Sesja numer LXXII  (17 Maj 2017)


Posiedzenie nr 1  (17 Maj 2017r.)


Porządek posiedzenia


1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.


2. Interpelacje Radnych.


3. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.


4. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 32 usytuowanego w budynku na os. Hutniczym 8 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 61% bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1841


5. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 35 usytuowanego w budynku przy ul. Siemaszki 37 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 86% bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1850


6. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Krakowie przy ul. Stefanii Sempołowskiej Nr 6 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1851


7. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 9 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Brackiej Nr 1A wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz ustalenia wysokości bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1856


8. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 6 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Gen. Romana Sołtyka Nr 13 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1857


9. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 2 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Grunwaldzkiej Nr 15 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1867


10. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 2 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Westerplatte Nr 5 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz ustalenia wysokości bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1868


11. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 710, 750, 754, 801, 851, 853, 855, 900 i 921) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1878


12. Zmiana w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 801, 852, 853 i 854 - zadania dzielnic) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1879


13. Zmieniająca uchwałę nr XCV/1425/14 w sprawie przyjęcia programu osłonowego dotyczącego udzielania mieszkańcom Gminy Miejskiej Kraków pomocy w zakresie dożywiania / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1881


14. Udzielenie dotacji celowej Teatrowi Ludowemu i Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie na realizację zadań inwestycyjnych / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1886


15. Udzielenie dotacji miejskim instytucjom kultury / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1887


16. Zmiana nazwy Śródmiejskiego Ośrodka Kultury w Krakowie oraz nadania statutu Krakowskiemu Forum Kultury / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1894


17. Udzielenie dotacji dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1888


18. Zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1889


19. Przyjęcie i ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały Nr XL/540/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi finansowej z tytułu urodzenia się dziecka / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1891


20. Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie przygotowania harmonogramu mycia ulic na obszarze strefy płatnego parkowania / projektodawca Komisja Ekologii i Ochrony Powietrza/ Druk nr 1869


21. Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie przygotowania ścieżki prawnej oraz przeznaczenia środków na przyjęcie dzieci z Aleppo, poszkodowanych wskutek wojny, w celu leczenia / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 1870


22. Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie wydzielenia w budżecie środków na pozyskiwanie do zasobów gminnych terenów przeznaczonych wyłącznie na tworzenie miejskich parków i terenów zielonych / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 1883


23. Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie spójnej polityki promocyjno-informacyjnej dotyczącej ekologii i walki ze smogiem / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 1884


24. Nazwa ulicy / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 1885


25. Składanie wniosków o przyjęcie do klas pierwszych trzyletnich liceów ogólnokształcących i czteroletnich techników prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków w postępowaniu rekrutacyjnym na lata szkolne 2017/2018?2019/2020 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1893


26. Ustanowienie Święta Miasta Krakowa i Święta Flagi Miasta Krakowa / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1895


27. Dofinansowanie w formie dotacji celowej zadania pn. ,''Budowa pomnika płk. Ryszarda Kuklińskiego'' / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1896


28. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zmian planu dochodów i wydatków w działach: 600, 801, 854, 900 i 921) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1899


29. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801, 854, 921 i 926 - zadania dzielnic) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1900


30. Zmiana uchwały Nr LXI/1319/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach 710, 801 i 854 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 900 i 921) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1901


31. Zmiana uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (z późn. zm.) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1902


32. Zmiana uchwały Nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego (z późn. zm.) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1903


33. Wyłączenie z Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 2 w Krakowie, Al. Skrzyneckiego 12, Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 15 i jej likwidacji / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1847


34. Wyłączenie z Zespołu Szkół Poligraficzno-Medialnych w Krakowie, os. Tysiąclecia 38, Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 13 i jej likwidacji / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1848


35. Przekształcenie Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 59 w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym dla Chłopców, wchodzącym w skład Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Krakowie, z siedzibą przy ul. Górka Narodowa 116, poprzez likwidację Filii nr 1, ul. Parkowa 12 i Filii nr 2, os. Szkolne 27 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1852


36. Przekształcenie Gimnazjum Specjalnego nr 59 w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym dla Chłopców, wchodzącym w skład Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Krakowie, z siedzibą przy ul. Górka Narodowa 116, poprzez likwidację Filii nr 1, ul. Parkowa 12 i Filii nr 2, os. Szkolne 27 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1853


37. Przyjęcie aktualizacji dokumentu "Program tworzenia i ulepszania infrastruktury komunalnej dla Osiedla Uzdrowisko Swoszowice" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1854


38. Przyjęcie aktualizacji ''Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Kraków'' / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1898


39. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922); jawność wyłączył: Artur Pakuła - inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 24 położonym na os. Willowym w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1882


40. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922); jawność wyłączył: Artur Pakuła - inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 13a położonym przy al. Słowackiego w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1890


41. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1 części kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 4182/128234 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U z 2016 r. poz. 922) jawność wyłączyła: Agnieszka Kucała - inspektor Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania/Wydział Skarbu Miasta] położonym w budynku na os. Przy Arce 21 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1892


42. Ustanowienie zastawu rejestrowego oraz zastawu finansowego na akcjach Spółki Trasa Łagiewnicka S.A / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1897


43. Rezolucja w sprawie Apeli dotyczących obrony samorządności terytorialnej w Polsce oraz Karty Samorządności / projektodawca Klub Radnych PO/ Druk nr 1912-R


44. Oświadczenia, komunikaty.


45. Zamknięcie sesji.