Sesja numer LXVII  (29 Marzec 2017)


Posiedzenie nr 1  (29 Marzec 2017r.)


Porządek posiedzenia


1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.


2. Interpelacje Radnych.


3. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.


4. Dostosowanie sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1819


5. Dostosowanie sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych, mających siedzibę na terenie Gminy Miejskiej Kraków, do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, mających siedzibę na terenie Gminy Miejskiej Kraków, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1820


6. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 99 usytuowanego w budynku przy ul. Grota - Roweckiego 57 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 87 % bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1774


7. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr usytuowanego w budynku na os. Na Skarpie 61 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 80 % bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1781


8. Zmiana uchwały Nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego (z późn. zm.) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1792


9. Utworzenie i zatwierdzenie statutu jednostki budżetowej Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1793


10. Ustalenie opłaty za pobyt w Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie ul. Rozrywka 1 osoby przyjętej celem wytrzeźwienia / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1798


11. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 700, 754, 801, 851 i 853, zmian planu dochodów w dziale 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 754, 900, 921 i 926) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1799


12. Zmiany uchwały Nr LXI/1319/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zmniejszenia planu dochodów w dziale 801, zwiększenia planu przychodów oraz zwiększenia planu wydatków w działach: 600, 750, 801, 851, 853, 900, 921 i 926) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1800


13. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801, 851, 853, 854, 900 i 921 - zadania dzielnic) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1801


14. Zmiana uchwały nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (z późn. zm.) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1802


15. Udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Kraków z przeznaczeniem na realizowane w 2017 roku prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, nie stanowiących jej wyłącznej własności / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1812


16. Przyjęcie i ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały Nr XLV/424/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie stawek za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1807


17. Określenie rodzajów zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w 2017 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Kraków / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1811


18. Zmiana uchwały XCV/1271/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dot. przystąpienia do sporządzenia punktowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kościelniki" / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 1772


19. Przyjęcie planu pracy Rady Miasta Krakowa na rok 2017 / projektodawca Komisja Główna/ Druk nr 1803


20. Skarga na Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie / projektodawca Komisja Rewizyjna/ Druk nr 1808


21. Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dot. przeznaczenia budynku szkolnego położonego przy ul. Kazimierza Odnowiciela 2 / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 1809


22. Zawarcie Umowy o współpracy pomiędzy Wiedniem (stolicą Republiki Austrii) i Stołecznym Królewskim Miastem Kraków (Rzeczpospolita Polska) na lata 2017-2021 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1826


23. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 851, 854 i 921) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1821


24. Rozpatrzenie petycji wniesionej przez [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych: na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 poz. 2058 z późn. zm.); jawność wyłączyła Marta Kucharyk Kierownik Referatu Obsługi Sesji i Komisji RMK w Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa], dotyczącej podjęcia przez Radę Miasta Krakowa uchwały o uwzględnieniu uwag Spółki do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowa Huta Przyszłości - Igołomska Północ", dotyczących brzmienia § 16 ust. 2 pkt 2 projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia ww. planu miejscowego, w którym ustala się maksymalną długość elewacji budynków m.in. na terenie oznaczonym symbolem U.3 na 200 m, przy dopuszczeniu zwiększenia długości elewacji budynków do 400 m pod warunkiem podziału na segmenty o maksymalnej długości 150 m i zachowania minimalnej odległości pomiędzy przewiązkami wynoszącej 10 m, poprzez niezamieszczenie w planie ww. zapisu w ogóle, ewentualnie poprzez określenie maksymalnej długości elewacji na terenach oznaczonych symbolem U.3 na 400 m oraz o wynikającej z powyższego konieczności dokonania zmian w przedstawionym do uchwalenia projekcie ww. planu miejscowego / projektodawca Komisja Główna/ Druk nr 1817


25. Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie budowy "Deptaku Lotników" upamiętniającego polskich lotników walczących o odzyskanie i utrzymanie niepodległości w tym walczących na wszystkich frontach w II Wojnie Światowej na fragmencie dawnego pasa startowego lotniska Rakowice - Czyżyny (pomiędzy osiedlami Dywizjonu 303 i 2 Pułku Lotniczego) / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 1831


26. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zmian planu dochodów w działach: 801, 852 i 900 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 750, 801, 852, 854, 900 i 921) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1822


27. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zwiększenia planu dochodów w dziale 600 oraz planu wydatków w działach: 600, 801, 852, 853, 854, 900, 921 i 926) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1823


28. Zmiany uchwały Nr LXI/1319/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 710, 750, 801, 852, 853, 854, 855, 900, 921 i 926 - zadania dzielnic) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1824


29. Zmiana uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (z późn.zm.) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1825


30. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 7254/357657 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.); jawność wyłączyła: Żaneta Stanek - inspektor Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania/Wydział Skarbu Miasta] w budynku przy ul. J. Łepkowskiego 4 w Krakowie stanowiącym poprzednio współwłasność wnioskodawców na zasadach ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1804


31. Rezolucja w sprawie naprawienia zaniedbań związanych z Parkami Krajobrazowymi na terenie Krakowa / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 1810-R


32. Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie parku kieszonkowego Celarowska / projektodawca Klub Radnych PK/ Druk nr 1832


33. Oświadczenia, komunikaty.


34. Zamknięcie sesji.