Dokument archiwalny

Sesja numer CI  (9 Maj 2018)


Posiedzenie nr 2  (9 Maj 2018r.)


Porządek posiedzenia


1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.


2. Interpelacje Radnych.


3. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.


4. Przyznanie Brązowego Medalu ''CRACOVIAE MERENTI'' Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2849


5. Inkasa opłaty skarbowej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2773


6. Zmiana uchwały nr LXXXIX/2303/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 132 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2783


7. Zmiana uchwały nr LXXXIX/2260/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 90, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2784


8. Zmiana uchwały nr LXXXIX/2190/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 75, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2785


9. Zmiana uchwały nr LXXXIX/2191/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 87- sportowej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 2 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2786


10. Zmiana uchwały nr LXXXIX/2342/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 8, wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 2 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2787


11. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922); jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 13 położonym przy ul. Palacha w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2793


12. Zmiana uchwały Nr XCI/2389/17 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2799


13. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zmniejszenia planu dochodów w dziale 600, zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 750, 756, 801, 851, 900 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 750, 851, 854, 900, 921 i 926) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2808


14. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 754, 801, 900 i 921 - zadania dzielnic) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2809


15. Zmieniająca uchwałę Nr XCI/2374/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zwiększenia planu dochodów i przychodów oraz zwiększenia planu wydatków w działach 801 i 854) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2810


16. Zmiana uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2811


17. Wyrażenie zgody Gminie Mosina z siedzibą Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina na nieodpłatne umieszczenie herbu Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa na tablicy zamontowanej w nawierzchni / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2804


18. Lokalizacja kasyna gry w budynku położonym przy ul. Kalwaryjskiej 9-15 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2781


19. Lokalizacja kasyna gry w budynku położonym przy ul. Kalwaryjskiej 9-15 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2782


20. Zasady postępowania przy udzielaniu dotacji celowych, o których mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2841


21. Upoważnienie do złożenia wniosków o dofinansowanie i przyjęcia do realizacji projektów pn.: "Zagospodarowanie Parku Duchackiego" oraz "Park Zakrzówek" ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2842


22. Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących przygotowania obchodów jubileuszu 70-lecia Nowej Huty (ogłoszenie i przeprowadzenie konkursu na przygotowanie, opracowanie i zrealizowanie projektu zadania dotyczącego rewitalizacji głównej osi widokowej centrum Nowej Huty - al. Róż.) / projektodawca Rada Dzielnicy XVIII Nowa Huta/ Druk nr 2815


23. Skarga na działanie Prezydenta Miasta Krakowa / projektodawca Komisja Rewizyjna/ Druk nr 2832


24. Ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie przygotowania przez miasto wykupu terenów cennych pod względem przyrodniczo-krajobrazowym, nie będących własnością Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa, a objętych sporządzanymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, ze szczególnym uwzględnieniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa / projektodawca Klub Radnych PO/ Druk nr 2835


25. Zmiana w składzie Komisji ds. Zbadania Zmian w Związku z Realizacją Organizacji Ruchu w Strefach Płatnego Parkowania, Projektu Mobilny Kraków oraz Polityki Transportowej dla Miasta Krakowa / projektodawca Klub Radnych PiS/ Druk nr 2833


26. Powołanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Krakowa / projektodawca Klub Radnych PiS/ Druk nr 2834


27. Powołanie Miejskiego Komisarza Wyborczego - wspólnego dla wszystkich Dzielnic

Na CI sesji RMK /09.05.2018 r./ na wniosek formalny złożony przez Radnego D. Jaśkowca Rada odesłała projekt do Komisji Głównej i Komisji Dialogu Obywatelskiego celem zaopiniowania przez ww. Komisje RMK /.

