Dokument archiwalny

Interpelacje Radnych Miasta Krakowa - VI kadencji

W myśl postanowień Statutu Miasta Krakowa radny ma prawo składania interpelacji. Interpelację składa się w sprawach związanych z:

  1. realizacją uchwał Rady,
  2. wykonywaniem zadań przez Prezydenta, Magistrat i miejskie jednostki organizacyjne.

Interpelacja powinna zawierać w szczególności:

  1. krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz
  2. wynikające stąd pytania lub/i postulaty.

Interpelacje mogą być składane na sesjach oraz w okresach między sesjami. Interpelacja może mieć formę pisemną lub ustną. Interpelacje pisemne składa się na ręce Przewodniczącego. Przed wygłoszeniem interpelacji ustnej radny wpisuje się na listę interpelujących oraz na piśmie doręcza Przewodniczącemu tezy interpelacji. Składając interpelację radny określa formę odpowiedzi (ustną w czasie obrad sesji lub pisemną doręczaną radnemu). Wskazanie radnego dotyczące formy odpowiedzi wiąże interpelowanego. Przy braku wskazania obowiązuje forma pisemna. Przewodniczący niezwłocznie przekazuje przyjęte interpelacje Prezydentowi, który udziela odpowiedzi na interpelację w ciągu 21 dni od daty jej złożenia. W przypadku uznania otrzymanej odpowiedzi za niezadowalającą, radny może zwrócić się do Przewodniczącego o ponowne umieszczenie interpelacji w porządku obrad sesji w punkcie "Odpowiedzi na interpelacje". Łączny czas interpelacji wygłaszanych przez radnego na sesji nie może przekroczyć 4 minut.


Poniżej publikowane są interpelacje złożone na piśmie oraz pisemne tezy interpelacji wygłoszonych ustnie. Publikacja następuje po udzieleniu odpowiedzi radnemu przez Prezydenta Miasta Krakowa. W sytuacji gdy w treści interpelacji, tez lub odpowiedzi na interpelacje występują informacje o ograniczonym dostępie, dokonuje się ich wyłączenia podając podstawę prawną, zakres wyłączenia, osobę, która dokonała wyłączenia a jeżeli dotyczy, nazwę podmiotu, na którego rzecz dokonano wyłączenia jawności.


Sesja Nr Imie i
Nazwisko
Radnego
Interpelacja w sprawie Data
zgłoszenia
Treść
interpelacji
Odpowiedź
na
interpelacje
XVIIIMałgorzata
Jantos
Utworzenia Miejskiej Rady Seniorów2011-06-08 PDFPDF
XIVMałgorzata
Jantos
Zorganizowania spotkania poświęconego szeroko rozumianej polityce mieszkaniowej2011-05-11 PDFPDF
XIIIMałgorzata
Jantos
Grzebowiska dla zwierząt2011-04-27 PDFPDF
XIIMałgorzata
Jantos
Corocznej akcji "1000 koszy dla Krakowa"2011-04-13 PDFPDF
XIIMałgorzata
Jantos
Starań Krakowa o nadanie tytułu "Kraków City of Literature" oraz przeprowadzenia wstępnego audytu w zakresie środków przeznaczanych przez Miasto na wydarzenia związane z literaturą, w tym działalność bibliotek2011-04-13 PDFPDF
XMałgorzata
Jantos
Aktywizacji osób bezrobotnych2011-03-16 PDFPDF
XMałgorzata
Jantos
Projektu "Droga do przedsiębiorczości"2011-03-16 PDFPDF
XMałgorzata
Jantos
Niepublicznych żłobków2011-03-16 PDFPDF
XMałgorzata
Jantos
Parku AWF2011-03-16 PDFPDF
XMałgorzata
Jantos
Szkoleń zachęcających młodych ludzi do kontaktu z urzędem2011-03-16 PDFPDF
<<12345678910111213>>

Wyszukaj interpelacje