Dokument archiwalny

Sesja numer XI  (15 Kwiecień 2015)


Posiedzenie nr 1  (15 Kwiecień 2015r.)


Porządek posiedzenia


1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.


2. Interpelacje Radnych.


3. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.


4. Zmiana uchwały Nr XXXIII/282/03 w sprawie sprzedaży lokali użytkowych, których własność stanowi jedyny udział Gminy Miejskiej Kraków w strefach: A, B, C oraz lokali użytkowych, które nie znalazły najemcy po przeprowadzeniu co najmniej trzech przetargów pisemnych na najem / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 192


5. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2015 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 801 i 926, zmian w planie dochodów w dziale 750 oraz zmian w planie wydatków w działach: 700 i 921) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 207


6. Zasady usytuowania na terenie Gminy Miejskiej Kraków, miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Na XXI sesji RMK /08.07.2015 r./ Rada odesłała projekt do projektodawcy na wniosek Klubu Radnych PO celem: 1/ wykonania analizy dotyczącej wpływu ww. druku na działalność gospodarczą punktów sprzedających alkohol /w latach 2016-2018/; 2/ przeprowadzenia dokładnych pomiarów odległości od punktów sprzedająch alkohol do miejsc podlegających ochronie.

/ projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1567. Ustalenie dla terenu Gminy Miejskiej Kraków, liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 157


8. Zmiana uchwały nr CXIV/1537/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 października 2010 roku w sprawie źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych (z późń. zm.) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 210


9. Udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Kraków z przeznaczeniem na realizowane w 2015 roku prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, nie stanowiących jej wyłącznej własności / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 211


10. Ustanowienie Stypendium Twórczego Miasta Krakowa / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 212


11. Skarga na Prezydenta Miasta Krakowa oraz Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu / projektodawca Komisja Rewizyjna/ Druk nr 202


12. Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie ulg podatkowych dla gruntów zajętych na badania archeologiczne w pasie przyszłej drogi S7 / projektodawca Klub Radnych PK/ Druk nr 213


13. Zniesienie form ochrony przyrody - drzew uznanych za pomniki przyrody / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 219


14. Zmiana uchwały Nr VI/70/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2015 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2015 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 710, 750, 756, 801 i 854 oraz zwiększenia planu wydatków w działach: 600, 710, 750, 801, 852 i 854) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 226


15. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2015 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 710, 801, 852, 853 i 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 710, 750, 752 i 851) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 227


16. Zmiana uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (z późn. zm.) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 228


17. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2015 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 700, 750 i 756 oraz zwiększenia planu wydatków w dziale 926) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 236


18. Ustanowienie uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 232


19. Zmiany w składzie Komisji Promocji Krakowa i Turystyki Rady Miasta Krakowa / projektodawca Klub Radnych PO/ Druk nr 244


20. Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa, w zakresie budowy chodników: ''Program budowy chodników w Krakowie w latach 2015 do 2019'' / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 243


21. Rezolucja w sprawie podjęcia działań zapobiegających likwidacji znaczącej części ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Krakowie / projektodawca Klub Radnych PK/ Druk nr 240-R


22. Oświadczenia, komunikaty.


23. Zamknięcie sesji.