Dokument archiwalny

Sesja numer XCII  (10 Styczeń 2018)


Posiedzenie nr 1  (10 Styczeń 2018r.)


Porządek posiedzenia


1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.


2. Interpelacje Radnych.


3. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.


4. Przyjęcie Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018 - 2020 pn. "Bezpieczny Kraków" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2588


5. Wysokości odpłatności za korzystanie z nauki oraz za kształcenie ustawiczne w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków, ponoszonej przez osoby niebędące obywatelami polskimi oraz sposobu wnoszenia opłat / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2550


6. Ustalenie sieci prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2576


7. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922); jawność wyłączyła: Wioletta Krzemińska ? Główny Specjalista Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] położonego w budynku nr 77 przy ul. Juliusza Lea w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2551


8. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922); jawność wyłączyła: Wioletta Krzemińska ? Główny Specjalista Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] położonego w budynku nr 11 przy ul. Rydla w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2563


9. Zmieniająca uchwałę Nr XVIII/317/15 w sprawie lokalnego programu pomocy społecznej w postaci Lokalnego Programu Osłonowego dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów proekologicznych / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2590


10. Określenie terenu działania samorządowych poradni psychologiczno-pedagogicznych w tym poradni specjalistycznych / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2593


11. Wniesienie skargi na zarządzenie zastępcze Wojewody Małopolskiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Józefa Grzesiaka "Czarnego" w mieście Kraków (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2017r. , poz. 8754) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2594


12. Wniesienie skargi na zarządzenie zastępcze Wojewody Małopolskiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy gen. Mieczysława Smorawińskiego w mieście Kraków / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2595


13. Wniesienie skargi na zarządzenie zastępcze Wojewody Małopolskiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Stefana Korbońskiego w mieście Kraków (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2017r. , poz. 8751) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2596


14. Rozpatrzenie petycji zgłoszonej przez (...) w Krakowie dotyczącej budowy drogi szybkiego ruchu S7 na terenie Krakowa / projektodawca Komisja Główna/ Druk nr 2579


15. Rozpatrzenie petycji zgłoszonych przez (...), dotyczącej statusu i przebudowy wyżej wymienionej ulicy / projektodawca Komisja Główna/ Druk nr 2580


16. Ustalenie zasad udzielania bonifikaty w związku z przenoszeniem własności lub oddania w użytkowanie wieczyste przyległych nieruchomości gruntowych lub ich części, które wraz z dotychczas wydzielonymi działkami gruntu będą spełniać wymogi działki budowlanej / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 2566


17. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/4 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922); jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 32 położonym na os. Piastów w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2567


18. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922); jawność wyłączył: Artur Pakuła - inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 48 położonym przy ulicy Łobzowskiej w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2568


19. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922); jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 7 położonym na os. Na Lotnisku w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2569


20. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 5 usytuowanego w budynku na os. Wandy 24 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 83% bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2570


21. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu Nr U3 o przeznaczeniu innym niż mieszkalne stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku przy ul. Prądnickiej Nr 77 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2577


22. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej przez Gminę Miejską Kraków od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922); jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 24 położonym przy ul. Okólnej w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2578


23. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 10 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym w os. Krakowiaków nr 8 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2581


24. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej przez Gminę Miejską Kraków od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922); jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 28 położonym przy ul. Okólnej w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2582


25. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 34 usytuowanego w budynku przy ul. Kobierzyńskiej 96 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 71 % bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2583


26. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz 922 ); jawność wyłączyła: Magdalena Owerko - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 22 położonym przy ul. Celarowskiej w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2586


27. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi, położonej w Krakowie, przy ul. Aleksandra Fredry Nr 4B / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2587


28. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Tonie - Zachód" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2524


29. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Tonie -Wschód" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2539


30. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kostrze" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2589


31. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Stradom" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2591


32. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Stradom" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2592


33. Oświadczenia, komunikaty.


34. Zamknięcie sesji.