Sesja numer XII  (29 Kwiecień 2015)


Posiedzenie nr 1  (29 Kwiecień 2015r.)


Porządek posiedzenia


1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.


2. Interpelacje Radnych.


3. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.


4. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Tonie - Łąki'' / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 230


5. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2015 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 710, 801, 852, 853 i 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 710, 750, 752 i 851) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 227


6. Ustanowienie uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 232


7. Uchylająca uchwałę Nr LXXXII/709/01 w sprawie przyjęcia kierunków przekształceń organizacyjnych systemu opieki nad rodziną i dzieckiem w ramach Systemu Pomocy Społecznej w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 229


8. Przyjęcie i przekazanie pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr VI/78/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w samorządowych placówkach oświatowo - wychowawczych: młodzieżowych domach kultury, Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana i Staromiejskim Centrum Kultury Młodzieży prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 231


9. Wyrażenie woli realizacji inwestycji pn. ''Centrum Sportu i Rekreacji przy ulicy Eisenberga w Krakowie'' w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 233


10. Nadanie imienia Stadionowi Miejskiemu przy ul. Św. Andrzeja Boboli 5 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 234


11. Wyrażenie zgody na wyznaczenie dodatkowego terminu zakończenia zagospodarowania nieruchomości położonych w Krakowie przy ul. Praskiej, będących własnością Miasta Kraków - miasta na prawach powiatu, pozostających w użytkowaniu wieczystym International Police Association (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji) Sekcja Polska - Region IPA Kraków / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 237


12. Zmieniająca uchwałę Nr CXXI/1918/14 z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 249


13. Skarga na działania Prezydenta Miasta Krakowa / projektodawca Komisja Rewizyjna/ Druk nr 218


14. Medal pamiątkowy XXV-lecia odrodzenia samorządu / projektodawca Przewodniczący Rady Miasta/ Druk nr 239


15. Zmiana uchwały Nr XCVII/1449/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Krakowa / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 247


16. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2015 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 801, 852, 853 i 900) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 255


17. Skarga na Radę Dzielnicy V Krowodrza / projektodawca Komisja Rewizyjna/ Druk nr 241


18. Zmiany w składzie Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa Rady Miasta Krakowa / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 242


19. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2015 (dot. zmniejszenia planu dochodów, zwiększenia planu przychodów oraz zwiększenia planu wydatków w działach: 600, 801, 851, 853 i 854) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 252


20. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2015 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 710, 750, 801, 851, 853 i 900) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 256


21. Zmiana uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (z późn. zm.) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 259


22. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 1 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Św. Wawrzyńca Nr 5 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 220


23. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Fryderyka Chopina Nr 14 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 221


24. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, zabudowanej budynkiem mieszkalnym przy ul. Zamkowej Nr 14 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 222


25. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Aleksandra Lubomirskiego Nr 3 wraz z pomieszczeniem przynależnym udziałem i w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 223


26. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 4 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Św. Wawrzyńca Nr 5 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 224


27. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Św. Sebastiana Nr 15 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 225


28. Ustalenie opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w roku 2015 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 235


29. Oświadczenia, komunikaty.


30. Zamknięcie sesji.