Sesja numer VI  (28 Styczeń 2015)


Posiedzenie nr 1  (28 Styczeń 2015r.)


Porządek posiedzenia


1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.


2. Interpelacje Radnych.


3. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.


4. Budżet Miasta Krakowa na rok 2015 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 5


5. Zmiana uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (z późn. zm.) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 6


6. Przyjęcie ''Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2018'' / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 36


7. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, zabudowanej budynkiem gospodarczym położonej w Krakowie przy ul. Jeziorko / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 75


8. Wysokość i zasady ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Miejskiej Kraków w roku kalendarzowym 2015 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 79


9. Składanie wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków od roku szkolnego 2015/2016 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 81


10. Określenie kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 85


11. Określenia kryteriów pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 86


12. Określenie kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w samorządowych placówkach oświatowo - wychowawczych: młodzieżowych domach kultury, Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana i Staromiejskim Centrum Kultury Młodzieży prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 87


13. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Młynówka Królewska - Grottgera II'' / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 100


14. Wybór Przewodniczącego Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa Rady Miasta Krakowa / projektodawca Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa / Druk nr 98


15. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Kultury i Ochrony Zabytków Rady Miasta Krakowa / projektodawca Komisja Kultury i Ochrony Zabytków/ Druk nr 109


16. Wybór Wiceprzewodniczącej Komisji Infrastruktury Rady Miasta Krakowa / projektodawca Komisja Infrastruktury/ Druk nr 107


17. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa Rady Miasta Krakowa / projektodawca Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa / Druk nr 99


18. Powołanie Komisji Głównej Rady Miasta Krakowa / projektodawca Przewodniczący Rady Miasta/ Druk nr 97


19. Ustanowienie uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 106


20. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 5 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Adama Asnyka Nr 12 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej oraz ustalenia wysokości bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 88


21. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Promienistych Nr 5 wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 89


22. Zmiana Uchwały Nr CXXI/1950/14 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 11 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Bonerowskiej Nr 5 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 90


23. Zmiana Uchwały Nr CXXI/1912/14 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 4A stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Bonerowskiej Nr 5 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 91


24. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Starowiślnej Nr 45 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 08.11.2101 r. udziału wynoszącego 87/1000 części nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 92


25. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 10 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Józefa Dietla Nr 62 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej oraz ustalenia wysokości bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 93


26. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 3 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Krowoderskiej Nr 50 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 94


27. Zmiana Uchwały Nr CXXI/1948/14 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 13 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Bonerowskiej Nr 5 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej. / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 95


28. Rezolucja w sprawie udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020 / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 108-R


29. Wybór Pełnomocnika Rady Miasta Krakowa oraz jego Zastępców ds. Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 / projektodawca KLUB RADNYCH/ Druk nr 110


30. Zmiany w składzie Komisji Promocji i Turystyki Rady Miasta Krakowa / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 111


31. Oświadczenia, komunikaty.


32. Zamknięcie sesji.