/ projektodawca Przewodniczący Rady Miasta/ Druk nr 285828. Przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków w przedmiocie projektu nowelizacji Statutu Dzielnicy VI Bronowice, określającego jej organizację oraz zakres działania / projektodawca Komisja Dialogu Obywatelskiego / Druk nr 2838


29. Wybór Przewodniczącego Komisji ds. Zbadania Zmian w Związku z Realizacją Organizacji Ruchu w Strefach Płatnego Parkowania, Projektu Mobilny Kraków oraz Polityki Transportowej dla Miasta Krakowa / projektodawca Komisja ds. Zbadania Zmian w Związku z Realizacją Organizacji Ruchu w Strefach Płatnego Parkowania, Projektu Mobilny Kraków oraz Polityki Transportowej dla Miasta Krakowa-likwidacja - Nr CVII/2741/18/ Druk nr 2855


30. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji ds. Zbadania Zmian w Związku z Realizacją Organizacji Ruchu w Strefach Płatnego Parkowania, Projektu Mobilny Kraków oraz Polityki Transportowej dla Miasta Krakowa / projektodawca Komisja ds. Zbadania Zmian w Związku z Realizacją Organizacji Ruchu w Strefach Płatnego Parkowania, Projektu Mobilny Kraków oraz Polityki Transportowej dla Miasta Krakowa-likwidacja - Nr CVII/2741/18/ Druk nr 2856


31. Umieszczenie w Parku im. dr H. Jordana popiersi upamiętniających wybitnych Polaków "Ojców Polskiej niepodległości": Wincentego Witosa, Romana Dmowskiego, Wojciecha Korfantego, Ignacego Daszyńskiego, Generała Józefa Hallera oraz Generała Kazimierza Sosnkowskiego, jako domknięcie Galerii Wielkich Polaków XX wieku / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2840


32. Zmieniająca uchwałę Nr XCI/2374/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 710, 750, 801, 854, 900 i 921) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2846


33. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 801, 900 i 921, zmian w planie dochodów w dziale 801 oraz zmian w planie wydatków w działach: 851 i 855) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2847


34. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801, 853, 900, 921 i 926 - zadania dzielnic) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2848


35. Przyjęcie Programu termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa / projektodawca Klub Radnych PK/ Druk nr 2831


36. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 1 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Urzędniczej Nr 49 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2800


37. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 2/3 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922); jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 47 położonym przy ul. Stachiewicza w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2801


38. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922); jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 13 położonym przy Al. Kijowskiej w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2802


39. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 2/8 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922); jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 17 położonym na os. Willowym w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2803


40. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1 części zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny lokalu mieszkalnego nr 1 usytuowanego w budynku nr 31 położonym na os. Piastów w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2805


41. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 13/32 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922, Dz. U. z 2018 r. poz. 138, 723); jawność wyłączyła: Wioletta Krzemińska - Główny Specjalista Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 16 położonym na os. Kalinowym w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2816


42. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 14 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Kronikarza Galla Nr 2 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2817


43. Zmiana uchwały nr LXVIII/1678/17 w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych, mających siedzibę na terenie Gminy Miejskiej Kraków, do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, mających siedzibę na terenie Gminy Miejskiej Kraków, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2830


44. Nadanie Parkowi Krakowskiemu imienia Marka Grechuty, określenia granic Parku oraz przyjęcia regulaminu Parku / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2851


45. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Czyżyny - Rejon ulicy Galicyjskiej'' / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2818


46. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Tonie - Łąk" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2824


47. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Tonie- Łąki" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2825


48. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Gen. Bora-Komorowskiego - Rejon Koncentracji Usług"

Na CII sesji RMK /23.05.2018 r./ w wyniku przegłosowania poprawek Radnego W. Pietrusa Przewodniczący RMK odroczył głosowanie nad całością projektu/ § 37 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa/.

/ projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2826


49. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Gen. Bora-Komorowskiego - Rejon Koncentracji Usług" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2827


50. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowe Miasto" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2828


51. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Fredry" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2829


52. Oświadczenia, komunikaty.


53. Zamknięcie sesji.