Dokument archiwalny

Sesja numer CII  (23 Maj 2018)


Posiedzenie nr 1  (23 Maj 2018r.)


Porządek posiedzenia


1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.


2. Interpelacje Radnych.


3. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.


4. Przyznanie Brązowego Medalu "CRACOVIAE MERENTI" ruchowi Komitetów Obywatelskich w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2879


5. Przyznanie Brązowego Medalu "CRACOVIAE MERENTI" Panu Wojciechowi Plewińskiemu / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2880


6. Przyznanie Brązowego Medalu "CRACOVIAE MERENTI" Panu Antoniemu Borgoszowi / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2881


7. Powołanie Miejskiego Komisarza Wyborczego - wspólnego dla wszystkich Dzielnic

Na CI sesji RMK /09.05.2018 r./ na wniosek formalny złożony przez Radnego D. Jaśkowca Rada odesłała projekt do Komisji Głównej i Komisji Dialogu Obywatelskiego celem zaopiniowania przez ww. Komisje RMK /.

/ projektodawca Przewodniczący Rady Miasta/ Druk nr 28588. Zmiana uchwały Nr XCIV/2463/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie wzajemnego honorowania biletów Komunikacji Miejskiej w Krakowie i biletów kolejowych / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2890


9. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 1 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Urzędniczej Nr 49 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2800


10. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 2/3 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922); jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 47 położonym przy ul. Stachiewicza w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2801


11. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922); jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 13 położonym przy Al. Kijowskiej w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2802


12. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 2/8 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922); jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 17 położonym na os. Willowym w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2803


13. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1 części zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny lokalu mieszkalnego nr 1 usytuowanego w budynku nr 31 położonym na os. Piastów w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2805


14. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 13/32 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922, Dz. U. z 2018 r. poz. 138, 723); jawność wyłączyła: Wioletta Krzemińska - Główny Specjalista Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 16 położonym na os. Kalinowym w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2816


15. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 14 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Kronikarza Galla Nr 2 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2817


16. Zmiana uchwały nr LXVIII/1678/17 w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych, mających siedzibę na terenie Gminy Miejskiej Kraków, do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, mających siedzibę na terenie Gminy Miejskiej Kraków, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2830


17. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 801, 900 i 921, zmian w planie dochodów w dziale 801 oraz zmian w planie wydatków w działach: 851 i 855) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2847


18. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801, 853, 900, 921 i 926 - zadania dzielnic) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2848


19. Nadanie Parkowi Krakowskiemu imienia Marka Grechuty, określenia granic Parku oraz przyjęcia regulaminu Parku / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2851


20. Przyjęcie Programu termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa / projektodawca Klub Radnych PK/ Druk nr 2831


21. Ustanowienie użytku ekologicznego pod nazwą "Dolina Potoku Olszanickiego - Łąki Olszanickie" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2850


22. Udzielenie dotacji miejskim instytucjom kultury / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2857


23. Przyjęcie oraz ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały Nr LXIX/681/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 stycznia 1997 r. w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury: "Biuro Festiwalowe - Kraków 2000" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2859


24. Skarga na niedopełnianie obowiązków przez Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

Na 1. posiedzeniu C sesji RMK /25.04.2018 r./ na wniosek formalny złożony przez Radnego A. Kalitę Rada odesłała projekt do Komisji Rewizyjnej celem uzupełnienia projektu uchwały wraz z uzasadnieniem/.

/ projektodawca Komisja Rewizyjna/ Druk nr 279125. Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie zakupu lodówek w ramach food-sharingu / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 2839


26. Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie utworzenia Nagrody Prezydenta Miasta Krakowa dla wyróżnienia inicjatyw i działań proekologicznych dla poprawy i ochrony powietrza w Krakowie / projektodawca Komisja Ekologii i Ochrony Powietrza/ Druk nr 2844


27. Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie bezpłatnych biletów komunikacji miejskiej / projektodawca Klub Radnych PiS/ Druk nr 2861


28. Określenie zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, nie stanowiących jej wyłącznej własności / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2873


29. Udzielenie dotacji dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Wielickiej 267 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2878


30. Zmieniająca uchwałę Nr XCI/2374/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 710, 750, 853 i 900) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2882


31. Zmieniająca uchwałę Nr XCI/2374/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zwiększenia planu przychodów, zwiększenia planu dochodów w działach: 750 i 855 oraz zmian planu dochodów i wydatków w działach : 600, 700, 750, 852, 853, 855 i 900) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2883


32. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 801, 852, 900 i 921 - zadania dzielnic) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2884


33. Zmiana uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2885


34. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego udziału Gminy Miejskiej Kraków wynoszącego 1 części spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 98 położonego w budynku mieszkalnych przy ul. Ugorek nr 4 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2843


35. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa użytkowania wieczystego Gminy Miejskiej Kraków, nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie przy ul. Powiatowej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2845


36. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 2/6 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922); jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 8 położonym przy al. Pod Kopcem w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2852


37. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/4 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922); jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 12 położonym na os. Zgody w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2853


38. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922); jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 1 położonym na os. Centrum D w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2854


39. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Tonie - Łąk" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2824


40. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Gen. Bora-Komorowskiego - Rejon Koncentracji Usług"

Na CII sesji RMK /23.05.2018 r./ w wyniku przegłosowania poprawek Radnego W. Pietrusa Przewodniczący RMK odroczył głosowanie nad całością projektu/ § 37 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa/.

/ projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 282641. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Fredry" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2829


42. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Tonie - Jurajska" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2862


43. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Tonie - Jurajska" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2863


44. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bodzów - Rejon ulicy Widłakowej" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2864


45. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bodzów - Rejon ulicy Widłakowej" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2865


46. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Czyżyny - Rejon ulicy Galicyjskiej"

Na LXXXII sesji RMK /13.09.2017 r./ w wyniku przegłosowania poprawki Radnego W. Pietrusa Przewodniczący obrad ogłosił odroczenie głosowania nad całością projektu/ § 37 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa oraz art. 19 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym/.

/ projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 214147. Rezolucja w sprawie zakazu palenia węglem i drewnem w podkrakowskich gminach / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 2732-R


48. Rezolucja o podjęcie działań legislacyjnych, zmierzających do wzmocnienia instytucji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej / projektodawca Klub Radnych PO/ Druk nr 2837-R


49. Rezolucja w sprawie ochrony i promocji flagi Unii Europejskiej / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 2836-R


50. Oświadczenia, komunikaty.


51. Zamknięcie sesji.