Sesja numer XXXIX  (16 Marzec 2016)


Posiedzenie nr 1  (16 Marzec 2016r.)


Porządek posiedzenia


1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.


2. Interpelacje Radnych.


3. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.


4. Zgłoszenie kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego i sądów rejonowych dla Miasta Krakowa w wyborach uzupełniających na kadencję 2016-2019, które pozostawia się bez dalszego biegu. / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 782


5. Wybór ławników do Sądu Okręgowego i sądów rejonowych dla Miasta Krakowa w wyborach uzupełniających na kadencję 2016-2019. / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 783


6. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Prądnik Czerwony - Naczelna" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 770


7. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Prądnik Czerwony - Naczelna", oznaczonej numerem 1 w Załączniku do Zarządzenia Nr 170/2016 z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Prądnik Czerwony - Naczelna" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 765


8. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Prądnik Czerwony - Naczelna", oznaczonej numerem 2 w Załączniku do Zarządzenia Nr 170/2016 z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Prądnik Czerwony - Naczelna" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 766


9. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Prądnik Czerwony - Naczelna", oznaczonej numerem 3 w Załączniku do Zarządzenia Nr 170/2016 z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Prądnik Czerwony - Naczelna" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 767


10. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ?Prądnik Czerwony - Naczelna?, oznaczonej numerem 4 w Załączniku do Zarządzenia Nr 170/2016 z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ?Prądnik Czerwony - Naczelna? / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 768


11. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Prądnik Czerwony - Naczelna", oznaczonych numerem 5, 6, 7 i 8 w Załączniku do Zarządzenia Nr 170/2016 z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Prądnik Czerwony - Naczelna" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 769


12. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1 części bonifikaty udzielonej z tytułu nabycia lokalu mieszkalnego nr (...)* usytuowanego w budynku nr 5 położonym na os. Teatralnym w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 717


13. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. J. I. Kraszewskiego Nr 19 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 719


14. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Królowej Jadwigi Nr 40 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 720


15. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr (...)* usytuowanego w budynku przy ul. Teligi 2 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 65% bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 721


16. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu o innym przeznaczeniu niż mieszkalne ? lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku przy ul. Grodzkiej Nr 23 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz ustalenia wysokości bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 726


17. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Fryderyka Chopina Nr 29 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 727


18. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Księcia Józefa / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 728


19. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. J. I. Kraszewskiego Nr 19 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 729


20. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Mikołaja Zyblikiewicza Nr 17 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 730


21. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 9 usytuowanego w budynku na os. Szkolnym 22 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 67% bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 731


22. Wyrażenie zgody na udzielenie od 2016 roku bonifikaty w wysokości 90% dla Domu Pomocy Społecznej z siedzibą w Krakowie przy ul. Łanowej 41 od opłaty rocznej ustalonej jako 0,3% ceny nieruchomości, z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości położonej przy ul. Cechowej 142, oznaczonej jako działka nr 99/17 o pow. 0,2365 ha obręb 62 jednostka ewidencyjna Podgórze, stanowiącej własność Miasta Krakowa ? miasta na prawach powiatu / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 732


23. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego oznaczonego Nr 7 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Św. Gertrudy Nr 2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz ustalenia wysokości bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 733


24. Wyrażenie zgody na udzielenie od 2016 roku bonifikaty w wysokości 90% dla Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień z siedzibą w Krakowie przy ul. Rozrywka 1 od opłaty rocznej ustalonej jako 0,3% ceny nieruchomości, z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości położonej przy ul. Rozrywka 1, oznaczonej jako działki nr 56/4 o pow. 0,2181 ha i nr 63/3 o pow. 0,2731 ha obręb 21 jednostka ewidencyjna Śródmieście, stanowiącej własność Gminy Kraków / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 734


25. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Jaxy Gryfity Nr 4 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 748


26. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Szarotki / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 749


27. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1 części kwoty udzielonej bonifikaty na nabycie lokalu mieszkalnego nr (...)* usytuowanego w budynku nr 16 położonym przy ulicy Masarskiej w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 750


28. Wyrażenie zgody na udzielenie od 2016 roku bonifikaty w wysokości 90% dla Domu Pomocy Społecznej z siedzibą w Krakowie przy ul. Rozrywka 1 od opłaty rocznej ustalonej jako 0,3% ceny nieruchomości, z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomościach położonych przy ul. Rozrywka 1, oznaczonych jako działki nr 56/10 o pow. 0,2436 ha i nr 51/3 o pow. 0,0182 ha obręb 21 jednostka ewidencyjna Śródmieście, stanowiących własność Gminy Kraków / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 751


29. Ustalenie opłaty związanej z pobytem w Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie ul. Rozrywka 1 osoby przyjętej celem wytrzeźwienia / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 754


30. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 900 i 926, zmian w planie wydatków w działach: 801 i 921 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801 i 853 - zadania dzielnic) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 755


31. Przyjęcie regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz określenia kryteriów wyboru ofert / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 737


32. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Zabłocie - Zachód''

Na XXXVI sesji RMK /03.02.2016 r./ w wyniku przegłosowania poprawki Radnego W. Pietrusa i Radnego A. Migdała ostateczne głosowanie projektu uchwały zostało odroczone.

/ projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 66733. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bronowice - Stelmachów" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 758


34. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Prokocim - Obszar Parkowy" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 759


35. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Stary Bieżanów" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 760


36. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kleparz" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 761


37. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon ulic Nowohuckiej i Klimeckiego" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 762


38. Udzielenie dotacji celowej miejskim instytucjom kultury: Nowohuckiemu Centrum Kultury w Krakowie oraz Capelli Cracoviensis, na realizację przedsięwzięć kulturalnych / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 773


39. Przyjęcie planu pracy Rady Miasta Krakowa na rok 2016 / projektodawca Komisja Główna/ Druk nr 756


40. Udzielenie pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn. "Utrzymanie zbiornika retencyjnego Bieżanów na rzece Serafa w mieście Kraków" . / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 779


41. Udzielenie pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego w celu współfinansowania i realizacji zadania pn. "Bieżące utrzymanie cieków naturalnych i urządzeń wodnych w celu ochrony przeciwpowodziowej na terenie Gminy Miejskiej Kraków". / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 780


42. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 710, 801, 852, 853, i 926, zwiększenia planu wydatków w działach: 600, 700, 710, 801, 852, 853 i 926, zmian w planie wydatków w działach: 020, 600, 750, 852, 900 i 921 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 801, 853, 900, 921 i 926 - zadania dzielnic). / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 775


43. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016. (dot. zmniejszenia planu dochodów w dziale 921, zwiększenia planu przychodów oraz zmian planu wydatków w działach: 801, 851 i 921). / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 776


44. Zmiana uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (z późn. zm.) . / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 781


45. Upoważnienie Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie do udzielania ulg w spłacie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 757


46. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Senatorskiej Nr 23 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 753


47. Zmieniająca uchwałę Nr LXXXIV/1101/09 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/370/95 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 grudnia 1995 r. w sprawie powołania Agencji Rozwoju Miasta ? Spółki Akcyjnej; powierzenia Agencji Rozwoju Miasta S.A. realizacji i zarządzania Halą Widowiskowo ? Sportową (Czyżyny) w Krakowie; wniesienia akcji Agencji Rozwoju Miasta S.A. do Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A.; wniesienia wkładów niepieniężnych i pieniężnych na realizację i zarządzanie Halą Widowiskowo-Sportową (Czyżyny) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 771


48. Założenie XXXIX Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Krakowie, ul. Wielicka 265 oraz włączenia go do Zespołu Szkół Specjalnych nr 3 w Krakowie, ul. Wielicka 265 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 772


49. Założenie I Liceum Ogólnokształcącego Sportowego w Krakowie, os. Teatralne 35 oraz włączenie go do Zespołu Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 2 w Krakowie, os. Teatralne 35. / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 778


50. Oświadczenia, komunikaty.


51. Zamknięcie sesji.