Sesja numer XXXI  (2 Grudzień 2015)


Posiedzenie nr 1  (2 Grudzień 2015r.)


Porządek posiedzenia


1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.


2. Interpelacje Radnych.


3. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.


4. Przyjęcie "Powiatowego Programu Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2015-2018" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 575


5. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalne - strychu oznaczonego symbolem S1 położonego w budynku wielomieszkaniowym w os. Na Skarpie Nr 15 w Krakowie stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków wraz ze sprzedażą udziału w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 537


6. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalne - strychu oznaczonego symbolem S2 położonego w budynku wielomieszkaniowym w os. Na Skarpie Nr 15 w Krakowie stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków wraz ze sprzedażą udziału w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 538


7. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalne - strychu oznaczonego symbolem S3 położonego w budynku wielomieszkaniowym w os. Na Skarpie Nr 15 w Krakowie stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków wraz ze sprzedażą udziału w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 539


8. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego (...)** położonego w budynku nr 22 przy ul. Teligi w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 540


9. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego (...)** położonego w budynku nr 22 przy ul. Teligi w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 541


10. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej przy sprzedaży 1 cz. udziału 6085/111229 cz. nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Łuszczkiewicza 9 w Krakowie związanego z prawem własności w 1 cz. lokalu mieszkalnego nr (...)** w budynku / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 547


11. Określenie wzorów formularzy oraz warunków i trybu składania deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 552


12. Zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terytorium Gminy Miejskiej Kraków na okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 553


13. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalne - strychu oznaczonego symbolem S1 położonego w budynku wielomieszkaniowym przy ul. Kalwaryjskiej Nr 32 w Krakowie stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków wraz ze sprzedażą udziału w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 555


14. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego z pomieszczeniami przynależnymi stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Jadwigi z Łobzowa Nr 15 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 556


15. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, zabudowanej budynkiem użytkowym i mieszkalnym tzw. ''Żabi Młyn'' przy ul. Olszeckiej nr 18 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 557


16. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Grota - Roweckiego / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 558


17. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Radzikowskiego / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 559


18. Zmiana uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (z późn. zm.). / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 567


19. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2015 (dot. zmian w planie dochodów oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 750, 801, 852, 853, 854, 900 i 921) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 571


20. Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 572


21. Przyjęcie Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2016 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 574


22. Przyjęcie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Krakowa na lata 2015-2020 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 576


23. Przyjęcie "Programu Rozwoju Sportu w Krakowie na lata 2016-2019" / projektodawca Komisja Sportu i Kultury Fizycznej / Druk nr 503


24. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bulwary Wisły II" / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 548


25. Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących wdrożenia procedur podejmowanych przy przekroczeniu dopuszczalnego stężenia pyłów zawieszonych w powietrzu w Krakowie oraz zintensyfikowania działań bieżących w zakresie walki ze smogiem / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 589


26. Zmiana uchwały Nr LXXIX w sprawie określenia szczegółowych warunków wynagradzania rodzin zastępczych zawodowych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka, które funkcjonują na terenie Gminy Miejskiej Kraków / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 566


27. Zmiana siedziby Centrum Administracyjnego Nr 1 w Krakowie oraz zmiany uchwały Nr LIV/760/12 z dnia 12 września 2012 r. w sprawie przekształcenia z dniem 1 września 2012 r. Domu Dziecka Nr 1 przy ul. Krupniczej 38 w Krakowie w Centrum Administracyjne nr 1 przy ul. Krupniczej 38 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 580


28. Stwierdzenie przekształcenia z mocy ustawy oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 142 w Samorządowe Przedszkole nr 31 oraz stwierdzenia utworzenia z mocy ustawy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w Krakowie, ul. Drożyska 13 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 581


29. Ustalenie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji, udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych, prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 587


30. Ogłoszenie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Krowoderskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, Nowohuckiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, Podgórskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie oraz Śródmiejskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie w jedną instytucję kultury o nazwie Biblioteka Kraków / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 590


31. Określenie na rok 2015 stawki dotacji przedmiotowej dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie na prace remontowo - konserwatorskie na Cmentarzu Rakowickim i Starym Cmentarzu Podgórskim oraz realizację zadań z zakresu grobownictwa wojennego na terenie Gminy Miejskiej Kraków / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 591


32. Skarga na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie / projektodawca Komisja Rewizyjna/ Druk nr 560


33. Skarga na działania Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie / projektodawca Komisja Rewizyjna/ Druk nr 593


34. Skarga na Radę Dzielnicy VIII Dębniki / projektodawca Komisja Rewizyjna/ Druk nr 594


35. Skarga na działania Prezydenta Miasta Krakowa / projektodawca Komisja Rewizyjna/ Druk nr 595


36. Zmiany w składzie Komisji Dialogu Obywatelskiego Rady Miasta Krakowa / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 596


37. Zmiany w składzie Komisji Budżetowej Rady Miasta Krakowa / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 597


38. Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania Przestrzennego obszaru Pasternik / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 598


39. Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania Przestrzennego obszaru Azory-Zachód / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 599


40. Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dot. realizacji inicjatyw wspierających wysiłki Gminy Miejskiej Kraków na rzecz poprawy jakości powietrza / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 600


41. Zmiany w składzie Komisji Głównej Rady Miasta Krakowa / projektodawca Przewodniczący Rady Miasta/ Druk nr 617


42. Ustalenie wysokości opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 611


43. Zmiana Uchwały Nr XCVII/1457/14 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, położonych w Krakowie przy ul. Dożynkowej i Dróżnickiej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 563


44. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalne - strychu oznaczonego symbolem S1 położonego w budynku przy ul. Ojcowskiej Nr 27 w Krakowie stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków wraz ze sprzedażą udziału w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 565


45. Budżet Miasta Krakowa na rok 2016 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 577


46. Zmiana uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (z późn. zm.) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 578


47. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2015 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 600 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 851, 853 i 900) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 606


48. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2015 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 700, 750, 801, 851, 854 i 926, zmiany przeznaczenia rezerw celowych oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 710, 750, 757, 758, 801, 851, 852, 853, 854, 900, 921 i 926) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 607


49. Zmiana uchwały Nr VI/70/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2015 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2015 (dot. zmian planu dochodów w działach: 710, 801, 852, 921 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 710, 750, 758, 801, 852, 900, 921 i 926) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 608


50. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2015 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 754, 801, 852, 854, 900 i 921 - zadania dzielnic) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 609


51. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2015 (dot. zmniejszenia planu dochodów i wydatków działach: 600, 801, 851, 921 i 926) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 610


52. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr (...)** położonego w budynku nr 18 przy ul. Teligi w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 579


53. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr (...)** położonego w budynku nr 13 przy ul. Krowoderskich Zuchów w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 582


54. Zmieniająca uchwałę Nr XXX/487/15 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 604


55. Przyjęcie Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2018 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 603


56. Przyjęcie Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia ''Zdrowy Kraków 2016-2018'' / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 605


57. Rezolucja w sprawie stanowiska Rady Miasta Krakowa w sprawie projektu uchwały w zakresie wprowadzenia na obszarze Gminy Miejskiej Kraków ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 619-R


58. Zmieniająca uchwałę Nr XXI/340/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 lipca 2015 r. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 621


59. Zmiana uchwały Nr XLVI/568/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków oraz określenie warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawek procentowych / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 622


60. Oświadczenia, komunikaty.


61. Zamknięcie sesji.