Dokument archiwalny

Sesja numer XLI  (13 Kwiecień 2016)


Posiedzenie nr 1  (13 Kwiecień 2016r.)


Porządek posiedzenia


1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.


2. Interpelacje Radnych.


3. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.


4. Zmieniająca uchwałę Nr XC/1348/13 w sprawie przekształcenia Specjalistycznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej "PARKOWA" w Krakowie, ul. Parkowa 12 oraz uchwałę Nr LIV/760/12 w sprawie przekształcenia z dniem 1 września 2012 r. Domu Dziecka Nr 1 przy ul. Krupniczej 38 w Krakowie w Centrum Administracyjne nr 1 przy ul. Krupniczej 38 w Krakowie. / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 774


5. Rozwiązanie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Krakowie, ul. Krzemionki 11 oraz likwidacja II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Krakowie. / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 784


6. Ustanowienie uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie. / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 789


7. Ustanowienie uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie. / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 790


8. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 756, 801, 852, 853, 900 i 926, zwiększenia planu wydatków w działach: 754, 801, 852, 853, 900 i 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 750, 801, 853 i 921). / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 800


9. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 801, 852, 854, 900 i 921 - zadania dzielnic). / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 801


10. Tryb powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 813


11. Skarga na działania Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały / projektodawca Komisja Rewizyjna/ Druk nr 744


12. Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dot. przeprowadzenia analizy w zakresie możliwości finansowania zadań Dzielnic Miasta Krakowa udziałem w dochodach własnych Miasta Krakowa z tytułu podatku od nieruchomości. / projektodawca Komisja Dialogu Obywatelskiego / Druk nr 792


13. Objęcie przez Radę Miasta Krakowa honorowego patronatu nad Wielkim Finałem inicjatywy "Małopolski Dialog Młodzieży" / projektodawca Komisja Główna/ Druk nr 802


14. Lokalizacja kasyna gry w budynku hotelu "Dwór Kościuszko" położonym w Krakowie przy ul. Papierniczej 3 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 819


15. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Sportu i Kultury Fizycznej Rady Miasta Krakowa / projektodawca Komisja Sportu i Kultury Fizycznej / Druk nr 827


16. Zmiana uchwały Nr XXXIV/549/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2016 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 700 i 710, zwiększenia planu wydatków w działach: 700 i 710 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 754 i 921) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 820


17. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016. (dot. zwiększenia planu przychodów oraz zwiększenia planu wydatków w działach: 801, 851 i 900) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 821


18. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 801, 851, 852, 853, 854, 900, 921 i 926 - zadania dzielnic) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 822


19. Zmiana uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (z późn. zm.) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 823


20. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr (...)* usytuowanego w budynku na os. Szkolnym 24 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 49% bonifikaty. / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 796


21. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr (...)* usytuowanego w budynku przy ul. Jana Sobieskiego 4 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 82% bonifikaty. / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 797


22. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr (...)* usytuowanego w budynku na os. Centrum B 3 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 76% bonifikaty. / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 798


23. Rozwiązanie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Krakowie, os. Teatralne 33 oraz likwidacja I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 814


24. Rozwiązanie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Krakowie, os. Kolorowe 29a oraz likwidacja III Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 815


25. Zmieniająca uchwałę Nr XXX/487/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości / projektodawca Komisja Sportu i Kultury Fizycznej / Druk nr 803


26. Rezolucja w sprawie nieprzyznania dofinansowania dla Projektu zintegrowanego LIFE "Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze". / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 794-R


27. Rezolucja w sprawie przyspieszenia rozpatrywania skargi Gminy Miejskiej Kraków w zakresie nakazu wydania nieruchomości w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Krakowie, II Wydział Cywilny Odwoławczy, nr sygn. II Ca 446/15 i II Cz 490/15 wydanym dnia 11 czerwca 2015 roku / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 804-R


28. Rezolucja w sprawie likwidacji przychodni Centrum Promocji Zdrowia na al. Pokoju 2 w Krakowie / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 828-R


29. Rezolucja w sprawie funkcjonowania Przychodni POZ przy Alei Pokoju 2 / projektodawca Klub Radnych PK/ Druk nr 830-R


30. Rezolucja w sprawie modernizacji linii kolejowej na odcinku Kraków Główny Towarowy - Rudzice / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 829-R


31. Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących pilnej interwencji w sprawie ochrony fauny i flory w Stawie Płaszowskim, poprzez podniesienie poziomu lustra wody / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 831


32. Zmiana w składzie Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Krakowa / projektodawca Klub Radnych PiS/ Druk nr 832


33. Zmiana w składzie Komisji Infrastruktury Rady Miasta Krakowa / projektodawca Klub Radnych PiS/ Druk nr 833


34. Oświadczenia, komunikaty.


35. Zamknięcie sesji.