Sesja numer XXXVI  (3 Luty 2016)


Posiedzenie nr 1  (3 Luty 2016r.)


Porządek posiedzenia


1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.


2. Interpelacje Radnych.


3. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.


4. Zmieniająca uchwałę Nr XXXI/513/15 w sprawie określenia wzorów formularzy oraz warunków i trybu składania deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 652


5. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr (...)* usytuowanego w budynku na os. Zgody 7 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 70% bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 651


6. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 5771/566792 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr (...)* położonym na os. Bohaterów Września 32 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 653


7. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalne - strychu oznaczonego symbolem S1 położonego w budynku wielomieszkaniowym przy ul. Czystej Nr 15 w Krakowie stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków wraz ze sprzedażą udziału w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 654


8. Wyrażenie zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste na 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Ludwinowskiej, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 655


9. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr (...)* położonego w budynku nr 3 na osiedlu Sportowym w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 656


10. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr (...)* położonego w budynku nr 20 przy ul. Żywieckiej w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 657


11. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1 części kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 5995/252155 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr (...)* położonym na os. Piastów 57 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 658


12. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej udziału Gminy Miejskiej Kraków 1 części w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr (...)*, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Wlotowej 10 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 659


13. Zmiana uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (z późn. zm.). / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 662


14. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Kolna - Obszar Łąkowy'' / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 665


15. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Pychowice - Ogród Akademicki'' / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 666


16. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Zabłocie - Zachód''

Na XXXVI sesji RMK /03.02.2016 r./ w wyniku przegłosowania poprawki Radnego W. Pietrusa i Radnego A. Migdała ostateczne głosowanie projektu uchwały zostało odroczone.

/ projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 66717. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Wróblowice II'' / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 668


18. Przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2016 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 691


19. Skarga na działania Prezydenta Miasta Krakowa i Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie / projektodawca Komisja Rewizyjna/ Druk nr 671


20. Skarga na działania Gminy Miejskiej Kraków / projektodawca Komisja Rewizyjna/ Druk nr 672


21. Objęcie przez Radę Miasta Krakowa honorowego patronatu nad Ogólnopolską Kartą Seniora i Głosem Seniora (edycja krakowska) / projektodawca Komisja Główna/ Druk nr 663


22. Wzniesienie pomnika Zofii Kossak Szczuckiej

Na XXXVI sesji RMK /03.02.2016 r./ Rada odesłała projekt do projektodawcy i Prezydenta Miasta Krakowa celem sprawdzenia ważności dokumentów administracyjnych .

/ projektodawca Komisja Główna/ Druk nr 66423. Zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/555/15 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji, udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych, prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 696


24. Ogłoszenie o podjęciu prac nad zmianą uchwały Nr CXV/1547/10 z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 697


25. Zasięgnięcie informacji o kandydatach na ławników w wyborach uzupełniających na kadencję od 2016 r. do 2019 r. / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 698


26. Ustanowienie uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 704


27. Zmiana Uchwały Nr XXI/231/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego (z późn. zm.) / projektodawca Klub Radnych PiS/ Druk nr 673


28. Przyjęcie programu Kraków - Miasto Literatury UNESCO / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 676


29. Zmiana uchwały Nr XCIV/1392/13 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 438


30. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie w rejonie ul. Targowej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 669


31. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Czyżówka / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 670


32. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Mikołaja Zyblikiewicza Nr 5 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek oraz ustalenia wysokości bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 677


33. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego udziału Gminy Miejskiej Kraków wynoszącego 1/2 części nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem frontowym i budynkiem oficyny bocznej położonej w Krakowie przy ul. Krowoderskiej Nr 54 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 678


34. Rezolucja w sprawie podpisania kontraktu przez NFZ z Centrum Cyklotronowym Bronowice w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN / projektodawca Klub Radnych PK/ Druk nr 675-R


35. Zakaz organizowania przedstawień cyrkowych z udziałem zwierząt na terenach należących do miasta / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 705


36. Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa, w zakresie pomocy rodzicom, którzy rozważają posłanie 6-cioletniego dziecka do szkoły od września 2016 roku / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 706


37. Zmiany w składzie Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Krakowa / projektodawca Klub Radnych PiS/ Druk nr 707


38. Zmiany w składzie Komisji Budżetowej Rady Miasta Krakowa / projektodawca Klub Radnych PiS/ Druk nr 708


39. Zmiany w składzie Komisji Sportu i Kultury Fizycznej Rady Miasta Krakowa / projektodawca Klub Radnych PiS/ Druk nr 709


40. Zmiany w składzie Komisji Infrastruktury Rady Miasta Krakowa / projektodawca Klub Radnych PiS/ Druk nr 710


41. Zmiany w składzie Komisji Ekologii i Ochrony Powietrza Rady Miasta Krakowa / projektodawca Klub Radnych PiS/ Druk nr 711


42. Oświadczenia, komunikaty.


43. Zamknięcie sesji.