Dokument archiwalny

Interpelacje Radnych Miasta Krakowa - VI kadencji

W myśl postanowień Statutu Miasta Krakowa radny ma prawo składania interpelacji. Interpelację składa się w sprawach związanych z:

  1. realizacją uchwał Rady,
  2. wykonywaniem zadań przez Prezydenta, Magistrat i miejskie jednostki organizacyjne.

Interpelacja powinna zawierać w szczególności:

  1. krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz
  2. wynikające stąd pytania lub/i postulaty.

Interpelacje mogą być składane na sesjach oraz w okresach między sesjami. Interpelacja może mieć formę pisemną lub ustną. Interpelacje pisemne składa się na ręce Przewodniczącego. Przed wygłoszeniem interpelacji ustnej radny wpisuje się na listę interpelujących oraz na piśmie doręcza Przewodniczącemu tezy interpelacji. Składając interpelację radny określa formę odpowiedzi (ustną w czasie obrad sesji lub pisemną doręczaną radnemu). Wskazanie radnego dotyczące formy odpowiedzi wiąże interpelowanego. Przy braku wskazania obowiązuje forma pisemna. Przewodniczący niezwłocznie przekazuje przyjęte interpelacje Prezydentowi, który udziela odpowiedzi na interpelację w ciągu 21 dni od daty jej złożenia. W przypadku uznania otrzymanej odpowiedzi za niezadowalającą, radny może zwrócić się do Przewodniczącego o ponowne umieszczenie interpelacji w porządku obrad sesji w punkcie "Odpowiedzi na interpelacje". Łączny czas interpelacji wygłaszanych przez radnego na sesji nie może przekroczyć 4 minut.


Poniżej publikowane są interpelacje złożone na piśmie oraz pisemne tezy interpelacji wygłoszonych ustnie. Publikacja następuje po udzieleniu odpowiedzi radnemu przez Prezydenta Miasta Krakowa. W sytuacji gdy w treści interpelacji, tez lub odpowiedzi na interpelacje występują informacje o ograniczonym dostępie, dokonuje się ich wyłączenia podając podstawę prawną, zakres wyłączenia, osobę, która dokonała wyłączenia a jeżeli dotyczy, nazwę podmiotu, na którego rzecz dokonano wyłączenia jawności.


Sesja Nr Imie i
Nazwisko
Radnego
Interpelacja w sprawie Data
zgłoszenia
Treść
interpelacji
Odpowiedź
na
interpelacje
XLIIIMałgorzata
Jantos
zakupu biletów komunikacji miejskiej przez telefon komórkowy2012-04-25 PDFPDF
XLIIIMałgorzata
Jantos
działalności komisji weryfikującej poziom srtystyczny ulicznych grajków w centrum Krakowa2012-04-25 PDFPDF
XLIIIMałgorzata
Jantos
negocjacji dotyczących zakupu energii2012-04-25 PDFPDF
XLIIIMałgorzata
Jantos
przedszkoli w systemie modułowym2012-04-25 PDFPDF
XLMałgorzata
Jantos
zajęć muzycznych w szkołach prowadzonych przez członków miejskich orkiestr2012-03-21 PDFPDF
XXXVIIIMałgorzata
Jantos
sprzedaży pamiątek przez Miasto na portalu Allegro2012-02-08 PDFPDF
XXXVIIIMałgorzata
Jantos
zakupów on-line2012-02-08 PDFPDF
XXXVIIIMałgorzata
Jantos
szkoleń dla bezrobotnych w związku z EURO 20122012-02-08 PDFPDF
XXXVIIMałgorzata
Jantos
lokalizacji polskiego oddziału Facebook'a w Krakowie2012-01-25 PDFPDF
XXXVMałgorzata
Jantos
parnterstwa prywatno-publicznego2012-01-04 PDFPDF
<<12345678910111213>>

Wyszukaj interpelacje