Sesja numer LXXVIII  (28 Czerwiec 2017)


Posiedzenie nr 1  (28 Czerwiec 2017r.)


Porządek posiedzenia


1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.


2. Interpelacje Radnych.


3. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.


4. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Krakowa za rok 2016 / projektodawca Komisja Rewizyjna/ Druk nr 2054


5. Absolutorium za rok 2016 dla Prezydenta Miasta Krakowa / projektodawca Komisja Rewizyjna/ Druk nr 2055


6. Oświadczenia, komunikaty.


7. Zamknięcie sesji.