Sesja numer XXII  (26 Sierpień 2015)


Posiedzenie nr 1  (26 Sierpień 2015r.)


Porządek posiedzenia


1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.


2. Interpelacje Radnych.


3. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.


4. Zmieniająca uchwałę Nr LVIII/794/12 w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kraków oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń na lata 2012-2017 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 378


5. Zmiana Uchwały Nr LXXXI/1060/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 września 2009 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarczego wspierania przedsiębiorczości w zakresie branż chronionych i zanikających / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 365


6. Powierzenie Powiatowi Myślenickiemu prowadzenia zadania publicznego polegającego na zapewnieniu mieszkańcom Miasta Krakowa usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Sułkowicach / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 405


7. Zmieniająca uchwałę Nr X/178/15 w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w 2015 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Kraków / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 427


8. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Wielicka - Kamieńskiego'' / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 406


9. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Bronowice - Rejon Koncentracji Usług'' / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 423


10. Program pn. ''Poznanie dawnych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej przez uczniów krakowskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży'' / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 407


11. Zmiana uchwały nr CXIV/1537/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 października 2010 roku w sprawie źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych (z późń. zm.) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 430


12. Wyrażenie zgody na wzniesienie pomnika Józefa Kałuży

Na XXII sesji RMK /26.08.2015 r./ Rada odesłała projekt do projektodawcy na wniosek Radnego A. Kality celem określenia źródła finansowania.

/ projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 38013. Udzielenie dotacji miejskiej instytucji kultury / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 408


14. Udzielenie dotacji miejskim instytucjom kultury na realizację zadań wskazanych przez Dzielnice Miasta Krakowa / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 414


15. Udzielenie dotacji miejskiej instytucji kultury Nowohuckiemu Centrum Kultury w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 437


16. Skarga na działalność Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie / projektodawca Komisja Rewizyjna/ Druk nr 409


17. Skarga na Prezydenta Miasta Krakowa / projektodawca Komisja Rewizyjna/ Druk nr 410


18. Skarga na działania Prezydenta Miasta Krakowa / projektodawca Komisja Rewizyjna/ Druk nr 411


19. Zmiana uchwały Nr CXXI/1981/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dot. przystąpienia do sporządzania punktowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ''Bulwary Wisły'' / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 424


20. Przyznanie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przylasku Rusieckim na współfinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 429


21. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2015 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 600) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 431


22. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2015 (dot. zmniejszenia planu dochodów i wydatków w dziale 900, zwiększenia planu dochodów w dziale 758 oraz zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 801, 854 i 921) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 432


23. Zmieniająca uchwałę Nr XXI/353/15 w sprawie ustanowienia Nagrody Literackiej Miasta Krakowa pn. ''Nagroda im. Józefa Konrada Korzeniowskiego'' / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 445


24. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2015 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 700) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 434


25. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2015 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 700, 750, 921 i 926, zwiększenia planu wydatków w dziale 921 oraz zmian w planie wydatków w dziale 921) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 433


26. Zmiana uchwały Nr VI/70/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2015 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2015 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 710, 750, 801, 851, 852, 854, 900, 921 i 926 ? zadania dzielnic) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 435


27. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2015 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 750, 801, 852, 853 i 900, zmian w planie dochodów w dziale 801, zmian w planie wydatków w działach: 600, 710, 750 i 921) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 436


28. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 8 położonego w budynku nr 25 na os. Na Wzgórzach w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 395


29. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w budynku nr 11 przy ul. Staszica w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 412


30. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 11 położonego w budynku nr 17 przy ul. B. Prusa w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 413


31. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Zwierzynieckiej Nr 21 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej i ustalenia wysokości bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 415


32. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkiem użytkowym przy ul. Stare Wiślisko Nr 39 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 416


33. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 14 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Stefana Czarnieckiego Nr 12 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 417


34. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 5 usytuowanego w budynku na os. Teatralnym 14 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 89% bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 418


35. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 17 usytuowanego w budynku na os. Górali 10 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 90% bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 419


36. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 8 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Św. Sebastiana Nr 15 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 420


37. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. J.Sobieskiego Nr 4 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 421


38. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy Rynku Dębnickim Nr 3 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 422


39. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 15 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Stefana Czarnieckiego Nr 12 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 425


40. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 12A stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Stefana Czarnieckiego Nr 12 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 426


41. Oświadczenia, komunikaty.


42. Zamknięcie sesji.