Dokument archiwalny

Sesja numer LI  (31 Sierpień 2016)


Posiedzenie nr 1  (31 Sierpień 2016r.)


Porządek posiedzenia


1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.


2. Interpelacje Radnych.


3. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.


4. Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Nowa Huta Przyszłości - Przylasek Rusiecki'' / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1005


5. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 51 usytuowanego w budynku na os. Piastów 18 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 80 % bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 990


6. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, zabudowanej budynkami mieszkalnymi Nr 12 i Nr 14 przy ul. Herberta / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1015


7. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny lokalu mieszkalnego nr (...)* usytuowanego w budynku nr 6 położonym na osiedlu Jagiellońskim w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1016


8. Zmieniająca uchwałę Nr CXII/1732/14 w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miejskiej Kraków na lata 2014 - 2020 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1051


9. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bagry" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1037


10. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Mogiła II" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1038


11. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rajsko - rejon ulicy Szczawnickiej"

Na LII sesji RMK /14.09.2016 r./ w wyniku przegłosowania poprawki Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przewodniczący RMK odroczył głosowanie nad całością projektu/ § 37 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa/.

/ projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 103912. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Łąki Nowohuckie" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1040


13. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Mistrzejowice - Południe" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1054


14. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Skotniki i Kostrze - Obszar Łąkowy" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1055


15. Zaliczenie dróg do dróg publicznych kategorii gminnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1062


16. Skarga na działania Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie / projektodawca Komisja Rewizyjna/ Druk nr 1052


17. Objęcie przez Radę Miasta Krakowa honorowego patronatu nad Jubileuszem 35-lecia działalności Towarzystwa Przyjaciół Chorych "Hospicjum im. św. Łazarza" w Krakowie / projektodawca Komisja Główna/ Druk nr 1053


18. Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dot. przeprowadzenia analizy w zakresie określenia skutków jakie niesie z sobą dla miasta Krakowa wejście w życie Ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 585) / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 1034


19. Zmiana uchwały Nr XVI/285/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie wykazu dróg, obiektów i terenów, na których realizowane są zadania Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1071


20. Zmiana uchwały Nr CXIII/1754/14 w sprawie przyjęcia ''Krakowskiego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów'' / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1075


21. Zmiana uchwały Nr IX/155/15 w sprawie szczegółowych warunków wspierania edukacji uzdolnionych uczniów, form i zakresu tego wsparcia, trybu postępowania w ramach ''Krakowskiego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów'' / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1076


22. Źródła dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1077


23. Przyjęcie oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr CXXI/1918/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1078


24. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 801) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1082


25. Zarządzenie wyborów uzupełniających do Rady Dzielnicy IX Łagiewniki - Borek Fałęcki w okręgu wyborczym nr 8 w 2016 r. / projektodawca Przewodniczący Rady Miasta/ Druk nr 1093


26. Powołanie Komisji Odwoławczej w wyborach uzupełniających do Rady Dzielnicy IX Łagiewniki ? Borek Fałęcki w okręgu wyborczym nr 8 w 2016 roku / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1086


27. Powołanie Miejskiego Komisarza Wyborczego / projektodawca Przewodniczący Rady Miasta/ Druk nr 1092


28. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zmian planu dochodów w działach: 756, 801, 851, 854, 900 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 700, 801, 851, 852, 853, 854, 900 i 921) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1083


29. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 801, 852, 853, 854, 900, 921 i 926 - zadania dzielnic) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1084


30. Zmiana uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (z późn. zm.) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1085


31. Przyjęcie Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Gminie Miejskiej Kraków na lata 2016 - 2018 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1068


32. Przyjęcie Programu "Otwarty Kraków" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1041


33. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1 cz. zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej przy sprzedaży udziału 18/1000 cz. w nieruchomości gruntowej, związanego z prawem własności lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.); jawność wyłączyła: Aneta Kargul - inspektor Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania/Wydział Skarbu Miasta] w budynku położonym przy ul. Nad Sudołem 24 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1020


34. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922); jawność wyłączył: Artur Pakuła - inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku mieszkalnym nr 53 położonym przy ulicy Prądnickiej w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1056


35. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 26 usytuowanego w budynku na os. Szkolnym 8 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 33% bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1058


36. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 91 usytuowanego w budynku na os. II Pułku Lotniczego 46 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 19% bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1059


37. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 9 usytuowanego w budynku przy ul. Ujejskiego 9 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 50% bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1060


38. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 131 usytuowanego w budynku przy ul. Elsnera 24 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 66% bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1061


39. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922); jawność wyłączyła: Wioletta Krzemińska - Główny Specjalista Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] położonego w budynku nr 1 na os. Szklane Domy w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1066


40. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części bonifikaty udzielonej od ceny lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922 późn. zm.); jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 5 położonym przy ul. Zyblikiewicza w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1067


41. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, zabudowanej budynkiem mieszkalno-gospodarczym przy ul. Tetmajera. / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1069


42. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1 części zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922); jawność wyłączył: Artur Pakuła - inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] położonego w budynku nr 16 przy ulicy Teligi w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1072


43. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 51 usytuowanego w budynku na os. II Pułku Lotniczego 46 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 77% bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1073


44. Wprowadzenie opłaty prolongacyjnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1063


45. Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1064


46. Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1065


47. Przyjęcie Programu wspierania Rodzinnych Ogrodów Działkowych funkcjonujących na obszarze Gminy Miejskiej Kraków / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1070


48. Nadanie nazwy parku i przyjęcia regulaminu parku / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1074


49. Rezolucja w sprawie uznania działalności szkoły dla niewidomych z ul. Tynieckiej / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 1032-R


50. Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dot. przystąpienia do sporządzania punktowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Witkowice" / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 1095


51. Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Górka Narodowa ? os Gotyk / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 1094


52. Oświadczenia, komunikaty.


53. Zamknięcie sesji.