Sesja numer XXVI  (7 Październik 2015)


Posiedzenie nr 1  (7 Październik 2015r.)


Porządek posiedzenia


1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.


2. Interpelacje Radnych.


3. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.


4. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Królewskiej Nr 36 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 458


5. Przyjęcie ''Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Kraków'' / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 460


6. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2015 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 801, 852 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 750 i 853) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 470


7. Zmieniająca uchwałę Nr CXXI/1918/14 z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 471


8. Nazwy ulic / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 473


9. Udzielenie dotacji miejskiej instytucji kultury / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 474


10. Udzielenie dotacji miejskiej instytucji kultury / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 475


11. Zmiana uchwały nr CIX/1645/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie zaproszenia dwóch nieokreślonych imiennie rodzin polskiego pochodzenia do osiedlenia się na terenie Gminy Miejskiej Kraków w ramach repatriacji / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 477


12. Przygotowanie projektu uchwały ustalającej "Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 484


13. Skarga na działania Prezydenta Miasta Krakowa, dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie i dyrektora Wydziału Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa / projektodawca Komisja Rewizyjna/ Druk nr 479


14. Skarga na bezczynność organu (Prezydenta Miasta Krakowa) / projektodawca Komisja Rewizyjna/ Druk nr 480


15. Skarga na działania Prezydenta Miasta Krakowa i dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie / projektodawca Komisja Rewizyjna/ Druk nr 481


16. Skarga na działania Prezydenta Miasta Krakowa / projektodawca Komisja Rewizyjna/ Druk nr 482


17. Zmieniająca uchwałę Nr LXXX/1057/09 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych, prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 500


18. Wyznaczenie przedstawiciela do Rady Muzeum Zamku Królewskiego na Wawelu na kadencję 2016-2019 / projektodawca Komisja Główna/ Druk nr 491


19. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2015 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 801) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 496


20. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2015 (dot. zmniejszenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 700, 710, 750, 801, 851, 854, 900, 921 i 926) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 497


21. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2015 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801, 854, 900 i 921 ? zadania dzielnic) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 498


22. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2015 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 710, 750, 801, 852, 854 i 900) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 499


23. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, zabudowanej budynkiem użytkowym, położonej w Krakowie przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej Nr 14 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 478


24. Powierzenie Gminie Zielonki zadania publicznego Gminy Miejskiej Kraków / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 483


25. Oświadczenia, komunikaty.


26. Zamknięcie sesji.