Dokument archiwalny

Sesja numer XXX  (18 Listopad 2015)


Posiedzenie nr 1  (18 Listopad 2015r.)


Porządek posiedzenia


1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.


2. Interpelacje Radnych.


3. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.


4. Informacja Prezydenta Miasta Krakowa na temat budowy pomnika Armii Krajowej w Krakowie wraz z dysku


5. Ustanowienie uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 516


6. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy al. Adama Mickiewicza Nr 55 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 517


7. Przyjęcie Polityki podatkowej Gminy Miejskiej Kraków na lata 2016 - 2018 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 531


8. Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 532


9. Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 533


10. Opłata targowa / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 534


11. Opłata uzdrowiskowa / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 535


12. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2015 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków działach 801 i 900 oraz zmian w planie wydatków w działach: 010, 600, 801, 854, 900, 921 i 926) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 544


13. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2015 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801, 851, 852, 853, 854, 900, 921 i 926 - zadania dzielnic) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 545


14. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2015 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków oraz zmian w planie wydatków w działach: 600 i 926) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 389


15. Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Stary Bieżanów- Wschód / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 522


16. Ustalenie miesięcznej kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w 2016 r. / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 542


17. Likwidacja Specjalistycznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej im. Jana Brzechwy, al. Pod Kopcem 10a w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 554


18. Ustalenie rozkładu godzin pracy krakowskich aptek ogólnodostępnych w 2016 roku / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 551


19. Zmiany w składzie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków Rady Miasta Krakowa / projektodawca Klub Radnych PiS/ Druk nr 530


20. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bulwary Wisły II" / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 548


21. Przyjęcie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Krakowa na lata 2015-2020 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 576


22. Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dot. ustanowienia programu Małych Grantów Historycznych Miasta Krakowa oraz określenia zasad ich przyznawania / projektodawca Komisja Dialogu Obywatelskiego / Druk nr 464


23. Udzielenie dotacji miejskim instytucjom kultury / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 561


24. Udzielenie dotacji miejskim instytucjom kultury / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 562


25. Udzielenie dotacji miejskim instytucjom kultury / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 564


26. Zmiana uchwały Nr XC/1348/13 w sprawie przekształcenia Specjalistycznej Placówki Opiekuńczo ? Wychowawczej "PARKOWA", w Krakowie, ul. Parkowa 12 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 573


27. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2015 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków działach: 801 i 854) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 570


28. Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Bronowice-Chełmońskiego/Stelmachów / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 588


29. Udzielenie dotacji miejskiej instytucji kultury - Nowohuckiemu Centrum Kultury w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 583


30. Przyjęcie "Programu Rozwoju Sportu w Krakowie na lata 2016-2019" / projektodawca Komisja Sportu i Kultury Fizycznej / Druk nr 503


31. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2015 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 700 i 756, zwiększenia planu przychodów oraz zmian w planie wydatków w działach: 757, 801, 854 i 900 ) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 568


32. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2015 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 801, 852, 853, 854, 900, 921 i 926 ? zadania dzielnic / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 569


33. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2015 (dot. zmian w planie dochodów oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 750, 801, 852, 853, 854, 900 i 921) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 571


34. Zmiana uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (z późn. zm.). / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 567


35. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalne - strychu oznaczonego symbolem S1 położonego w budynku wielomieszkaniowym w os. Na Skarpie Nr 15 w Krakowie stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków wraz ze sprzedażą udziału w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 537


36. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalne - strychu oznaczonego symbolem S2 położonego w budynku wielomieszkaniowym w os. Na Skarpie Nr 15 w Krakowie stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków wraz ze sprzedażą udziału w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 538


37. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalne - strychu oznaczonego symbolem S3 położonego w budynku wielomieszkaniowym w os. Na Skarpie Nr 15 w Krakowie stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków wraz ze sprzedażą udziału w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 539


38. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego (...)** położonego w budynku nr 22 przy ul. Teligi w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 540


39. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego (...)** położonego w budynku nr 22 przy ul. Teligi w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 541


40. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej przy sprzedaży 1 cz. udziału 6085/111229 cz. nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Łuszczkiewicza 9 w Krakowie związanego z prawem własności w 1 cz. lokalu mieszkalnego nr (...)** w budynku / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 547


41. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalne - strychu oznaczonego symbolem S1 położonego w budynku wielomieszkaniowym przy ul. Kalwaryjskiej Nr 32 w Krakowie stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków wraz ze sprzedażą udziału w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 555


42. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego z pomieszczeniami przynależnymi stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Jadwigi z Łobzowa Nr 15 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 556


43. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, zabudowanej budynkiem użytkowym i mieszkalnym tzw. ''Żabi Młyn'' przy ul. Olszeckiej nr 18 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 557


44. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Grota - Roweckiego / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 558


45. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Radzikowskiego / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 559


46. Określenie wzorów formularzy oraz warunków i trybu składania deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 552


47. Zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terytorium Gminy Miejskiej Kraków na okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 553


48. Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 572


49. Przyjęcie Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2016 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 574


50. Przyjęcie "Powiatowego Programu Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2015-2018" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 575


51. Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących wdrożenia procedur podejmowanych przy przekroczeniu dopuszczalnego stężenia pyłów zawieszonych w powietrzu w Krakowie oraz zintensyfikowania działań bieżących w zakresie walki ze smogiem / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 589


52. Oświadczenia, komunikaty.


53. Zamknięcie sesji.