Sesja numer LXXXV  (11 Październik 2017)


Posiedzenie nr 1  (11 Październik 2017r.)


Porządek posiedzenia


1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.


2. Interpelacje Radnych.


3. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.


4. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 65 usytuowanego w budynku przy ul. Kobierzyńskiej 96 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 54% bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2202


5. Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2208


6. Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2209


7. Zmieniająca uchwałę Nr XI/154/07 w sprawie inkasa opłaty skarbowej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2210


8. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Azory - Park" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2217


9. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu o innym przeznaczeniu niż mieszkalne oznaczonego Nr U006 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku w os. Słonecznym Nr 14 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2235


10. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu Nr 21 o przeznaczeniu innym niż mieszkalne stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku w os. Kolorowym Nr 2 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2236


11. Ustalenie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2243


12. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 756, 801 i 926, zwiększenia planu wydatków w działach: 801, 851 i 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 851, 852, 853, 855 i 921) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2251


13. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 750 i 756 oraz zmian planu wydatków w działach: 750, 757, 801 i 854) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2252


14. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 801, 854, 900 i 926 - zadania dzielnic) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2253


15. Określenie formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla repatrianta zaproszonego przez Gminę Miejską Kraków do osiedlenia się na terenie miasta Krakowa / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2267


16. Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących, inwentaryzacji i usunięcia, chorego i uschniętego drzewostanu z terenu naszego miasta / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 2238


17. Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie ujęcia w projekcie budżetu miasta Krakowa na rok 2018 środków finansowych na zagospodarowanie terenu zielonego pomiędzy os. Centrum E a ul. Biskupa Padniewskiego / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 2239


18. Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie ujęcia w projekcie budżetu miasta Krakowa na rok 2018 środków finansowych na zagospodarowanie i wybudowanie drogi dla rowerów od ul. Ptaszyckiego do ul. Igołomskiej oraz od al. Solidarności poprzez ul. Ujastek Mogilski aż do ul. Igołomskiej / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 2240


19. Skarga na działanie Prezydenta Miasta Krakowa i Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie / projektodawca Komisja Rewizyjna/ Druk nr 2268


20. Skarga na działania Prezydenta Miasta Krakowa / projektodawca Komisja Rewizyjna/ Druk nr 2269


21. Skarga na Dyrektora Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie / projektodawca Komisja Rewizyjna/ Druk nr 2270


22. Skarga na działania Prezydenta Miasta Krakowa i Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa / projektodawca Komisja Rewizyjna/ Druk nr 2271


23. Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w projekcie budżetu miasta Krakowa na rok 2018 środków finansowych na opracowanie wielowariantowej koncepcji, dokumentacji projektowej oraz realizację przebudowy ul. M. Kublińskiego / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 2272


24. Udzielenie dotacji miejskim instytucjom kultury / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2273


25. Zmieniająca uchwałę nr LXVII/1664/17 w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Kraków z przeznaczeniem na realizowane w roku 2017 prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, nie stanowiących jej wyłącznej własności / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2277


26. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 801, 852 i 854) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2278


27. Zmiana uchwały Nr IV/44/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Głównej Rady Miasta Krakowa / projektodawca Przewodniczący Rady Miasta/ Druk nr 2276


28. Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie przygotowania i zabezpieczenia finansowego w 2018 roku programu pn. ''Edukacja mieszkańców Krakowa dotycząca szczepienia dzieci'' / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 2254


29. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 801, 852, 854, i 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 700, 750, 801, 853, 900 i 921) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2279


30. Zmieniająca uchwałę Nr LXI/1319/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zmniejszenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 700, 750, 801, 854, 855 i 900 oraz zmniejszenia planu przychodów) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2280


31. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 754, 801, 852, 853, 855, 900 i 921 - zadania dzielnic) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2281


32. Zmiana uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (z późn. zm.) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2282


33. Zmiana uchwały Nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego (z późn. zm.) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2283


34. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 10A stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Grzegórzeckiej 4/ Gen. Józefa Dwernickiego 1 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2241


35. Zaopiniowanie wniosku o uznanie za ochronne lasów stanowiących własność Skarbu Państwa będących w zarządzie Nadleśnictwa Myślenice, położonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2242


36. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Liban II - części A, B, C, D'' / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2265


37. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Centrum Nowej Huty II - części A, B, C'' / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2266


38. Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Mistrzejowice - ks. Kazimierza Jancarza'' / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2259


39. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Mistrzejowice - ks. Kazimierza Jancarza[[ / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2260


40. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Ruczaj - Rejon ulicy Czerwone Maki'' / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2261


41. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Ruczaj - Rejon ulicy Czerwone Maki'' / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2262


42. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Pychowice - Ogród Akademicki'' / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2263


43. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Pychowice - Ogród Akademicki'' / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2264


44. Powołanie Komitetu Audytu dla Gminy Miejskiej Kraków / projektodawca Przewodniczący Rady Miasta/ Druk nr 2292


45. Oświadczenia, komunikaty.


46. Zamknięcie sesji.