Sesja numer X  (1 Kwiecień 2015)


Posiedzenie nr 1  (1 Kwiecień 2015r.)


Porządek posiedzenia


1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.


2. Interpelacje Radnych.


3. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.


4. Informacja poselska w sprawie zmiany ustawy Prawo ochrony środowiska - poseł Tadeusz Arkit.


5. Informacja Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie bezpieczeństwa hali oraz wyłonienia sponsora tytular


6. Przyznanie Brązowego Medalu ''Cracoviae Merenti'' Operze Krakowskiej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 200


7. Przyznanie przyznania Brązowego Medalu ''Cracoviae Merenti'' Panu Sobiesławowi Zasadzie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 201


8. Wyrażenie zgody na udzielenie od 2015 roku bonifikaty w wysokości 90% dla Centrum Administracyjnego nr 2 z siedzibą w Krakowie, os. Szkolne 27 od opłaty rocznej ustalonej jako 0,3 % ceny nieruchomości z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na udziale 877/1000 części zabudowanej nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 114, obręb 45 jednostka ewidencyjna Nowa Huta, objętej księgą wieczystą nr KR1P/00313558/8, stanowiącej własność Gminy Kraków (udział 900/1000 części) i Miasta Krakowa - miasta na prawach powiatu (udział 100/1000 części) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 154


9. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalne - strychu oznaczonego symbolem S położonego w budynku wielomieszkaniowym przy ul. Topolowej Nr 34 w Krakowie stanowiącego współwłasność Gminy Miejskiej Kraków oraz Skarbu Państwa wraz ze sprzedażą udziału w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 158


10. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 53 położonego w budynku nr 17 A na os. Kolorowym w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 184


11. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Tonie - Łąki'' / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 155


12. Rozwiązanie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Krakowie, os. Wysokie 6 oraz likwidacja I Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 175


13. Rozwiązanie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 10 w Krakowie, al. Dygasińskiego 15 oraz likwidacja II Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 10 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 176


14. Ustanowienie uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 185


15. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2015 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 852 i 900 oraz zmian w planie wydatków w działach: 750, 852, 853 i 921) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 190


16. Skarga na działania Prezydenta Miasta Krakowa i Wydziału Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa / projektodawca Komisja Rewizyjna/ Druk nr 128


17. Określenie rodzajów zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w 2015 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Kraków / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 187


18. Zmieniająca uchwałę Nr LXXIX/1198/13 w sprawie określenia szczegółowych warunków wynagradzania rodzin zastępczych zawodowych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka, które funkcjonują na terenie Gminy Miejskiej Kraków / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 191


19. Pozbawienie ulicy Kłodzkiej kategorii drogi publicznej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 193


20. Skarga na działania Prezydenta Miasta Krakowa / projektodawca Komisja Rewizyjna/ Druk nr 186


21. Utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych na terenie Miasta Krakowa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 205


22. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2015 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 700, 801, 853 i 921) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 206


23. Zmiana uchwały Nr XII/144/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej / projektodawca PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA / Druk nr 204


24. Wyrażenie zgody Stowarzyszeniu Seniorów Lotnictwa Wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Krakowski z siedzibą w jednostce wojskowej 1155 przy ul. Medweckiego, 30-901 Kraków, na nieodpłatne umieszczenie herbu Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa na sztandarze / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 209


25. Objęcie przez Radę Miasta Krakowa honorowego patronatu nad projektem ''Career Turn'' / projektodawca Komisja Główna/ Druk nr 208


26. Kierunki działania Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie przedstawienia Radzie Miasta Krakowa informacji dotyczących funkcjonowania Niepublicznych Domów Kultury / projektodawca Klub Radnych PK i PiS/ Druk nr 203


27. Zmiany w składzie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 215


28. Zmiany w składzie Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa Rady Miasta Krakowa / projektodawca Klub Radnych PK/ Druk nr 216


29. Zmiany w składzie Komisji Promocji i Turystyki Rady Miasta Krakowa / projektodawca Klub Radnych PK/ Druk nr 217


30. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2015 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 801 i 926, zmian w planie dochodów w dziale 750 oraz zmian w planie wydatków w działach: 700 i 921) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 207


31. Zmiana uchwały Nr XXXIII/282/03 w sprawie sprzedaży lokali użytkowych, których własność stanowi jedyny udział Gminy Miejskiej Kraków w strefach: A, B, C oraz lokali użytkowych, które nie znalazły najemcy po przeprowadzeniu co najmniej trzech przetargów pisemnych na najem / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 192


32. Rezolucja w sprawie wykonania bezpiecznego przejścia pieszego na skrzyżowaniu linii kolejowych 317,950 Batowice ? Kraków Gł. z linią nr 100 do ulicy Langiewicza / projektodawca Klub Radnych PK/ Druk nr 214-R


33. Oświadczenia, komunikaty.


34. Zamknięcie sesji.