Sesja numer LXX  (26 Kwiecień 2017)


Posiedzenie nr 1  (26 Kwiecień 2017r.)


Porządek posiedzenia


1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.


2. Interpelacje Radnych.


3. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.


4. INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA NA TEMAT ORGANIZACJI RUCHU W STREFIE PŁATNEGO PARKOWAN


5. Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie możliwości kontroli spalania śmieci przez funkcjonariuszy krakowskiej Straży Miejskiej w gminach ościennych / projektodawca Klub Radnych PK/ Druk nr 1842


6. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 18 usytuowanego w budynku na os. Na Skarpie 61 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 56 % bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1816


7. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922); jawność wyłączyła: Wioletta Krzemińska ? Główny Specjalista Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 25 położonym przy ul. Jaremy w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1828


8. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 21 usytuowanego w budynku na os. Górali 8 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 84 % bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1829


9. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 801, 854, 855, 900 i 921, zmian w planie dochodów w działach: 853 i 900 oraz zmian w planie wydatków w działach: 700, 755, 852, 853 i 921) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1845


10. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801, 854, 900 i 921 - zadania dzielnic) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1846


11. Zmiana uchwały Nr LXIV/1412/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia programu pn. "Nowa Huta dziś !" / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 1855


12. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rybitwy - Rejon ulicy Golikówka" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1704


13. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Skotniki - Północ" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1862


14. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kosocice II" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1863


15. Uchylenie Uchwały Nr LIII/673/08 z dnia 8 października 2008 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Starego Miasta, Uchwały Nr LIII/674/08 z dnia 8 października 2008 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji "starej" Nowej Huty oraz Uchwały Nr XC/1193/10 z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Programu rewitalizacji i aktywizacji poprzemysłowego obszaru Zabłocia / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1864


16. Ustalenie sieci prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1858


17. Nadanie imienia Samorządowemu Przedszkolu nr 116 w Krakowie, os. Jagiellońskie 16 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1865


18. Określenie kryteriów pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków, liczby punktów za każde kryterium oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1866


19. Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie wprowadzenia programu pilotażowego w zakresie zwiększenia miejsc parkingowych / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 1861


20. Rozpatrzenie petycji dotyczącej włączenia w granice obwodu Szkoły Podstawowej nr 155 im. Św. Jadwigi Królowej obszaru osiedla Avia / projektodawca Komisja Główna/ Druk nr 1871


21. Rozpatrzenie petycji dotyczącej nierozwiązywania Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14, a w miejsce wygaszanego Gimnazjum nr 36 utworzenie szkoły podstawowej / projektodawca Komisja Główna/ Druk nr 1872


22. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia działań zapewniających pozostanie budynku mieszczącego się przy ulicy Kazimierza Odnowiciela nr 2 w Krakowie w gestii samorządu i umożliwienie dalszej działalności w nim Uniwersytetowi Trzeciego Wieku "Akademia Prądnicki Senior", działającemu w celu integracji społecznej starszych mieszkańców Dzielnicy III oraz jego rozwoju / projektodawca Komisja Główna/ Druk nr 1873


23. Rozpatrzenie petycji wniesionej przez Prezydium Rady Rodziców Gimnazjum nr 9 im. Stanisława Wyspiańskiego, rodziców uczniów tej Szkoły oraz 118. Mieszkańców, dotyczącej utrzymania w budynku szkoły mieszącej się przy ulicy Kazimierza Odnowiciela 2 w Krakowie, szkoły lub zespołu szkół samorządowych zgodnie z przedstawionymi ostatnimi propozycjami w sprawie ustalenia sieci szkół po reformie / projektodawca Komisja Główna/ Druk nr 1874


24. Rozpatrzenie petycji wniesionej przez mieszkańców Krakowa dotyczącej przystąpienia do sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego: "Skotniki i Kostrze - Obszar Łąkowy" oraz "Obszar Łąkowy - Rejon ulicy Tynieckiej", przyspieszenia prac planistycznych oraz ustanowienia użytków ekologicznych / projektodawca Komisja Główna/ Druk nr 1875


25. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 801) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1876


26. Zmiana uchwały Nr LXI/1319/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zmian w planie przychodów) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1877


27. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 710, 750, 754, 801, 851, 853, 855, 900 i 921) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1878


28. Zmiana w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 801, 852, 853 i 854 - zadania dzielnic) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1879


29. Zmiana uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (z późn. zm.) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1880


30. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 32 usytuowanego w budynku na os. Hutniczym 8 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 61% bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1841


31. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 35 usytuowanego w budynku przy ul. Siemaszki 37 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 86% bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1850


32. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Krakowie przy ul. Stefanii Sempołowskiej Nr 6 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1851


33. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 9 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Brackiej Nr 1A wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz ustalenia wysokości bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1856


34. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 6 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Gen. Romana Sołtyka Nr 13 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1857


35. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 2 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Grunwaldzkiej Nr 15 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1867


36. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 2 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Westerplatte Nr 5 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz ustalenia wysokości bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1868


37. Rezolucja w sprawie zaprzestania finansowania Muzeum PRL (w organizacji) w Krakowie / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 1860-R


38. Oświadczenia, komunikaty.


39. Zamknięcie sesji.