Dokument archiwalny

Sesja numer XXVII  (21 Październik 2015)


Posiedzenie nr 1  (21 Październik 2015r.)


Porządek posiedzenia


1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.


2. Interpelacje Radnych.


3. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.


4. Zgłoszenie kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego i sądów rejonowych dla Miasta Krakowa na kadencję 2016-2019, które pozostawia się bez dalszego biegu / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 518


5. Wybór ławników do Sądu Okręgowego i sądów rejonowych dla Miasta Krakowa na kadencję 2016-2019 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 519


6. Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących sprowadzenia osób pochodzenia polskiego z Donbasu do Krakowa / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 510


7. Informacja Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie przydzielenia rządowego limitu uchodźców dla Gminy Kr


8. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania Przestrzennego obszaru ''Rejon ulicy Junackiej'' / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 508


9. Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących wprowadzenia bezpłatnych biletów komunikacji miejskiej dla wszystkich uczniów krakowskich szkół / projektodawca Klub Radnych PiS/ Druk nr 509


10. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania Przestrzennego obszaru ''Rejon ulicy Junackiej'', oznaczonych numerem 1 i numerem 2 w Załączniku do Zarządzenia Nr 2606/2015 z dnia 28 września 2015 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Rejon ulicy Junackiej'' / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 504


11. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania Przestrzennego obszaru ''Rejon ulicy Junackiej'', oznaczonej numerem 3 w Załączniku do Zarządzenia Nr 2606/2015 z dnia 28 września 2015 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Rejon ulicy Junackiej'' / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 505


12. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania Przestrzennego obszaru ''Rejon ulicy Junackiej'', oznaczonej numerem 4 w Załączniku do Zarządzenia Nr 2606/2015 z dnia 28 września 2015 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Rejon ulicy Junackiej'' / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 506


13. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania Przestrzennego obszaru ''Rejon ulicy Junackiej'', oznaczonej numerem 5 w Załączniku do Zarządzenia Nr 2606/2015 z dnia 28 września 2015 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Rejon ulicy Junackiej'' / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 507


14. Nazwy ulic / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 473


15. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, zabudowanej budynkiem użytkowym, położonej w Krakowie przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej Nr 14 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 478


16. Powierzenie Gminie Zielonki zadania publicznego Gminy Miejskiej Kraków / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 483


17. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2015 (dot. zmniejszenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 700, 710, 750, 801, 851, 854, 900, 921 i 926) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 497


18. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2015 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801, 854, 900 i 921 ? zadania dzielnic) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 498


19. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2015 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 710, 750, 801, 852, 854 i 900) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 499


20. Udzielenie dotacji miejskiej instytucji kultury / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 501


21. Kierunki działania Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie opracowania Krakowskiej Białej Księgi Dialogu Społecznego / projektodawca Komisja Dialogu Obywatelskiego / Druk nr 487


22. Zmiany w składzie Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Krakowa / projektodawca Klub Radnych PiS/ Druk nr 492


23. Zmiany w składzie Komisji Edukacji Rady Miasta Krakowa / projektodawca Klub Radnych PiS/ Druk nr 493


24. Zmiany w składzie Komisji Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowej Rady Miasta Krakowa / projektodawca Klub Radnych PiS/ Druk nr 494


25. Zmiany w składzie Komisji Sportu i Kultury Fizycznej Rady Miasta Krakowa / projektodawca Klub Radnych PiS/ Druk nr 495


26. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2015 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 801, 854 i 921) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 512


27. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2015 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801, 851, 853, 900 i 921 - zadania dzielnic) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 513


28. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2015 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 757, 801 i 854) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 514


29. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2015 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 750, 756, 852, 853, 900, 926; zwiększenia planu wydatków w działach: 600, 750, 851, 852, 853, 900, 926; zmian w planie dochodów w dziale 801 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 851 i 853) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 515


30. Zmiana uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (z późn. zm.) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 520


31. Wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu o innym przeznaczeniu niż mieszkalne ? lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku przy ul. Kieleckiej Nr 9 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 485


32. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, zabudowanej budynkiem użytkowym, położonej w Krakowie przy ul. Lecha Nr 14 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 486


33. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Sereno Fenn`a Nr 7A wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 489


34. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 4 usytuowanego w budynku na os. 2 Pułku Lotniczego 46 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 86% bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 490


35. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 8 usytuowanego w budynku przy ul. Spasowskiego 2 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 5% bonifikaty oraz uchylenie uchwały Nr CXIV/1788/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 8 usytuowanego w budynku przy ul. Spasowskiego 2 w Krakowie na rzecz najemcy (?*) z zastosowaniem 30% bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 502


36. Rezolucja do: Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz Sejmowej Komisji Samorządu terytorialnego ws. zmian w ustawach ustrojowych JST w zakresie dotyczącym konsultacji społecznych / projektodawca Komisja Dialogu Obywatelskiego / Druk nr 488-R


37. Rezolucja w sprawie przyjęcia uchwały Nr XLIV/703/13 z dnia 25 listopada 2013 r. / projektodawca Klub Radnych PK/ Druk nr 511-R


38. Rezolucja w sprawie zmiany finansowania kosztów nauki cudzoziemców przebywających w polskich szkołach samorządowych / projektodawca Klub Radnych PiS/ Druk nr 524-R


39. Oświadczenia, komunikaty.


40. Zamknięcie sesji.