczej na rzecz Klubu Sportowego Akademickiego Związku Sportowego przy Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie wraz z udzieleniem 90 % bonifikaty od jej ceny / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3232


44. Warunki udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3233


45. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 182/10000 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr położonym przy ul. Wysłouchów 29 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3235


46. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 26 usytuowanego w budynku przy ul. Starowiślnej 29 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 49 % bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3242


47. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 18 usytuowanego w budynku przy ul. Krowoderskich Zuchów 3 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 86% bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3243


48. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny udziału w nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Brogi 40 w Krakowie stanowiącej własność wnioskodawcy / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3244


49. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 2/6 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Małgorzata Kwiecień - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 18 położonym przy ul. Celarowskiej w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3245


50. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Łąki Nowohuckie" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3202


51. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon Alei Ignacego Daszyńskiego" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3205


52. Zmieniająca uchwałę Nr XCIII/2434/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na otrzymywanie przez publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddział przedszkolny oraz inne formy wychowania przedszkolnego, prowadzone na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków, dotacji w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2018 r. poz. 929) / projektodawca Klub Radnych PK/ Druk nr 3276


53. Oświadczenia, komunikaty.


54. Zamknięcie sesji.