Dokument archiwalny

Sesja numer XC  (6 Grudzień 2017)


Posiedzenie nr 1  (6 Grudzień 2017r.)


Porządek posiedzenia


1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.


2. Interpelacje Radnych.


3. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.


4. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/6 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej przez Gminę Miejską Kraków od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz 922 ); jawność wyłączyła: Magdalena Owerko - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 15 położonym przy ul. Rydygiera w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2482


5. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/6 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej przez Gminę Miejską Kraków od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz 922 ); jawność wyłączyła: Magdalena Owerko - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 15 położonym przy ul. Rydygiera w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2483


6. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922); jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 3 położonym przy ul. Kościuszkowców w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2484


7. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 4 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy al. Juliusza Słowackiego Nr 32 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2485


8. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 11 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Krakusa Nr 7 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2502


9. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym, położonej w Krakowie przy ul. Aleksandra Fredry Nr 4A / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2503


10. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922); jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 7 położonym na os. Na Lotnisku w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2504


11. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 5 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Zacisze Nr 12 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2505


12. Zamiar likwidacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 13 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 2, wchodzącym w skład Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Krakowie, ul. Górka Narodowa 116 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2515


13. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zwiększenia planu dochodów w dziale 756 oraz zmian w planie wydatków w działach: 750, 757 i 801) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2517


14. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 801, 852, 854 i 855 oraz zmian w planie wydatków w działach: 801, 853 i 921) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2518


15. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801, 852, 853, 855, 900 i 921 - zadania dzielnic) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2519


16. Zmiana uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (z późn. zm.) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2520


17. Przyjęcie Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2530


18. Ustanowienia Stypendiów Twórczych Miasta Krakowa / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2531


19. Wysokości i zasady ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów lub dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek na obszarze Gminy Miejskiej Kraków w roku kalendarzowym 2018 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2532


20. Odwołanie Danuty Szymskiej z pełnienia funkcji ławnika / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2533


21. Zmieniająca uchwałę Nr CXV/1547/10 w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2545


22. Udzielenie dotacji miejskiej instytucji kultury / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2546


23. Ustalenie rozkładu godzin pracy krakowskich aptek ogólnodostępnych na lata 2018 - 2020 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2547


24. Ustanowienie pomników przyrody na terenie miasta Krakowa / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2552


25. Udzielenie dotacji miejskiej instytucji kultury / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2553


26. Szczegółowe warunki wspierania edukacji uzdolnionych uczniów, form i zakresu tego wsparcia, trybu postępowania w ramach "Krakowskiego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2554


27. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych Rady Miasta Krakowa / projektodawca Komisja Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych / Druk nr 2537


28. Przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków w przedmiocie projektu nowelizacji Statutów Dzielnic Miasta Krakowa, określających organizację i zakres działania dzielnic / projektodawca Klub Radnych PO/ Druk nr 2543


29. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zmniejszenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 700, 710, 750, 801, 852, 854, 900, 921 i 926) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2555


30. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 801, 921 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 710, 750, 758, 801, 852, 853, 854, 921 i 926) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2556


31. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 801, 852, 853, 854, 900, 921 i 926 - zadania dzielnic) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2557


32. Przyjęcie "Strategia Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030." / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2511


33. Określenie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2527


34. Wyrażenie zgody na udzielenie od 2018 roku bonifikaty w wysokości 90% dla Domu Pomocy Społecznej z siedzibą w Krakowie, os. Szkolne 28 od opłaty rocznej ustalonej jako 0,3% ceny nieruchomości, z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na udziale 143/1000 części zabudowanej nieruchomości położonej w Krakowie przy os. Sportowym 25a, oznaczonej jako działka nr 21 położonej w obrębie 45 jednostka ewidencyjna Nowa Huta, stanowiącej własność Gminy Kraków / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2528


35. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922); jawność wyłączyła: Wioletta Krzemińska - Główny Specjalista Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] położonego w budynku nr 25 przy ul. Jaremy w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2529


36. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 3773/150097 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U z 2016 r. poz. 922) jawność wyłączyła: Agnieszka Kucała ? inspektor Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania/Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Jagiellońskim 12 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2534


37. Zmieniająca uchwałę Rady Miasta Krakowa nr LVIII/1232/16 w sprawie wspólnej obsługi jednostek oświatowych oraz zmiany statutu Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2535


38. Wyrażenie zgody na udzielenie od 2018 roku bonifikaty w wysokości 90% dla Domu Pomocy Społecznej z siedzibą w Krakowie przy ul. Łanowej 41 od opłaty rocznej ustalonej jako 0,3% ceny nieruchomości, z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości położonej przy ul. Cechowej 142, oznaczonej jako działka nr 99/9 o pow. 0,0291 ha obręb 62 jednostka ewidencyjna Podgórze, stanowiącej własność Gminy Kraków / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2536


39. Zmiany uchwały Nr XXXIV/578/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie na podstawie dowodu rejestracyjnego samochodu osobowego w sytuacji wystąpienia przekroczenia określonych poziomów szkodliwych substancji w powietrzu / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2548


40. Utworzenie Filii Szkoły Podstawowej nr 95 w Krakowie z siedzibą przy ul. Kazimierza Odnowiciela 2 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2558


41. Projekt zmiany Uchwały nr LXVIII/1677/17 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2559


42. Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2560


43. Zmieniająca Uchwałę nr LIX/1288/16 w sprawie przyjęcia aktualizacji Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2561


44. Zmiana uchwały Nr XLVII/846/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2562


45. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Tonie - Zachód" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2524


46. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Tonie - Zachód" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2525


47. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Tonie -Wschód" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2539


48. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Tonie - Wschód" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2540


49. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Azory - rejon ulic: Stachiewicza i Czerwieńskiego" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2541


50. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Azory - Rejon ulic Stachiewicza i Czerwieńskiego" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2542


51. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Łobzów - rejon ulic Łokietka i Wrocławskiej" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2544


52. Oświadczenia, komunikaty.


53. Zamknięcie sesji.
Dziennik zmian dokumentu: