Opłaty za korzystanie ze środowiska

Na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1232 z późn. zm.) podmiot korzystający ze środowiska powinien prowadzić aktualizowaną co roku ewidencję zawierającą informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska, oraz wnosić opłatę za dany rok kalendarzowy do dnia 31 marca następnego roku.

Podmiotem korzystającym ze środowiska jest m.in.:

 1. przedsiębiorca oraz osoba prowadząca działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa,
 2. jednostka organizacyjna nie będąca przedsiębiorcą,
 3. osoba fizyczna nie będąca przedsiębiorcą, korzystająca ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia.

Opłaty wnosi się za:

 1. Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, m.in.:
  • procesy technologiczne,
  • przeładunek benzyn silnikowych,
  • kotłownie,
  • silniki spalinowe,
  • chów lub hodowla drobiu.
 2. Pobór wód z własnych ujęć:
  • wody podziemne,
  • wody powierzchniowe.
 3. Wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, m.in.:
  • ścieki bytowe, komunalne, przemysłowe,
  • wody chłodnicze,
  • wody opadowe lub roztopowe,
  • wody zasolone,
  • wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych.
 4. Składowanie odpadów.

Informacja Urzędu Marszałkowskiego o numerach rachunków bankowych, na które należy wnosić: opłaty za korzystanie ze środowiska, opłatę produktową, opłatę produktową za baterie i akumulatory, opłatę depozytową za akumulatory oraz opłaty związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych


Dodatkowe informacje Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego:


Krajowa baza o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji