Sesja numer XVI  (10 Czerwiec 2015)


Posiedzenie nr 1  (10 Czerwiec 2015r.)


Porządek posiedzenia


1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.


2. Interpelacje Radnych.


3. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.


4. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania Przestrzennego obszaru ''Młynówka Królewska - Grottgera'' / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 286


5. Odstąpienie od sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon Ronda Ofiar Katynia II" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 328


6. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Armii Krajowej - Piastowska" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 329


7. Ustanowienie uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 276


8. Wykaz dróg, obiektów i terenów, na których realizowane są zadania Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 283


9. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2015 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 700, 852 i 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 851, 853, 900 i 921) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 314


10. Zmieniająca uchwałę nr XIII/234/15 Rady Miasta Krakowa z dn. 13 maja 2015 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych, prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków / projektodawca Klub Radnych PiS/ Druk nr 342


11. Zmiana uchwały Nr CIII/1380/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dla których organem założycielskim jest Gmina Miejska Kraków, za I półrocze, z późniejszymi zmianami / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 315


12. Utworzenie Zespołu Szkół nr 5 w Krakowie, ul. Mackiewicza 15 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 320


13. Nadanie imienia Samorządowemu Przedszkolu nr 125 w Krakowie, os. Tysiąclecia 12 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 321


14. Zmiana uchwały Nr XLIII/563/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie utworzenia Domu Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Rozrywka 1 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 322


15. Zmieniająca Uchwałę Nr LXIII/911/12 w sprawie nadania statutów miejskim instytucjom kultury (Domy, Ośrodki Kultury, Galeria Sztuki Współczesnej ?Bunkier Sztuki'') oraz zmiany uchwały Nr CXIX/1271/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 października 2006 r. w sprawie utworzenia miejskiej instytucji kultury: Ośrodka Kultury - Biblioteka Polskiej Piosenki / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 327


16. Zmieniająca uchwałę Nr XI/194/15 w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Kraków z przeznaczeniem na realizowane w roku 2015 prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, nie stanowiących jej wyłącznej własności / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 340


17. Zmiana uchwały Nr XII/212/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XCVII/1449/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Krakowa / projektodawca Przewodniczący Rady Miasta/ Druk nr 311


18. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2015 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 750 i 801) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 338


19. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2015 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 801, 852, 900 i 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 750, 851, 853 i 921) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 337


20. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 9 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Powiśle Nr 4 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 309


21. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 11B stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Powiśle Nr 4 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 310


22. Oświadczenia, komunikaty.


23. Zamknięcie sesji.