Sesja numer LVII  (9 Listopad 2016)


Posiedzenie nr 1  (9 Listopad 2016r.)


Porządek posiedzenia


1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.


2. Interpelacje Radnych.


3. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.


4. INFORMACJA


5. Ustalenie dla terenu Gminy Miejskiej Kraków, liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży / projektodawca Klub Radnych PK/ Druk nr 1267


6. Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1293


7. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 7 usytuowanego w budynku przy ul. Bocheńskiej 6 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 80% bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1242


8. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zmniejszenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 700, 801, 851, 852, 853, 900 i 921) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1270


9. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 801, 852, 853, 900, 921 i 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 801, 851, 852, 853, 854, 900 i 921) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1272


10. Zmiana uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (z późn. zm.) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1274


11. Ogłoszenie o podjęciu prac nad utworzeniem parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Nowa Huta / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1110


12. Ustalenie kierunków działania Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie wdrażania zaleceń sporządzonego Planu Ochrony Parku Kulturowego Nowa Huta, programu wsparcia i planu inwestycji związanych z zamiarem utworzenia Parku Kulturowego / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 1304


13. Przyjęcie oraz ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały Nr XXXIII/228/91 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 października 1991 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1264


14. Udzielenie pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego na realizację zadania związanego z utrzymaniem suchego zbiornika retencyjnego Bieżanów na rzece Serafa w mieście Kraków / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1268


15. Udzielenie pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego w celu współfinansowania i realizacji zadania związanego z bieżącym utrzymaniem cieków naturalnych i urządzeń wodnych w celu ochrony przeciwpowodziowej na terenie Gminy Miejskiej Kraków / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1282


16. Zmieniająca uchwałę Nr LIII/722/12 w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad wnoszenia opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia i noclegowniach / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1280


17. Zmiana uchwały NR CIX/1649/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Kraków, a także wskazania organów do tego uprawnionych / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1288


18. Udzielenia dotacji celowej Orkiestrze Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa ''Sinfonietta Cracovia'' na realizację zadania inwestycyjnego / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1287


19. Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących stworzenia Elektronicznej Platformy Głosowania / projektodawca Klub Radnych PK/ Druk nr 1285


20. Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dot. przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Rejon ulic Łokietka - Glogera'' / projektodawca Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska/ Druk nr 1286


21. Zmiana uchwały Nr XXXI/525/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Sportu w Krakowie na lata 2016 - 2019 / projektodawca Komisja Sportu i Kultury Fizycznej / Druk nr 1245


22. Określenie warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu w Krakowie oraz kontroli ich wykorzystania / projektodawca Komisja Sportu i Kultury Fizycznej / Druk nr 1246


23. Udzielenie dotacji miejskiej instytucji kultury / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1299


24. Wyrażenie zgody na lokalizację pomnika Juliusza Leo / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1300


25. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 801 i 854 oraz zwiększenia planu wydatków w działach: 750, 801 i 854) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1294


26. Udzielenie dotacji celowej Teatrowi Ludowemu i Teatrowi ''Bagatela'' na realizację zadań inwestycyjnych oraz udzielenie dotacji podmiotowej Teatrowi ''Łaźnia Nowa'' / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1310


27. Uchwalenie roku 2017 ''Rokiem Hałasu w Krakowie'' / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 1291


28. Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dot. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Stare Dębniki II'' / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 1309


29. Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących stworzenia wzdłuż rzeki Rudawy parku rzecznego otwartego dla mieszkańców / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 1311


30. Zmiana w składzie Komisji Promocji i Turystyki Rady Miasta Krakowa / projektodawca Klub Radnych PiS/ Druk nr 1312


31. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801, 853, 900 i 926 - zadania dzielnic) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1295


32. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zmian planu dochodów w działach: 750, 801, 851, 852, 854 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 750, 801, 852, 853, 854, 900, 921 i 926) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1296


33. Wyrażenie zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz IPR Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Klasztornej 2 wraz z jednoczesnym udzieleniem 10 % bonifikaty od jej ceny / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1265


34. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922); jawność wyłączyła: Agnieszka Latos -inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 8 położonym przy ul. Weissa w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1266


35. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922); jawność wyłączył: Artur Pakuła - inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 1 położonym na os. Krakowiaków w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1275


36. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922); jawność wyłączył: Artur Pakuła - inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 1 położonym na os. Krakowiaków w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1276


37. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny lokalu mieszkalnego [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922); jawność wyłączył: Artur Pakuła - inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] położonego w budynku nr 3 na osiedlu Willowym w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1277


38. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny lokalu mieszkalnego [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922); jawność wyłączył: Artur Pakuła - inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] położonego w budynku nr 3 na osiedlu Willowym w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1278


39. Ustalenie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe jedynie przez część roku / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1281


40. Określenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1284


41. Zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terytorium Gminy Miejskiej Kraków na okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1289


42. Wspólna obsługa jednostek oświatowych oraz zmiana statutu Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1301


43. Oświadczenia, komunikaty.


44. Zamknięcie sesji.