Sesja numer XL  (30 Marzec 2016)


Posiedzenie nr 1  (30 Marzec 2016r.)


Porządek posiedzenia


1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.


2. Interpelacje Radnych.


3. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.


4. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Prądnik Czerwony - Naczelna" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 770


5. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Senatorskiej Nr 23 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 753


6. Upoważnienie Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie do udzielania ulg w spłacie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 757


7. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kleparz" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 761


8. Zmieniająca uchwałę Nr LXXXIV/1101/09 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/370/95 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 grudnia 1995 r. w sprawie powołania Agencji Rozwoju Miasta ? Spółki Akcyjnej; powierzenia Agencji Rozwoju Miasta S.A. realizacji i zarządzania Halą Widowiskowo ? Sportową (Czyżyny) w Krakowie; wniesienia akcji Agencji Rozwoju Miasta S.A. do Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A.; wniesienia wkładów niepieniężnych i pieniężnych na realizację i zarządzanie Halą Widowiskowo-Sportową (Czyżyny) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 771


9. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016. (dot. zmniejszenia planu dochodów w dziale 921, zwiększenia planu przychodów oraz zmian planu wydatków w działach: 801, 851 i 921). / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 776


10. Zmiana uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (z późn. zm.) . / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 781


11. Założenie XXXIX Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Krakowie, ul. Wielicka 265 oraz włączenia go do Zespołu Szkół Specjalnych nr 3 w Krakowie, ul. Wielicka 265 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 772


12. Założenie I Liceum Ogólnokształcącego Sportowego w Krakowie, os. Teatralne 35 oraz włączenie go do Zespołu Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 2 w Krakowie, os. Teatralne 35. / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 778


13. Zmiana Uchwały Nr XXI/231/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego (z późn. zm.) / projektodawca Klub Radnych PiS/ Druk nr 673


14. Nadanie imienia Samorządowemu Przedszkolu nr 77 w Krakowie, ul. Jadwigi z Łobzowa 30. / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 785


15. Zmiany Uchwały Nr XXX/496/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy krakowskich aptek ogólnodostępnych w 2016 roku. / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 777


16. Kierunki działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie realizacji Planu Rozwoju dla Osiedla Uzdrowisko Swoszowice. / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 795


17. Określenie rodzajów zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w 2016 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Kraków. / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 786


18. Udzielenie dotacji miejskim instytucjom kultury. / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 787


19. Udzielenie dotacji miejskim instytucjom kultury na uruchomienie Klubów Rodziców. / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 788


20. Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dot. zapewnienia rozwoju Zespołowi Szkół Ogólnokształcących nr 9 w Krakowie / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 752


21. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zmniejszenia planu dochodów i wydatków w dziale 921 oraz zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 801 i 921) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 799


22. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 756, 801, 852, 853, 900 i 926, zwiększenia planu wydatków w działach: 754, 801, 852, 853, 900 i 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 750, 801, 853 i 921). / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 800


23. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 801, 852, 854, 900 i 921 - zadania dzielnic). / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 801


24. Zmieniająca uchwałę Nr XC/1348/13 w sprawie przekształcenia Specjalistycznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej "PARKOWA" w Krakowie, ul. Parkowa 12 oraz uchwałę Nr LIV/760/12 w sprawie przekształcenia z dniem 1 września 2012 r. Domu Dziecka Nr 1 przy ul. Krupniczej 38 w Krakowie w Centrum Administracyjne nr 1 przy ul. Krupniczej 38 w Krakowie. / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 774


25. Rozwiązanie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Krakowie, ul. Krzemionki 11 oraz likwidacja II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Krakowie. / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 784


26. Ustanowienie uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie. / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 789


27. Ustanowienie uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie. / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 790


28. Zmiana w składzie Komisji Sportu i Kultury Fizycznej Rady Miasta Krakowa / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 806


29. Zmiana w składzie Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Krakowa / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 807


30. Wybór Przewodniczącego Komisji Edukacji Rady Miasta Krakowa / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 805


31. Zmiana w składzie Komisji Praworządności Rady Miasta Krakowa / projektodawca Klub Radnych PiS/ Druk nr 808


32. Zmiana w składzie Komisji Promocji i Turystyki / projektodawca Klub Radnych PiS/ Druk nr 809


33. Zmiana w składzie Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa / projektodawca Klub Radnych PiS/ Druk nr 810


34. Zmiana w składzie Komisji Infrastruktury / projektodawca Klub Radnych PiS/ Druk nr 811


35. Oświadczenia, komunikaty.


36. Zamknięcie sesji.