Dokument archiwalny

Sesja numer CXI  (26 Wrzesień 2018)


Posiedzenie nr 1  (26 Wrzesień 2018r.)


Porządek posiedzenia


1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.


2. Interpelacje Radnych.


3. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.


4. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 134 usytuowanego w budynku przy ul. Kobierzyńskiej 96 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 75% bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3086


5. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej kraków, niezabudowanych i zabudowanej budynkiem mieszkalnym, połozonych w Krakowie przy ul. Grochowej Nr 36 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3108


6. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 174 usytuowanego w budynku na os. Kolorowym 16 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 56% bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3109


7. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 21 usytuowanego w budynku na os. Uroczym 3 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 70 % bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3125


8. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 75 usytuowanego w budynku na os. Kolorowym 16 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 26% bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3126


9. Zmiana uchwały Nr XLIV/544/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu pojazdami Komunikacji miejskiej w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3116


10. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3137


11. Utworzenie miejskiej instytucji kultury pod nazwą: Instytut Kultury Willa Decjusza / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3145


12. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zmniejszenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 710, 750, 801 i 900) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3141


13. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 750, 801, 851, 852 i 921, zmian w planie dochodów w dziale 900 oraz zmian planu wydatków w działach: 020, 600, 700, 710, 750, 801, 851, 852, 855, 900 i 921) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3142


14. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801, 900, 921 i 926 - zadania dzielnic) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3143


15. Zmieniająca uchwałę Nr XVI/285/15 w sprawie wykazu dróg, obiektów i terenów, na których realizowane są zadania Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa (z późn. zm.) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3042


16. Zarządzenie wyborów do Rad Dzielnic Nr I-XVIII w Krakowie w 2018 roku / projektodawca Przewodniczący Rady Miasta/ Druk nr 3200


17. Powołanie Komisji Odwoławczej - wspólnej dla wszystkich Dzielnic / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3057


18. Lokalizacja kasyna gry w budynku Hotelu "Dwór Kościuszko" przy ul. Papierniczej 3 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3138


19. Lokalizacja kasyna gry w budynku Hotelu ?Dwór Kościuszko? przy ul. Papierniczej 3 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3139


20. Zmieniająca uchwałę Nr XVIII/317/15 w sprawie lokalnego programu pomocy społecznej w postaci Lokalnego Programu Osłonowego dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów proekologicznych / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3144


21. Nazwa ulicy / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3147


22. Ustanowienie zespołu przyrodniczo - krajobrazowego "Zakrzówek"

Na 1. posiedzeniu CV sesji RMK /27-28.06.2018 r./ na wniosek formalny złożony przez Radnego W. Pietrusa Rada odesłała projekt do wnioskodawcy celem: 1/ uzgodnienia projektu uchwały z RDOŚ, 2/ ewentualnej zmiany granicy użytku ekologicznego, w szczególności wynikającej z rozstrzygnięć ustawowych, 3/ przeprowadzenia konsultacji społecznych, 4/uwzględnienia wytycznych GDOŚ, 5/ określenia skutków finansowych, o ile są wymagalne /.

/ projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 292023. Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa na renowacji tablic historycznych na terenie Nowej Huty / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 3128


24. Skarga na działania Prezydenta Miasta Krakowa / projektodawca Komisja Rewizyjna/ Druk nr 3148


25. Skarga na działania Prezydenta Miasta Krakowa / projektodawca Komisja Rewizyjna/ Druk nr 3149


26. Zmieniająca uchwałę Nr XC/1349/13 w sprawie nadania statutów miejskim instytucjom kultury oraz uchwałę Nr XLVIII/883/16 w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/348/00 w sprawie utworzenia wspólnie z Województwem Małopolskim instytucji kultury: Muzeum Armii Krajowej w Krakowie oraz nadania statutu Muzeum Armii Krajowej im. generała Emila Fieldorfa ''Nila'' w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3166


27. Zaliczenie ulicy Luciany Frassati-Gawrońskiej do dróg publicznych kategorii gminnej i ustalenia jej przebiegu / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3168


28. Zaliczenie ulicy Mierzeja Wiślana na odcinku 230 m do dróg publicznych kategorii gminnej i ustalenia jej przebiegu / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3169


29. Zaliczenie ulicy Iwony Borowickiej do dróg publicznych kategorii gminnej i ustalenia jej przebiegu / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3170


30. Zaliczenie drogi do dróg publicznych kategorii powiatowej i ustalenia jej przebiegu / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3171


31. Pozbawienie ulicy Jasnogórskiej kategorii drogi publicznej gminnej oraz zaliczenia jej do kategorii dróg powiatowych / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3172


32. Zaliczenie ulicy Trakt Papieski do dróg publicznych kategorii powiatowej i ustalenia jej przebiegu / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3173


33. Zaliczenie ulicy Pala Telekiego do dróg publicznych kategorii gminnej i ustalenia jej przebiegu / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3174


34. Zaliczenie ulicy Jana Kantego Federowicza na odcinku 220 m do dróg publicznych kategorii gminnej i ustalenia jej przebiegu / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3175


35. Zaliczenie ulicy Bagrowej na odcinku 600 m do dróg publicznych kategorii gminnej i ustalenia jej przebiegu / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3176


36. Zaliczenie ulicy Stefana Jurczaka do dróg publicznych kategorii gminnej i ustalenia jej przebiegu / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3177


