Dokument archiwalny

Sesja numer CIV  (6 Czerwiec 2018)


Posiedzenie nr 1  (6 Czerwiec 2018r.)


Porządek posiedzenia


1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.


2. Interpelacje Radnych.


3. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.


4. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego udziału Gminy Miejskiej Kraków wynoszącego 1 części spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 98 położonego w budynku mieszkalnych przy ul. Ugorek nr 4 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2843


5. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa użytkowania wieczystego Gminy Miejskiej Kraków, nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie przy ul. Powiatowej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2845


6. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 2/6 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922); jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 8 położonym przy al. Pod Kopcem w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2852


7. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/4 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922); jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 12 położonym na os. Zgody w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2853


8. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922); jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 1 położonym na os. Centrum D w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2854


9. Zmieniająca uchwałę Nr XCI/2374/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zwiększenia planu przychodów, zwiększenia planu dochodów w działach: 750 i 855 oraz zmian planu dochodów i wydatków w działach : 600, 700, 750, 852, 853, 855 i 900) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2883


10. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 801, 852, 900 i 921 - zadania dzielnic) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2884


11. Zmiana uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2885


12. Ustalenie miesięcznej kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w 2019 r. / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2874


13. Nadanie imienia Samorządowemu Przedszkolu nr 136 w Krakowie, ul. Mirtowa 2 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2891


14. Określenie szczegółowych warunków wynagradzania rodzin zastępczych zawodowych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka na podstawie umów zawartych z Gminą Miejską Kraków w trybie art. 55 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2892


15. Zmiana uchwały nr XCIII/2440/18 Rady Miasta Krakowa w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kontynuacji inwestycji związanej z realizacją zadania pn. "Budowa pomnika płk. Ryszarda Kuklińskiego" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2893


16. Zmiana uchwały Nr XVI/285/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie wykazu dróg, obiektów i terenów, na których realizowane są zadania Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2899


17. Skarga na działanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej / projektodawca Komisja Rewizyjna/ Druk nr 2896


18. Powołanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Krakowa / projektodawca Klub Radnych PiS/ Druk nr 2897


19. Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "WOLICA, PRZYLASEK WYCIĄSKI i PRZYLASEK RUSIECKI za wiaduktem" / projektodawca Rada Dzielnicy XVIII Nowa Huta/ Druk nr 2898


20. Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie pozostawienia przedszkola przy ulicy Duchackiej / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 2797


21. Zmiana uchwały nr C/2601/18 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej Kraków w 2018 r. / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2919


22. Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie umów zawieranych na podstawie art. 16 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku poz. 2222 ze zmianami) / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 2918


23. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 758, 852, 854 i 900 oraz zwiększenia planu wydatków w działach: 600, 852, 854 i 900) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2907


24. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 750, 801, 852, 900 i 926, wydatków w działach: 700, 750, 801, 852, 900 i 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 700, 750, 900 i 921) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2908


25. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 852, 853, 900 i 921 - zadania dzielnic) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2909


26. Zmiana uchwały Nr CIII/1380/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dla których organem założycielskim jest Gmina Miejska Kraków, za I półrocze, z późniejszymi zmianami / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2910


27. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 38 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Mikołaja Zyblikiewicza Nr 5 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek oraz ustalenia wysokości bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2866


28. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 2/6 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922); jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 16 położonym na os. Na Wzgórzach w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2867


29. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 8 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Puszkarskiej Nr 3 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2868


30. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 25 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Bytomskiej Nr 16 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2869


31. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 7 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Królowej Jadwigi Nr 19/Jaxy Gryfity Nr 2 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2870


32. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 10 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Grzegórzeckiej Nr 4/ Gen. Józefa Dwernickiego Nr 1 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2871


33. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922); jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 18 położonym na os. Na Lotnisku w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2872


34. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 2/6 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922); jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 59 położonym przy ul. Prądnickiej w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2875


35. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz 922 z późn. zm.); jawność wyłączyła: Magdalena Owerko - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 11 położonym na os. Stalowym w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2876


36. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz 922 z późn. zm.); jawność wyłączyła: Magdalena Owerko - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 30 położonym na os. Szkolnym w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2877


37. Przekształcenie Samorządowego Przedszkola nr 95 im. Kornela Makuszyńskiego w Krakowie poprzez przeniesienie siedziby z ul. Żywieckiej 24 na ul. Kościuszkowców 6 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2889


38. Zasady usytuowania na terenie Gminy Miejskiej Kraków, miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2902


39. Ustalenie dla terenu Gminy Miejskiej Kraków maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2903


40. Wprowadzenie ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2904


41. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Tonie - Jurajska" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2862


42. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bodzów - Rejon ulicy Widłakowej" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2864


43. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Barycz II" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2886


44. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rajsko II" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2887


45. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Soboniowice II" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2888


46. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Malborska" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2895


47. Rezolucja skierowana do Ministra Zdrowia Rzeczypospolitej Polskiej / projektodawca Komisja Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowa/ Druk nr 2894-R


48. Zmiana w składzie Komisji ds. Zbadania Zmian w Związku z Realizacją Organizacji Ruchu w Strefach Płatnego Parkowania, Projektu Mobilny Kraków oraz Polityki Transportowej dla Miasta Krakowa / projektodawca Klub Radnych PK/ Druk nr 2927


49. Zmiana w składzie Komisji Sportu i Kultury Fizycznej oraz Komisji Edukacji Rady Miasta Krakowa / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 2928


50. Oświadczenia, komunikaty.


51. Zamknięcie sesji.