Dokument archiwalny

Sesja numer CXIII  (10 Październik 2018)


Posiedzenie nr 1  (10 Październik 2018r.)


Porządek posiedzenia


1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.


2. Interpelacje Radnych.


3. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.


4. Zmiana Statutu Miasta Krakowa / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3238


5. Przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków dotyczących ustalenia lokalizacji profesjonalnego ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Kraków / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 3236


6. Nazwa ronda / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 3218


7. Nazwa skweru / projektodawca Klub Radnych PO/ Druk nr 3234


8. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 29 usytuowanego w budynku na os. Zielonym 16 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 66 % bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3129


9. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Dolnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3130


10. Wyrażenie zgody na zamianę udziałów we współwłasności nieruchomości położonych przy Al. Focha pomiędzy Miastem Kraków - miastem na prawach powiatu a Województwem Małopolskim bez obowiązku dokonywania dopłaty z tytułu różnicy wartości zamienianych udziałów we współwłasności nieruchomości / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3131


11. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 95 usytuowanego w budynku na os. II Pułku Lotniczego 46 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 37 % bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3132


12. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1 części kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 4244/128929 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr (...) położonym na os. Piastów 36 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy w udziale 1 części / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3133


13. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 158/10000 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr (...) położonym przy ul. Halszki 37 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3134


14. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 5 usytuowanego w budynku przy ul. Królowej Jadwigi 19 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 46% bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3135


15. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 11 usytuowanego w budynku przy ul. Gzymsików 5 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 72 % bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3136


16. Zmiana nazwy Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie oraz nadanie statutu Miejskiemu Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3159


17. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 700, 750 i 756 oraz zmian w planie wydatków w działach: 750, 754, 757, 801, 854, 921 i 926) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3162


18. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 700, 710, 750, 801, 900 i 921 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 710, 750, 801, 851, 852, 854, 855, 900 i 921) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3163


19. (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801, 853, 854, 900, 921 i 926 - zadania dzielnic) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3164


20. Zmiana uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3165


21. Określenie na rok 2018 stawki dotacji przedmiotowej dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie na prace remontowo ? konserwatorskie muru od strony południowej Cmentarza Rakowickiego, na konserwację nagrobków na Cmentarzu Rakowickim, Cmentarzu Podgórskim i Starym Cmentarzu Podgórskim oraz na realizację zadań z zakresu grobownictwa wojennego na terenie Gminy Miejskiej Kraków / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3158


22. Odwołanie Kingi Witkowskiej z pełnienia funkcji ławnika / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3199


23. Zmieniająca uchwałę Nr XVI/285/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie wykazu dróg, obiektów i terenów, na których realizowane są zadania Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa (z późn. zm.) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3210


24. Przyjęcie statutu jednostki budżetowej - Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, os. Szkolne 28 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3207


25. Zmieniająca uchwałę Nr XLII/756/16 w sprawie nadania imienia oraz przyjęcia statutu jednostki budżetowej - Domu Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krakowie, ul. Praska 25 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3208


26. Przyjęcie statutu jednostki budżetowej ? Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Łanowa 41 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3219


27. Przyjęcie statutu jednostki budżetowej ? Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3220


28. Przyjęcie statutu jednostki budżetowej - Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Krakowie, ul. Nowaczyńskiego 1 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3221


29. Przyjęcie statutu jednostki budżetowej - Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Babińskiego 25 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3222


30. Zmieniająca uchwałę Nr XL/540/12 w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi finansowej z tytułu urodzenia się dziecka / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3224


31. Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących rewitalizacji część Bulwaru Podolskiego / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 3154


32. Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie stworzenia programu pilotażowego "One Billion Computers" / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 3155


33. Skarga na działania Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie / projektodawca Komisja Rewizyjna/ Druk nr 3216


34. Skarga na działanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie / projektodawca Komisja Rewizyjna/ Druk nr 3217


35. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon ulicy Koszykarskiej II - część A" / projektodawca Klub Radnych PiS/ Druk nr 3153


36. Udzielenie dotacji miejskim instytucjom kultury / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3225


37. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zmian planu dochodów w działach: 600 i 801 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 750 i 801) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3226


38. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801, 851, 852, 853, 854, 900 i 926 - zadania dzielnic) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3227


39. Zmieniająca uchwałę Nr XCI/2374/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3228


40. Zamiar przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 92 im. Bohaterów Westerplatte w Krakowie poprzez przeniesienie siedziby z os. Kalinowego 18 na os. Józefa Strusia 19 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3157


41. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 303/10000 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Starszy Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Wysłouchów 22B w Krakowie stanowiącym poprzednio własność Wnioskodawców / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3160


42. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 51 usytuowanego w budynku przy ul. Centralnej 34 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 53% bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3167


43. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 2 usytuowanego w budynku na os. Słonecznym 9 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 47 % bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3195


44. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 8 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy Pl. Jana Matejki Nr 4 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3213


45. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego udziału Gminy Miejskiej Kraków wynoszącego 9408/19200 części nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem mieszkalno-użytkowym, położonej w Krakowie przy ul. Starowiślnej Nr 35 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3215


46. Uchwalenie "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kraków" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3209


47. Przyjęcie aktualizacji ''Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Kraków'' / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3229


48. Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bronowice - Stelmachów" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3211


49. Aktualność Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3214


50. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Mogiła II" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3150


51. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Łąki Nowohuckie" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3202


52. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Łąki Nowohuckie" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3203


53. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon Alei Ignacego Daszyńskiego" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3205


54. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon Alei Ignacego Daszyńskiego" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3206


55. Zmiana uchwały Nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego (z późn.zm.) / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 3237


56. Wyrażenie zgody na otrzymywanie przez publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddział przedszkolny oraz niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, prowadzone na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków, dotacji w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 3246


57. Oświadczenia, komunikaty.


58. Zamknięcie sesji.