Sesja numer LXIX  (12 Kwiecień 2017)


Posiedzenie nr 1  (12 Kwiecień 2017r.)


Porządek posiedzenia


1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.


2. Interpelacje Radnych.


3. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.


4. Przyznanie Srebrnego Medalu ''Cracoviae Merenti'' Towarzystwu Miłośników Historii i Zabytków Krakowa / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1838


5. Przyznanie Brązowego Medalu "Cracoviae Merenti" Towarzystwu Lekarskiemu Krakowskiemu / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1839


6. Przyznanie Brązowego Medalu "Cracoviae Merenti" Studenckiemu Komitetowi Solidarności / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1840


7. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, zabudowanej budynkiem użytkowym przy ul. Stanisława ze Skalbmierza Nr 5 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1514


8. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 7254/357657 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.); jawność wyłączyła: Żaneta Stanek - inspektor Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania/Wydział Skarbu Miasta] w budynku przy ul. J. Łepkowskiego 4 w Krakowie stanowiącym poprzednio współwłasność wnioskodawców na zasadach ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1804


9. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zmian planu dochodów w działach: 801, 852 i 900 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 750, 801, 852, 854, 900 i 921) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1822


10. Zmiany uchwały Nr LXI/1319/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 710, 750, 801, 852, 853, 854, 855, 900, 921 i 926 - zadania dzielnic) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1824


11. Przyjęcie regulaminu otwartego konkursu ofert dla położonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków: niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych oraz określenia kryteriów wyboru ofert / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1814


12. Przyjęcie oraz ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji, udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych, prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1815


13. Uchylenie uchwały Nr XXXIV/562/15 w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych gimnazjów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami gimnazjów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1835


14. Zmieniająca uchwałę Nr LXXIV/941/09 w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania przez Gminę Miejską Kraków pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych, szczegółowych zasad ustalania wysokości odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz trybu ich pobierania, a także zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1827


15. Zmieniająca uchwałę Nr XXI/272/07 w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania przez Gminę Miejską Kraków pomocy w formie usług opiekuńczych, zakresu czynności wchodzących w skład usług opiekuńczych oraz szczegółowych zasad ustalania wysokości odpłatności za usługi opiekuńcze / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1834


16. Odwołanie Filipa Mocie z pełnienia funkcji ławnika / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1830


17. Nazwy skwerów i nazwy ulicy / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1833


18. Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa, dotyczących przygotowania i przedstawienia Radzie Miasta Krakowa projektu uchwały powołującej Krakowską Radę Programową ds. przygotowania obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 1813


19. Objęcie przez Radę Miasta Krakowa honorowego patronatu nad Rokiem Jubileuszowym 100-lecia Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II / projektodawca Komisja Główna/ Druk nr 1818


20. Skarga na Prezydenta Miasta Krakowa i Radę Dzielnicy XVIII Nowa Huta / projektodawca Komisja Rewizyjna/ Druk nr 1836


21. Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dot. pozyskania na rzecz Gminy Miejskiej Kraków terenu Lasu Borkowskiego / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 1837


22. Przyjęcie i ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały Nr XLVIII/594/08 Rady Miasta Krakowa w sprawie reorganizacji jednostki budżetowej Krakowski Zarząd Komunalny w Krakowie, zmiany jej nazwy i nadania statutu oraz upoważnienia Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1843


23. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 801 i 855 oraz planu wydatków w działach: 750, 801 i 855) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1844


24. Nadanie statutu Teatrowi Ludowemu / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1849


25. Nazwa skweru / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 1859


26. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 801, 854, 855, 900 i 921, zmian w planie dochodów w działach: 853 i 900 oraz zmian w planie wydatków w działach: 700, 755, 852, 853 i 921) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1845


27. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801, 854, 900 i 921 - zadania dzielnic) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1846


28. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 18 usytuowanego w budynku na os. Na Skarpie 61 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 56 % bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1816


29. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922); jawność wyłączyła: Wioletta Krzemińska ? Główny Specjalista Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 25 położonym przy ul. Jaremy w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1828


30. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 21 usytuowanego w budynku na os. Górali 8 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 84 % bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1829


31. Zmiana uchwały Nr LXIV/1412/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia programu pn. "Nowa Huta dziś !" / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 1855


32. Oświadczenia, komunikaty.


33. Zamknięcie sesji.