Dokument archiwalny

Sesja numer XXI  (8 Lipiec 2015)


Posiedzenie nr 1  (8 Lipiec 2015r.)


Porządek posiedzenia


1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.


2. Interpelacje Radnych.


3. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.


4. Nadanie Panu Profesorowi Jerzemu Buzkowi Honorowego Obywatelstwa Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa / projektodawca Komisja Główna/ Druk nr 254


5. Informacja Prezydenta Miasta Krakowa na temat raportu Najwyższej Izby Kontroli w sprawie stacji baz


6. Zasady usytuowania na terenie Gminy Miejskiej Kraków, miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Na XXI sesji RMK /08.07.2015 r./ Rada odesłała projekt do projektodawcy na wniosek Klubu Radnych PO celem: 1/ wykonania analizy dotyczącej wpływu ww. druku na działalność gospodarczą punktów sprzedających alkohol /w latach 2016-2018/; 2/ przeprowadzenia dokładnych pomiarów odległości od punktów sprzedająch alkohol do miejsc podlegających ochronie.

/ projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1567. Ustalenie dla terenu Gminy Miejskiej Kraków, liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 157


8. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Marcika / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 334


9. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Zamoyskiego / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 335


10. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Zakopiańskiej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 336


11. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego udziału Gminy Miejskiej Kraków wynoszącego 1/2 części nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Siostry Faustyny w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 341


12. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Czystej Nr 10 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 348


13. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Św. Jana Nr 2 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek oraz ustalenia wysokości bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 349


14. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, zabudowanej budynkiem dawnej rogatki miejskiej, położonym przy ul. Twardowskiego Nr 45 oraz ustalenia wysokości bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 350


15. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, zabudowanej budynkiem mieszkalnym przy ul. Kobierzyńskiej Nr 22 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 351


16. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Strzelców / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 366


17. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Siewnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 367


18. Zmieniająca uchwałę Nr LXVI/614/04 w sprawie opłaty miejscowej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 345


19. Określenie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 346


20. Udzielenie dotacji miejskim instytucjom kultury na realizację zadań wskazanych przez Dzielnice Miasta Krakowa / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 360


21. Udzielenie dotacji celowej oraz podmiotowej na rzecz miejskich instytucji Kultury / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 361


22. Ustalenie wysokości odpłatności za korzystanie z nauki oraz za kształcenie ustawiczne w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków ponoszonej przez osoby niebędące obywatelami polskimi oraz sposobu wnoszenia opłat / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 362


23. Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 368


24. Zmiana uchwały Nr XLVIII/594/08 Rady Miasta z dnia 9 lipca 2008 roku w sprawie reorganizacji jednostki budżetowej Krakowski Zarząd Komunalny w Krakowie, zmiany jej nazwy i nadania statutu oraz upoważnienia Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 343


25. Zmieniająca uchwałę Nr CX/1666/14 w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa do 2032 r. / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 357


26. Opinia dotycząca ośrodka rehabilitacji zwierząt na os. Stalowym 9 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 379


27. Zmiana uchwały nr XX/172/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie zasad i trybu nadawania Honorowego Obywatelstwa Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa / projektodawca Komisja Dialogu Obywatelskiego / Druk nr 270


28. Nazwa węzła drogowego / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 355


29. Ustalenia kierunków działania Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących udostępnienia mieszkańcom wszystkich Dzielnic Miasta Krakowa bezpłatnych dystrybutorów z torebkami na psie odchody / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 356


30. Kierunki działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie przystąpienia do planu miejscowego dla obszaru w rejonie ulic Tuchowskiej-Cechowej-Łużyckiej / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 374


31. Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w celu stworzenia Filii Domu Kultury ?Podgórze? w budynku przy ul. Aleksandry 1 na Nowym Bieżanowie / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 375


32. Zmieniająca uchwałę Nr X/178/15 w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w 2015 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Kraków / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 381


33. Powołanie Rady Społecznej Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, ul. Prądnicka 35-37 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 382


34. Ustalenie kierunków działania Prezydenta Miasta Krakowa dot. utworzenia programu minigrantowego dla księgarń stacjonarnych funkcjonujących na obszarze Gminy Miejskiej Kraków / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 364


35. Zmiana Uchwały Nr LXXXI/1060/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 września 2009 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarczego wspierania przedsiębiorczości w zakresie branż chronionych i zanikających / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 365


36. Rezolucja w sprawie procedowania prac nad ustawą o stałej cenie książki / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 363-R


37. Powołanie Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 383


38. Powołanie Rady Społecznej Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie, ul. Wielicka 267 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 384


39. Ustanowienie Nagrody Literackiej Miasta Krakowa pn. ''Nagroda im. J. Conrada Korzeniowskiego'' / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 385


40. Ustalenie planu sieci szkół specjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków oraz szkół specjalnych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż Gmina Miejska Kraków / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 390


41. Zmiana uchwały Nr LXVIII/989/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie podziału Miasta Krakowa na stałe obwody głosowania / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 392


42. Utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych na terenie Miasta Krakowa w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 393


43. Zasięgnięcie informacji o kandydatach na ławników / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 394


44. Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa, w zakresie inwentaryzacji i Ochrony plenerowych dzieł sztuki: ''Sztuka w plenerze'' / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 376


45. Założenie Samorządowego Przedszkola nr 30 w Krakowie, ul. Mackiewicza 15, oraz włączenia go do Zespołu Szkół nr 5 w Krakowie, ul. Mackiewicza 15 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 386


46. Zmieniająca uchwałę Nr LVIII/794/12 w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kraków oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń na lata 2012-2017 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 378


47. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2015 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600 i 900 - zdania dzielnic) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 387


48. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2015 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 801, 853, 854, 900, 921 i 926, zwiększenia planu wydatków w działach: 801, 852, 853, 854, 900, 921 i 926, zmian w planie dochodów w dziale 801 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 757, 801, 851 i 900) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 388


49. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2015 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków oraz zmian w planie wydatków w działach: 600 i 926) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 389


50. Zmiana uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (z późn. zm.) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 391


51. Rezolucja w sprawie zdecydowanego przyspieszenia prac nad nowelizacją ustawy ''Prawo ochrony środowiska'' i przyjęcia tej nowelizacji jeszcze w tej kadencji parlamentu / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 397-R


52. Rezolucja w sprawie konieczności dokonania zmian w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie ustalania przez lokalny samorząd szczegółowych zasad sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 398-R


53. Rezolucja w sprawie zawodu opiekuna wieku rozwojowego / projektodawca Klub Radnych PK/ Druk nr 377-R


54. Rezolucja w sprawie zwiększenia środków finansowych na funkcjonowanie szkół w związku z potrzebą zwiększenia etatyzacji nauczycieli bibliotekarzy / projektodawca Komisja Edukacji/ Druk nr 400-R


55. Rezolucja w sprawie zamykanego oddziału paliatywnego 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 401-R


56. Rezolucja w sprawie dokonania zmiany Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 399-R


57. Rezolucja w sprawie przychodni POZ przy Alei Pokoju 2 / projektodawca Komisja Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowa/ Druk nr 396-R


58. Powołanie Zespołu opiniodawczego ds. wyboru ławników / projektodawca Przewodniczący Rady Miasta/ Druk nr 402


59. Kierunki działania Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie przedłożenia Radzie Miasta Krakowa projektu Uchwały doprowadzającej do poprawy sytuacji w Radzie Dzielnicy V Krowodrza / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 403


60. Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta MK, w zakresie sporządzenia na portalu Obserwatorium. Krakow.pl mapy przedstawiającej narażenia mieszkańców Krakowa na działania pól elektromagnetycznych / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 404


61. Oświadczenia, komunikaty.


62. Zamknięcie sesji.