Sesja numer V  (14 Styczeń 2015)


Posiedzenie nr 1  (14 Styczeń 2015r.)


Porządek posiedzenia


1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.


2. Interpelacje Radnych.


3. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.


4. Zmieniająca uchwałę Nr XI/154/07 w sprawie inkasa opłaty skarbowej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 30


5. Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 37


6. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Krakowa / projektodawca Klub Radnych PiS/ Druk nr 83


7. Zmiana nazwy Ośrodka Wczesnej Pomocy Psychologicznej w Krakowie, ul. Półkole 11, na Specjalistyczną Poradnię Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Krakowie, ul. Półkole 11 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 76


8. Zmiana uchwały nr CXIV/1537/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 października 2010 roku w sprawie źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych (z późń. zm.) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 77


9. Zmiany w składzie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków Rady Miasta Krakowa / projektodawca Klub Radnych PiS/ Druk nr 68


10. Zmiany w składzie Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa Rady Miasta Krakowa / projektodawca Klub Radnych PiS/ Druk nr 69


11. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Krakowa / projektodawca Komisja Rewizyjna/ Druk nr 80


12. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Dialogu Obywatelskiego Rady Miasta Krakowa / projektodawca Komisja Dialogu Obywatelskiego / Druk nr 82


13. Zmiany w składzie Komisji Praworządności Rady Miasta Krakowa / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 84


14. Utworzenie i zatwierdzenie statutu jednostki budżetowej Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 33


15. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, zabudowanej budynkiem gospodarczym położonej w Krakowie przy ul. Jeziorko / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 75


16. Oświadczenia, komunikaty.


17. Zamknięcie sesji.