Sesja numer LXXXIII  (27 Wrzesień 2017)


Posiedzenie nr 1  (27 Wrzesień 2017r.)


Porządek posiedzenia


1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.


2. Interpelacje Radnych.


3. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.


4. Zmiana uchwały Nr XLIV/779/16 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Grochowskiej Nr 10 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2177


5. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 4743/1835143 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U z 2016 r. poz. 922) jawność wyłączyła: Żaneta Stanek? Główny Specjalista Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania/Wydział Skarbu Miasta] położonym w budynku przy ul. Spółdzielców 4 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy. / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2178


6. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 19 usytuowanego w budynku przy ul. Starowiślnej 50 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 17% bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2195


7. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 21 usytuowanego w budynku przy ul. Praskiej 67 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 74 % bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2196


8. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 750, 855 i 900 oraz zmian w planie wydatków w działach: 710, 750, 851, 852, 853, 855, 900, 921 i 925) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2206


9. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 900 i 921 - zadania dzielnic) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2207


10. Zmiana uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (z późn. zm.). / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2204


11. Zmieniająca uchwałę Nr LXVII/1666/17 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w 2017 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Kraków / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2211


12. Zaliczenie dróg do dróg publicznych kategorii gminnej oraz pozbawienia dróg publicznych kategorii dróg gminnych poprzez wyłączenie z użytkowania / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2213


13. Rozpatrzenie petycji wniesionej przez [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych: na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 poz. 2058 z późn. zm.); jawność wyłączyła Marta Kucharyk Kierownik Referatu Obsługi Sesji i Komisji RMK w Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa] o podjęcie przez Radę Miasta Krakowa uchwały w sprawie zapewnienia warunków osiedlenia się w Krakowie co najmniej jednej rodziny z Aleppo / projektodawca Komisja Główna/ Druk nr 2203


14. Udzielenie dotacji dla Gminy Dziemiany oraz Gminy Sępólno Krajeńskie na usuwanie skutków nawałnic / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2244


15. Zmiana uchwały Nr XVI/285/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie wykazu dróg, obiektów i terenów, na których realizowane są zadania Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2245


16. Udzielenie dotacji dla podmiotów leczniczych biorących udział w Projekcie pn. "Rodzicu nie jesteś sam!" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2246


17. Zmiana uchwały Nr LXI/1341/16 w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na obszarze Gminy Miejskiej Kraków w roku kalendarzowym 2017 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2247


18. Zwiększenie dotacji celowej dla Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie na realizację zadania inwestycyjnego / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2248


19. Przyjęcie i ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr LXXIV/954/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia w granicach administracyjnych Miasta Krakowa miejsc przeznaczonych do użytku publicznego jako stref wolnych od dymu tytoniowego, pary z papierosów elektronicznych i substancji uwalnianych za pomocą nowatorskiego wyrobu tytoniowego / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2249


20. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 750 i 801 oraz wydatków w działach: 750, 801 i 854) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2250


21. Kierunki działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dot. wykupu terenu na Wzgórzu Kaim, na którym zlokalizowany jest pomnik upamiętniający wydarzenia z 1914 r. / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 2255


22. Ustalenie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2243


23. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 756, 801 i 926, zwiększenia planu wydatków w działach: 801, 851 i 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 851, 852, 853, 855 i 921) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2251


24. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 750 i 756 oraz zmian planu wydatków w działach: 750, 757, 801 i 854) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2252


25. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 801, 854, 900 i 926 - zadania dzielnic) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2253


26. Zmiana uchwały Nr LV/488/96 w sprawie powołania Krakowskiego Holdingu Komunalnego - Spółki Akcyjnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2237


27. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 65 usytuowanego w budynku przy ul. Kobierzyńskiej 96 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 54% bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2202


28. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu o innym przeznaczeniu niż mieszkalne oznaczonego Nr U006 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku w os. Słonecznym Nr 14 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2235


29. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu Nr 21 o przeznaczeniu innym niż mieszkalne stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku w os. Kolorowym Nr 2 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2236


30. Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2208


31. Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2209


32. Zmieniająca uchwałę Nr XI/154/07 w sprawie inkasa opłaty skarbowej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2210


33. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Azory - Park" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2217


34. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Azory - Park", oznaczonej numerem 1 w Załączniku do Zarządzenia Nr 2649/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 października 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Azory - Park" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2218


35. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Azory - Park", oznaczonej numerem 3 (w zakresie pkt 2) w Załączniku do Zarządzenia Nr 2649/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 października 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Azory - Park" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2219


36. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Azory - Park", oznaczonej numerem 14 (w zakresie pkt 1a, pkt 1b, 2a, pkt 2b, pkt 3, pkt 3a, pkt 3b, pkt 3d, pkt 3e, pkt 3f, pkt 4a, pkt 4b, pkt 4c, pkt 5b, pkt 6 w zakresie ppkt 1, 2, 3, 6, 7, pkt 7a, pkt 7e oraz częściowo w zakresie pkt 3c) w Załączniku do Zarządzenia Nr 2649/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 października 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Azory - Park" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2220


37. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Azory - Park", oznaczonej numerem 15 (w zakresie pkt 1 oraz częściowo w zakresie pkt 2) w Załączniku do Zarządzenia Nr 2649/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 października 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Azory - Park" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2221


38. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Azory - Park", oznaczonej numerem 16 (w zakresie pkt 4, pkt 5, pkt 6, pkt 7 i pkt 10) w Załączniku do Zarządzenia Nr 2649/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 października 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Azory - Park" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2222


39. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Azory - Park", oznaczonej numerem 17 (w zakresie pkt 1, pkt 2, pkt 4, pkt 5, pkt 10) w Załączniku do Zarządzenia Nr 2649/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 października 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Azory - Park" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2223


40. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Azory - Park", oznaczonej numerem 18 (w zakresie pkt 1.1, pkt 2.2, pkt 3, pkt 4.1, pkt 4.3, pkt 7.1, pkt 7.2 i pkt 7.4 oraz częściowo w zakresie pkt 1.3) w Załączniku do Zarządzenia Nr 2649/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 października 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Azory - Park" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2224


41. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Azory - Park", oznaczonej numerem 20 (w zakresie pkt 3 i pkt 7) w Załączniku do Zarządzenia Nr 2649/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 października 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Azory - Park" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2225


42. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Azory - Park", oznaczonych numerami 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 i 33 (w zakresie pkt 2 oraz częściowo w zakresie pkt 4) w Załączniku do Zarządzenia Nr 2649/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 października 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Azory - Park" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2226


43. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Azory - Park", oznaczonej numerem 22 w Załączniku do Zarządzenia Nr 2649/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 października 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Azory - Park" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2227


44. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Azory - Park", oznaczonej numerem 1 w Załączniku do Zarządzenia Nr 1740/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonej do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Azory - Park" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2228


45. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Azory - Park", oznaczonych numerami 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14 (w zakresie pkt 2 i pkt 3) w Załączniku do Zarządzenia Nr 1740/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonej do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Azory - Park" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2229


46. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Azory - Park", oznaczonej numerem 3 w Załączniku do Zarządzenia Nr 1740/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonej do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Azory - Park" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2230


47. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Azory - Park", oznaczonej numerem 15 w Załączniku do Zarządzenia Nr 1740/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonej do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Azory - Park" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2231


48. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Azory - Park", oznaczonej numerem 16 w Załączniku do Zarządzenia Nr 1740/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonej do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Azory - Park" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2232


49. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Azory - Park", oznaczonej numerem 18 (w części uwagi objętej wyłożeniem) w Załączniku do Zarządzenia Nr 1740/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonej do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Azory - Park" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2233


50. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Azory - Park", oznaczonej numerem 19 (w części uwagi objętej wyłożeniem) w Załączniku do Zarządzenia Nr 1740/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonej do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Azory - Park" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2234


51. Zmiany składu Komisji Inwentaryzacyjnej / projektodawca Klub Radnych PiS/ Druk nr 2258


52. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Krakowa / projektodawca Klub Radnych PiS/ Druk nr 2257


53. Oświadczenia, komunikaty.


54. Zamknięcie sesji.