Dokument archiwalny

Interpelacje Radnych Miasta Krakowa - VI kadencji

W myśl postanowień Statutu Miasta Krakowa radny ma prawo składania interpelacji. Interpelację składa się w sprawach związanych z:

  1. realizacją uchwał Rady,
  2. wykonywaniem zadań przez Prezydenta, Magistrat i miejskie jednostki organizacyjne.

Interpelacja powinna zawierać w szczególności:

  1. krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz
  2. wynikające stąd pytania lub/i postulaty.

Interpelacje mogą być składane na sesjach oraz w okresach między sesjami. Interpelacja może mieć formę pisemną lub ustną. Interpelacje pisemne składa się na ręce Przewodniczącego. Przed wygłoszeniem interpelacji ustnej radny wpisuje się na listę interpelujących oraz na piśmie doręcza Przewodniczącemu tezy interpelacji. Składając interpelację radny określa formę odpowiedzi (ustną w czasie obrad sesji lub pisemną doręczaną radnemu). Wskazanie radnego dotyczące formy odpowiedzi wiąże interpelowanego. Przy braku wskazania obowiązuje forma pisemna. Przewodniczący niezwłocznie przekazuje przyjęte interpelacje Prezydentowi, który udziela odpowiedzi na interpelację w ciągu 21 dni od daty jej złożenia. W przypadku uznania otrzymanej odpowiedzi za niezadowalającą, radny może zwrócić się do Przewodniczącego o ponowne umieszczenie interpelacji w porządku obrad sesji w punkcie "Odpowiedzi na interpelacje". Łączny czas interpelacji wygłaszanych przez radnego na sesji nie może przekroczyć 4 minut.


Poniżej publikowane są interpelacje złożone na piśmie oraz pisemne tezy interpelacji wygłoszonych ustnie. Publikacja następuje po udzieleniu odpowiedzi radnemu przez Prezydenta Miasta Krakowa. W sytuacji gdy w treści interpelacji, tez lub odpowiedzi na interpelacje występują informacje o ograniczonym dostępie, dokonuje się ich wyłączenia podając podstawę prawną, zakres wyłączenia, osobę, która dokonała wyłączenia a jeżeli dotyczy, nazwę podmiotu, na którego rzecz dokonano wyłączenia jawności.


Sesja Nr Imie i
Nazwisko
Radnego
Interpelacja w sprawie Data
zgłoszenia
Treść
interpelacji
Odpowiedź
na
interpelacje
LIIIMałgorzata
Jantos
Uruchomienia pisma pt. "Srebrny Kraków" 2012-08-29 PDFPDF
MiedzysesyjnaMałgorzata
Jantos
kart ICE2012-07-26 PDFPDF
MiedzysesyjnaMałgorzata
Jantos
rozwiązania problemów z zadłużonymi lokatorami mieszkań komunalnych, poprzez wprowadzenie zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa, które umożliwiałoby jednorazowe umorzenie 75% należności za korzystanie z lokalu mieszkalnego wzorem rozwiązania proponowanoeg2012-07-26 PDFPDF
MiedzysesyjnaMałgorzata
Jantos
akcji "Niebieska Karta" w środowisku nauczycielskim2012-07-26 PDFPDF
MiedzysesyjnaMałgorzata
Jantos
działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych2012-07-26 PDFPDF
MiedzysesyjnaMałgorzata
Jantos
ściągania należności w Gminie Miejskiej Kraków2012-07-26 PDFPDF
MiedzysesyjnaMałgorzata
Jantos
udostępniania sal gimnastycznych organizacjom pozarządowym2012-07-26 PDFPDF
MiedzysesyjnaMałgorzata
Jantos
efektywności działań promocyjnych2012-07-26 PDFPDF
LIIMałgorzata
Jantos
zaległości osób, którym wystawiono mandaty za brak opłaty za parkowanie2012-07-11 PDFPDF
LIIMałgorzata
Jantos
dochodzenia wierzytelności "Moliere" Centrum Kultury i Sztuki Osób Niepełnosprawnych Sp. z o.o.2012-07-11 PDFPDF
<<12345678910111213>>

Wyszukaj interpelacje