Sesja numer LXXXVIII  (8 Listopad 2017)


Posiedzenie nr 1  (8 Listopad 2017r.)


Porządek posiedzenia


1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.


2. Interpelacje Radnych.


3. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.


4. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 2a stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Józefa Szujskiego Nr 6 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2274


5. Zmiana uchwały Nr XLIII/767/17 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Strzelców / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2275


6. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkiem użytkowym, położonej w Krakowie przy ul. Twardowskiego Nr 51 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2287


7. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz 922 ); jawność wyłączyła: Magdalena Owerko - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 33 położonego przy ul. Widok w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2288


8. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, zabudowanej budynkiem użytkowym, położonej w Krakowie przy ul. Wita Stwosza Nr 4 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2289


9. Zmiana uchwały Nr LII/698/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2297


10. Określenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2296


11. Określenie wzorów formularzy oraz warunków i trybu składania deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2319


12. Uchylenie uchwały Nr XI/154/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie inkasa opłaty skarbowej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2320


13. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kazimierz" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2294


14. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowa Huta Przyszłości - Igołomska Północ"

Na LXV sesji RMK /1.03.2017 r./ w wyniku przegłosowania poprawki Radnego J. Jałochy Przewodniczący obrad odroczył głosowanie nad całością projektu/ § 37 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa/.

/ projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 152815. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Policealnej Specjalnej nr 7, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pn. "Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych" w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2298


16. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 4, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pn. "Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych" w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2299


17. Stwierdzenie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 12, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pn. "Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych" w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2300


18. Stwierdzenie przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2301


19. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 9, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pn. "Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych" w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2302


20. Stwierdzenie przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 5 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2303


21. Stwierdzenie przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 51 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2304


22. Stwierdzenie przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 1 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2305


23. Zmiana uchwały Nr XVI/163/11 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku samorządowym Gminy Miejskiej Kraków / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2315


24. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 801, 852 i 900 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 710, 750, 852, 853, 855, 900 i 921) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2317


25. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 801, 854, 900, 921 i 926 - zadania dzielnic) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2318


26. Zmieniająca uchwałę nr XLII/756/16 w sprawie nadania imienia oraz przyjęcia statutu jednostki budżetowej - Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Praska 25 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2469


27. Powierzenie Powiatowi Krakowskiemu prowadzenia zadania publicznego polegającego na zapewnieniu mieszkańcom Miasta Krakowa usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Konarach / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2470


28. Rozpatrzenie petycji Stowarzyszenia Walczących o Niepodległość 1956-98 dotyczącej przyznania prawa do bezpłatnych przejazdów środkami gminnego transportu zbiorowego dla osób, które świadczyły pracę po 1956 r. na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 r. lub które nie wykonywały pracy w okresie przed dniem 4 czerwca 1989 r. na skutek represji politycznych - na podstawie decyzji Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, wydanej zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 887, ze zm.) / projektodawca Komisja Główna/ Druk nr 2378


29. Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących zmian w komunikacji miejskiej na czas remontu linii kolejowej E30 / projektodawca Rada Dzielnic IV Prądnik Biały/ Druk nr 2379


30. Skarga na działania Prezydenta Miasta Krakowa i Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu / projektodawca Komisja Rewizyjna/ Druk nr 2471


31. Skarga na działanie Prezydenta Miasta Krakowa / projektodawca Komisja Rewizyjna/ Druk nr 2472


32. Skarga na działanie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie / projektodawca Komisja Rewizyjna/ Druk nr 2473


33. Zmiana uchwały Nr CVIII/1459/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Krakowa / projektodawca Przewodniczący Rady Miasta/ Druk nr 2474


34. Udzielenie dotacji celowych miejskim instytucjom kultury na realizację wskazanych zadań inwestycyjnych / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2489


35. Określenie na rok 2017 stawki dotacji przedmiotowej dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie na prace remontowo - konserwatorskie na Cmentarzu Rakowickim, Cmentarzu Podgórskim i Starym Cmentarzu Podgórskim oraz realizację zadań z zakresu grobownictwa wojennego na terenie Gminy Miejskiej Kraków / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2497


36. Przyjęcie i ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały Nr XXXIV/578/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie na podstawie dowodu rejestracyjnego samochodu osobowego w sytuacji wystąpienia przekroczenia określonych poziomów szkodliwych substancji w powietrzu / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2498


37. Udzielenie pomocy finansowej na rzecz Powiatu Wielickiego na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2049K ul. Kasztanowa w Wieliczce km 0+000 - 0+580" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2490


38. Udzielenie dotacji miejskiej instytucji kultury / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2507


39. Rozpatrzenie petycji Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości i Gruntów dotyczącej odstąpienia od procedowania planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kolna - Obszar Łąkowy" i przystąpienia do prac nad Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa / projektodawca Komisja Główna/ Druk nr 2499


40. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 801 i 854) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2491


41. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 851, 852 i 925) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2492


42. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 700, 801 i 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 010, 710, 750, 851, 852, 854, 855, 900 i 921) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2493


43. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 700, 750 i 756 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 710, 750, 757, 801, 854, 900 i 921) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2494


44. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801, 852, 853, 854, 900, 921 i 926 - zadania dzielnic) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2495


45. Zmiana uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (z późn. zm.) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2496


46. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz 922 ); jawność wyłączyła: Magdalena Owerko - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 22 położonego przy ul. Teligi w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2375


47. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922); jawność wyłączyła: Wioletta Krzemińska - Główny Specjalista Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] położonego w budynku nr 4 przy ul. Smoluchowskiego w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2376


48. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922); jawność wyłączyła: Wioletta Krzemińska - Główny Specjalista Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] położonego w budynku nr 15 na os. Kazimierzowskim w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2377


49. Zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terytorium Gminy Miejskiej Kraków na okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2488


50. Stwierdzenie przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 15 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2307


51. Stwierdzenie przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 52 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2308


52. Stwierdzenie przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 3 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2309


53. Stwierdzenie przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 6 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2310


54. Stwierdzenie przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2311


55. Stwierdzenie przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2312


56. Stwierdzenie przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 2 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2313


57. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 14, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2323


58. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Policealnej nr 6, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2324


59. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 1, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2325


60. Stwierdzenie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 29, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2326


61. Stwierdzenie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 30, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2327


62. Stwierdzenie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 31, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 14 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2328


63. Stwierdzenie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 33, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2329


64. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 7, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 6 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2330


65. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 6, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 11 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2331


66. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 5, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2332


67. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 3, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 4 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2333


68. Stwierdzenie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 18, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Mechanicznych nr 4 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2334


69. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 150, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 11 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2335


70. Stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 6, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Mechanicznych nr 4 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2336


71. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Policealnej nr 17, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Poligraficzno-Medialnych w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2337


72. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 12, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2338


73. Stwierdzenie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 19, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Odzieżowych nr 1 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2339


74. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 2, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 1 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2340


75. Stwierdzenie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 24, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2341


76. Stwierdzenie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 22, wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 3 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2342


77. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 3, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 2 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2343


78. Stwierdzenie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 8, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Energetycznych w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2344


79. Stwierdzenie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 9, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2345


80. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 10, wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2346


81. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 9, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2347


82. Stwierdzenie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 13, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Łączności w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2348


83. Stwierdzenie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 17, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Mechanicznych nr 3 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2349


84. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Policealnej nr 16, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Odzieżowych nr 1 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2350


85. Stwierdzenie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 7, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Elektrycznych nr 2 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2351


86. Stwierdzenie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 11, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 1 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2352


87. Stwierdzenie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 2 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2353


88. Stwierdzenie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 21, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Poligraficzno-Medialnych w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2354


89. Stwierdzenie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 27, wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 1 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2355


90. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Policealnej Specjalnej nr 20, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2356


91. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 71, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 14 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2357


92. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Policealnej Specjalnej nr 19, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2358


93. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 131, wchodzącej w skład Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2359


94. Stwierdzenie przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 17 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2360


95. Stwierdzenie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2361


96. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 42, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 3 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2362


97. Stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 46, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2363


98. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 6 wraz z Filią nr 1, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 4 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2364


99. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 73, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2365


100. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 13 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 2 w Krakowie wchodzącym w skład Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2366


101. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 44, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2367


102. Stwierdzenie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 26, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2368


103. Stwierdzenie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 23, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2369


104. Stwierdzenie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 14, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2370


105. Stwierdzenie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 10, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 2 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2371


106. Stwierdzenie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2372


107. Stwierdzenie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2373


108. Stwierdzenie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2374


109. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 10, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2381


110. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 8, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2382


111. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 9, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 3 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2383


112. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 154, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 6 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2384


113. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 79, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 6 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2385


114. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 108, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 3 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2386


115. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 122, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2387


116. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 2, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2388


117. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 1, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 14 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2389


118. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 90, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2390


119. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 101 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2391


120. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 104 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2392


121. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 93 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2393


122. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 62 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2394


123. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 92 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2395


124. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 65 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2396


125. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 64 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2397


126. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 61 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2398


127. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 74 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2399


128. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 72 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2400


129. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 67 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2401


130. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 100 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2402


131. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 97 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2403


132. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 95 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2404


133. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 59 w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krakowie wchodzącym w skład Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2405


134. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 18 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2406


135. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 7 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2407


136. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 2 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2408


137. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2409


138. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 1 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2410


139. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 21 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2411


140. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 89 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2412


141. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 88 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2413


142. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 82 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2414


143. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 80 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2415


144. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 78 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2416


145. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 107 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2417


146. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 113 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2418


147. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 111 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2419


148. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 86 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2420


149. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 85 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2421


150. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 114 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2422


151. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 117 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2423


152. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 119 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2424


153. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 123 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2425


154. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 134 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2426


155. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 129 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2427


156. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 126 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2428


157. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 124 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2429


158. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 50 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2430


159. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 138 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2431


160. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 137 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2432


161. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 132 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2433


162. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 52 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2434


163. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 53 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2435


164. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 54 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2436


165. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 55 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2437


166. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 58 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2438


167. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 48 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2439


168. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2441


169. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 156 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2442


170. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 155 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2443


171. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 31 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2444


172. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 29 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2445


173. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 153 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2446


174. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 27 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2447


175. Stwierdzenie przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 26 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2448


176. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 25 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2449


177. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2450


178. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 142 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2451


179. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 162 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2452


180. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 144 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2453


181. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 37 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2454


182. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 41 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2455


183. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 40 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2456


184. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 32 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2457


185. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 36 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2458


186. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 43 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2459


187. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 38 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2460


188. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 133, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2461


189. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 16, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2462


190. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 140, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2463


191. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 11, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2464


192. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 24, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2465


193. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 68, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2466


194. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 130, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2467


195. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 47, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2476


196. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 51, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2477


197. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 109, wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 5 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2478


198. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 135, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 35 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2479


199. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 4 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2480


200. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 8, wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 2 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2481


201. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 34, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2486


202. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 66, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2487


203. Rezolucja w sprawie koordynacji prac kolejowych / projektodawca Klub Radnych PO i PK/ Druk nr 2321-R


204. Rezolucja w sprawie dookreślenia zasad stosowalności wyjątków w zakresie szerokości chodników dla ruchu pieszych w Krakowie / projektodawca Klub Radnych PO i PK/ Druk nr 2322-R


205. Rezolucja w sprawie modernizacji linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy - Rudzice / projektodawca Rada Dzielnic IV Prądnik Biały/ Druk nr 2380-R


206. Rezolucja w sprawie umieszczenia w szkołach samorządowych Preambuły Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 2508-R


207. Zmiana w składzie Komisji Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych Rady Miasta Krakowa / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 2509


208. Oświadczenia, komunikaty.


209. Zamknięcie sesji.