37. Zaliczenie ulicy Stefana Jaracza na odcinku od ul. Siemaszki do ul. Mikołaja Reja do dróg publicznych kategorii gminnej i ustalenia jej przebiegu / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3178


38. Zaliczenie ulicy Turowiec na odcinku 155 m do dróg publicznych kategorii gminnej i ustalenia jej przebiegu / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3179


39. Zaliczenie ulicy Wielogórskiej na odcinku 280 m do dróg publicznych kategorii gminnej i ustalenia jej przebiegu / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3180


40. Zaliczenie ulicy Ignacego Kriegera na odcinku 220 m do dróg publicznych kategorii gminnej i ustalenia jej przebiegu / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3181


41. Zaliczenie drogi do dróg publicznych kategorii gminnej i ustalenia jej przebiegu / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3182


42. Zaliczenie drogi do dróg publicznych kategorii gminnej i ustalenia jej przebiegu / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3183


43. Zaliczenie drogi do dróg publicznych kategorii gminnej i ustalenia jej przebiegu / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3184


44. Zaliczenie drogi do dróg publicznych kategorii gminnej i ustalenia jej przebiegu / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3185


45. Zaliczenie ulicy Jana Buszka na odcinku 135 m do dróg publicznych kategorii gminnej i ustalenia jej przebiegu / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3186


46. Zaliczenie ulicy Św. Brata Alberta do dróg publicznych kategorii gminnej i ustalenia jej przebiegu / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3187


47. Zaliczenie ulicy Totus Tuus do dróg publicznych kategorii gminnej i ustalenia jej przebiegu / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3188


48. Zaliczenie ulicy Wojciecha Stattlera na odcinku 42 m do dróg publicznych kategorii gminnej i ustalenia jej przebiegu / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3189


49. Zaliczenie ulicy Ks. Ignacego Stoszki na odcinku 160 m do dróg publicznych kategorii gminnej i ustalenia jej przebiegu / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3190


50. Zaliczenie ulicy Mały Płaszów na odcinku 420 m do dróg publicznych kategorii gminnej i ustalenia jej przebiegu / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3191


51. Zaliczenie drogi do dróg publicznych kategorii gminnej i ustalenia jej przebiegu / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3192


52. Zaliczenie ulicy Rezedowej do dróg publicznych kategorii gminnej i ustalenia jej przebiegu / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3196


53. Udzielenie pomocy finansowej na rzecz Powiatu Wielickiego na realizację zadania pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2028 K Zbydniowice - Siercza na odcinku od ul. Drużbackiej do pętli autobusowej w miejscowości Grabówki, w km 1+445 ? 2+435" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3193


54. Zmieniająca uchwałę Nr CVIII/1459/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Krakowa / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3194


55. Wyrażenie zgody na otrzymywanie przez publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddział przedszkolny oraz inne formy wychowania przedszkolnego, prowadzone na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków, dotacji w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 3197


56. Wyrażenie zgody na otrzymywanie przez publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, prowadzone na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków, dotacji w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 3198


57. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 801) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3161


58. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 700, 750 i 756 oraz zmian w planie wydatków w działach: 750, 754, 757, 801, 854, 921 i 926) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3162


59. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 700, 710, 750, 801, 900 i 921 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 710, 750, 801, 851, 852, 854, 855, 900 i 921) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3163


60. (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801, 853, 854, 900, 921 i 926 - zadania dzielnic) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3164


61. Zmiana uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3165


62. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 29 usytuowanego w budynku na os. Zielonym 16 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 66 % bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3129


63. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Dolnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3130


64. Wyrażenie zgody na zamianę udziałów we współwłasności nieruchomości położonych przy Al. Focha pomiędzy Miastem Kraków - miastem na prawach powiatu a Województwem Małopolskim bez obowiązku dokonywania dopłaty z tytułu różnicy wartości zamienianych udziałów we współwłasności nieruchomości / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3131


65. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 95 usytuowanego w budynku na os. II Pułku Lotniczego 46 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 37 % bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3132


66. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1 części kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 4244/128929 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr (...) położonym na os. Piastów 36 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy w udziale 1 części / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3133


67. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 158/10000 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr (...) położonym przy ul. Halszki 37 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3134


68. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 5 usytuowanego w budynku przy ul. Królowej Jadwigi 19 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 46% bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3135


69. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 11 usytuowanego w budynku przy ul. Gzymsików 5 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 72 % bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3136


70. Zmiana nazwy Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie oraz nadanie statutu Miejskiemu Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3159


71. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kostrze ? rejon ulicy Falistej" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3118


72. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Mogiła II" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3150


73. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Mogiła II" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3151


74. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Gen. Bora-Komorowskiego - Rejon Koncentracji Usług"

Na CII sesji RMK /23.05.2018 r./ w wyniku przegłosowania poprawek Radnego W. Pietrusa Przewodniczący RMK odroczył głosowanie nad całością projektu/ § 37 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa/.

/ projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 282675. Ustanowienie uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie związanych z przebudową ciągu drogowo - torowego na ulicach: Królewskiej, Podchorążych i Bronowickiej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3201


76. Zmiana uchwały Nr XCI/2378/17 w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów lub dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek na obszarze Gminy Miejskiej Kraków w roku kalendarzowym 2018 / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 3204


77. Oświadczenia, komunikaty.


78. Zamknięcie sesji.