Dokument archiwalny

Interpelacje Radnych Miasta Krakowa - VI kadencji

W myśl postanowień Statutu Miasta Krakowa radny ma prawo składania interpelacji. Interpelację składa się w sprawach związanych z:

  1. realizacją uchwał Rady,
  2. wykonywaniem zadań przez Prezydenta, Magistrat i miejskie jednostki organizacyjne.

Interpelacja powinna zawierać w szczególności:

  1. krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz
  2. wynikające stąd pytania lub/i postulaty.

Interpelacje mogą być składane na sesjach oraz w okresach między sesjami. Interpelacja może mieć formę pisemną lub ustną. Interpelacje pisemne składa się na ręce Przewodniczącego. Przed wygłoszeniem interpelacji ustnej radny wpisuje się na listę interpelujących oraz na piśmie doręcza Przewodniczącemu tezy interpelacji. Składając interpelację radny określa formę odpowiedzi (ustną w czasie obrad sesji lub pisemną doręczaną radnemu). Wskazanie radnego dotyczące formy odpowiedzi wiąże interpelowanego. Przy braku wskazania obowiązuje forma pisemna. Przewodniczący niezwłocznie przekazuje przyjęte interpelacje Prezydentowi, który udziela odpowiedzi na interpelację w ciągu 21 dni od daty jej złożenia. W przypadku uznania otrzymanej odpowiedzi za niezadowalającą, radny może zwrócić się do Przewodniczącego o ponowne umieszczenie interpelacji w porządku obrad sesji w punkcie "Odpowiedzi na interpelacje". Łączny czas interpelacji wygłaszanych przez radnego na sesji nie może przekroczyć 4 minut.


Poniżej publikowane są interpelacje złożone na piśmie oraz pisemne tezy interpelacji wygłoszonych ustnie. Publikacja następuje po udzieleniu odpowiedzi radnemu przez Prezydenta Miasta Krakowa. W sytuacji gdy w treści interpelacji, tez lub odpowiedzi na interpelacje występują informacje o ograniczonym dostępie, dokonuje się ich wyłączenia podając podstawę prawną, zakres wyłączenia, osobę, która dokonała wyłączenia a jeżeli dotyczy, nazwę podmiotu, na którego rzecz dokonano wyłączenia jawności.


Sesja Nr Imie i
Nazwisko
Radnego
Interpelacja w sprawie Data
zgłoszenia
Treść
interpelacji
Odpowiedź
na
interpelacje
XXXVMałgorzata
Jantos
wymiany lampionów na Plantach2012-01-04 PDFPDF
XXXVMałgorzata
Jantos
przynależności Krakowa do organizacji skupiających miasta w Polsce i Europie2012-01-04 PDFPDF
XXXVMałgorzata
Jantos
klauzuli społecznej w zamówieniach publicznych2012-01-04 PDFPDF
XXXIVMałgorzata
Jantos
Korzystania z kolektorów słonecznych umieszczanych na dachach budynków (na przykład szpitali)2011-12-21 PDFPDF
PDF
XXXIVMałgorzata
Jantos
Bezpieczeństwa w Krakowie2011-12-21 PDFPDF
XXXIVMałgorzata
Jantos
Zawodowych rodzin zastępczych2011-12-21 PDFPDF
XXXIVMałgorzata
Jantos
Udziału Krakowa w przedsięwzięciu "Szkoła ucząca racjonalnego gospodarowania energią"2011-12-21 PDFPDF
XXXIMałgorzata
Jantos
wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych2011-11-14 PDFPDF
XXXIMałgorzata
Jantos
cmentarza dla zwierząt2011-11-14 PDFPDF
XXXMałgorzata
Jantos
Uruchomienia infolinii dla bezdomnych2011-11-09 PDFPDF
<<12345678910111213>>

Wyszukaj interpelacje