Dokument archiwalny

Sesja numer XXXVIII  (2 Marzec 2016)


Posiedzenie nr 1  (2 Marzec 2016r.)


Porządek posiedzenia


1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.


2. Interpelacje Radnych.


3. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.


4. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Żwirki i Wigury Nr 27 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 692


5. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Jana Długosza Nr 10 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 693


6. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Św. Benedykta Nr 13 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 694


7. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Gustawa Morcinka / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 699


8. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej z tytułu nabycia lokalu mieszkalnego nr (...)* usytuowanego w budynku nr 11 położonym przy ul. Krowoderskich Zuchów w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 700


9. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego oznaczonego Nr 8 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Św. Gertrudy Nr 2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz ustalenia wysokości bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 713


10. Zmieniająca uchwałę Nr CXV/1187/06 w sprawie przyjęcia programu mecenatu artystycznego i usług publicznych w zakresie kultury - galerie sztuki / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 714


11. Ustanowienie uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 718


12. Opłata za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Krakowie, ul. Grochowa 21 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 722


13. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 801, 852, 853 i 854 oraz zmian w planie wydatków w działach: 750, 853 i 921 ? zadania dzielnic) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 724


14. Udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Kraków z przeznaczeniem na realizowane w 2016 roku prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, nie stanowiących jej wyłącznej własności / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 735


15. Odstąpienie od sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Pychowice II'' / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 736


16. Zmiana uchwały Nr VI/76/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2015 r. poz. 638, z późn. zm.) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 738


17. Wyrażenie zgody Związkowi Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych z siedzibą Al. Ujazdowskie 6A, 00-461 Warszawa na nieodpłatne umieszczenie przez Komitet Organizacyjny Zlotu Synów i Córek Pułku herbu Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa na pamiątkowej odznace (nadruk na długopisach, plakietkach uczestników Zlotu) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 747


18. Wzniesienie pomnika Zofii Kossak Szczuckiej

Na XXXVI sesji RMK /03.02.2016 r./ Rada odesłała projekt do projektodawcy i Prezydenta Miasta Krakowa celem sprawdzenia ważności dokumentów administracyjnych .

/ projektodawca Komisja Główna/ Druk nr 66419. Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dot. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Olsza / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 716


20. Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa, w zakresie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedli Oświecenia i Tysiąclecia - ''Mistrzejowice - południe'' / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 743


21. Skarga na działania Prezydenta Miasta Krakowa / projektodawca Komisja Rewizyjna/ Druk nr 745


22. Skarga na Prezydenta Miasta Krakowa / projektodawca Komisja Rewizyjna/ Druk nr 746


23. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 900 i 926, zmian w planie wydatków w działach: 801 i 921 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801 i 853 - zadania dzielnic) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 755


24. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1 części bonifikaty udzielonej z tytułu nabycia lokalu mieszkalnego nr (...)* usytuowanego w budynku nr 5 położonym na os. Teatralnym w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 717


25. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. J. I. Kraszewskiego Nr 19 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 719


26. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Królowej Jadwigi Nr 40 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 720


27. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr (...)* usytuowanego w budynku przy ul. Teligi 2 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 65% bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 721


28. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu o innym przeznaczeniu niż mieszkalne ? lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku przy ul. Grodzkiej Nr 23 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz ustalenia wysokości bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 726


29. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Fryderyka Chopina Nr 29 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 727


30. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Księcia Józefa / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 728


31. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. J. I. Kraszewskiego Nr 19 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 729


32. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Mikołaja Zyblikiewicza Nr 17 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 730


33. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 9 usytuowanego w budynku na os. Szkolnym 22 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 67% bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 731


34. Wyrażenie zgody na udzielenie od 2016 roku bonifikaty w wysokości 90% dla Domu Pomocy Społecznej z siedzibą w Krakowie przy ul. Łanowej 41 od opłaty rocznej ustalonej jako 0,3% ceny nieruchomości, z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości położonej przy ul. Cechowej 142, oznaczonej jako działka nr 99/17 o pow. 0,2365 ha obręb 62 jednostka ewidencyjna Podgórze, stanowiącej własność Miasta Krakowa ? miasta na prawach powiatu / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 732


35. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego oznaczonego Nr 7 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Św. Gertrudy Nr 2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz ustalenia wysokości bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 733


36. Wyrażenie zgody na udzielenie od 2016 roku bonifikaty w wysokości 90% dla Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień z siedzibą w Krakowie przy ul. Rozrywka 1 od opłaty rocznej ustalonej jako 0,3% ceny nieruchomości, z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości położonej przy ul. Rozrywka 1, oznaczonej jako działki nr 56/4 o pow. 0,2181 ha i nr 63/3 o pow. 0,2731 ha obręb 21 jednostka ewidencyjna Śródmieście, stanowiącej własność Gminy Kraków / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 734


37. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Jaxy Gryfity Nr 4 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 748


38. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Szarotki / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 749


39. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1 części kwoty udzielonej bonifikaty na nabycie lokalu mieszkalnego nr (...)* usytuowanego w budynku nr 16 położonym przy ulicy Masarskiej w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 750


40. Wyrażenie zgody na udzielenie od 2016 roku bonifikaty w wysokości 90% dla Domu Pomocy Społecznej z siedzibą w Krakowie przy ul. Rozrywka 1 od opłaty rocznej ustalonej jako 0,3% ceny nieruchomości, z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomościach położonych przy ul. Rozrywka 1, oznaczonych jako działki nr 56/10 o pow. 0,2436 ha i nr 51/3 o pow. 0,0182 ha obręb 21 jednostka ewidencyjna Śródmieście, stanowiących własność Gminy Kraków / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 751


41. Ustalenie opłaty związanej z pobytem w Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie ul. Rozrywka 1 osoby przyjętej celem wytrzeźwienia / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 754


42. Oświadczenia, komunikaty.


43. Zamknięcie sesji.