Sesja numer IX  (18 Marzec 2015)


Posiedzenie nr 1  (18 Marzec 2015r.)


Porządek posiedzenia


1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.


2. Interpelacje Radnych.


3. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.


4. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Tadeusza Połomskiego / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 132


5. Wyrażenie zgody na udzielenie od 2015 roku bonifikaty w wysokości 90% dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Krakowie, ul. Józefińska 14 od opłaty rocznej ustalonej jako 0,3% ceny nieruchomości z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na zabudowanej nieruchomości położonej w Krakowie, ul. Bardosa 9, oznaczonej jako działka nr 631/2 położonej w obrębie 46 jednostka ewidencyjna Nowa Huta, objętej księgą wieczystą nr KR1P/00491049/8 stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 138


6. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Przykopy / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 140


7. Udzielenie pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn.: ''Budowa zbiornika retencyjnego Bieżanów na rzece Serafa w mieście Kraków'' / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 160


8. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2015 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 750, 801, 852, 853, 854 i 926 oraz zmian w planie wydatków w dziale 921) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 164


9. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2015 (dot. zwiększenia planu dochodów, zwiększenia planu przychodów oraz zwiększenia planu wydatków w działach: 750, 801, 851, 853 i 854) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 165


10. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2015 (dot. zmian w planie wydatków w działach 750 i 757) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 166


11. Zmiana uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (z późn. zm.) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 167


12. Przyjęcie planu pracy Rady Miasta Krakowa na rok 2015 / projektodawca Komisja Główna/ Druk nr 174


13. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Tonie - Łąki'' / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 155


14. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Rejon Fortu Bronowice'' / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 183


15. Ustalenie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 146


16. Zmiana uchwały Nr XCV/1281/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 marca 2010 roku w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących przygotowania i wprowadzenia programu pn. ''Edukacja patriotyczna dla szkół Krakowa'' / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 159


17. Szczegółowe warunki wspierania edukacji uzdolnionych uczniów, form i zakresu tego wsparcia, trybu postępowania w ramach ''Krakowskiego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów'' / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 168


18. Zmiana uchwały Nr XXXVI/475/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie patronatu nad ruchem harcerskim w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 169


19. Zmiana uchwały Nr XII/95/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 marca 1999 r. w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych, gimnazjów i zespołów szkół ogólnokształcących oraz utworzenia granic obwodów w Krakowie (z późniejszymi zmianami) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 170


20. Zmiana uchwały Nr CIII/1383/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących przygotowania i ogłoszenia dla klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych projektu pod tytułem ''Droga do przedsiębiorczości'' / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 171


21. Zmiana uchwały Nr LXVIII/898/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie Programu pn. ''Poznanie dawnych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej przez krakowskich gimnazjalistów'' (z późn. zm.) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 172


22. Zmiana uchwały Nr XLIX/627/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących upowszechniania zasad prawidłowego żywienia wśród dzieci i młodzieży na terenie Miasta Kraków / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 173


23. Zmiana uchwały Nr LXVIII/989/13 w sprawie podziału Miasta Krakowa na stałe obwody głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz Prezydenta Miasta Krakowa / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 188


24. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2015 (dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 758, 801 i 853 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 801 i 853) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 189


25. Zmiana uchwały Nr VI/76/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2015 r. poz. 638) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 195


26. Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących udziału Gminy Miejskiej Kraków jako współuczestnika w postępowaniu przez Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 listopada 2013 r. nr XLIV/703/13 w sprawie określenia rodzajów paliw dopuszczonych do stosowania na obszarze Gminy Miejskiej Kraków / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 197


27. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Ekologii i Ochrony Powietrza Rady Miasta Krakowa / projektodawca Komisja Ekologii i Ochrony Powietrza/ Druk nr 198


28. Zmiany w składzie Komisji Sportu i Kultury Fizycznej Rady Miasta Krakowa / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 199


29. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2015 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 852 i 900 oraz zmian w planie wydatków w działach: 750, 852, 853 i 921) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 190


30. Wyrażenie zgody na udzielenie od 2015 roku bonifikaty w wysokości 90% dla Centrum Administracyjnego nr 2 z siedzibą w Krakowie, os. Szkolne 27 od opłaty rocznej ustalonej jako 0,3 % ceny nieruchomości z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na udziale 877/1000 części zabudowanej nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 114, obręb 45 jednostka ewidencyjna Nowa Huta, objętej księgą wieczystą nr KR1P/00313558/8, stanowiącej własność Gminy Kraków (udział 900/1000 części) i Miasta Krakowa - miasta na prawach powiatu (udział 100/1000 części) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 154


31. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalne - strychu oznaczonego symbolem S położonego w budynku wielomieszkaniowym przy ul. Topolowej Nr 34 w Krakowie stanowiącego współwłasność Gminy Miejskiej Kraków oraz Skarbu Państwa wraz ze sprzedażą udziału w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 158


32. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 53 położonego w budynku nr 17 A na os. Kolorowym w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 184


33. Rozwiązanie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Krakowie, os. Wysokie 6 oraz likwidacja I Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 175


34. Rozwiązanie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 10 w Krakowie, al. Dygasińskiego 15 oraz likwidacja II Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 10 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 176


35. Ustanowienie uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 185


36. Rezolucja w sprawie rozpoczęcia rozmów o utworzeniu instytucji kultury/muzeum XX Czartoryskich

Na VIII sesji RMK /04.03.2015 r./ Rada odesłała projekt do projektodawcy na wniosek Radnego A. Hawranka celem przeredagowania treści rezolucji

/ projektodawca Klub Radnych PK/ Druk nr 116-R37. Rezolucja w sprawie podjęcia prac legislacyjnych nad projektem ustawy umożliwiającej jednostkom samorządu terytorialnego dokonywania wywłaszczeń nieruchomości z przeznaczeniem pod budowę parków publicznych / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 194-R


38. Rezolucja w sprawie przyśpieszenia rozpatrywania skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie dotyczącego uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 listopada 2013 r. nr XLIV/703/13 w sprawie określenia rodzajów paliw dopuszczonych do stosowania na obszarze Gminy Miejskiej Kraków / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 196-R


39. Oświadczenia, komunikaty.


40. Zamknięcie sesji.