Dokument archiwalny

Interpelacje Radnych Miasta Krakowa - VI kadencji

W myśl postanowień Statutu Miasta Krakowa radny ma prawo składania interpelacji. Interpelację składa się w sprawach związanych z:

  1. realizacją uchwał Rady,
  2. wykonywaniem zadań przez Prezydenta, Magistrat i miejskie jednostki organizacyjne.

Interpelacja powinna zawierać w szczególności:

  1. krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz
  2. wynikające stąd pytania lub/i postulaty.

Interpelacje mogą być składane na sesjach oraz w okresach między sesjami. Interpelacja może mieć formę pisemną lub ustną. Interpelacje pisemne składa się na ręce Przewodniczącego. Przed wygłoszeniem interpelacji ustnej radny wpisuje się na listę interpelujących oraz na piśmie doręcza Przewodniczącemu tezy interpelacji. Składając interpelację radny określa formę odpowiedzi (ustną w czasie obrad sesji lub pisemną doręczaną radnemu). Wskazanie radnego dotyczące formy odpowiedzi wiąże interpelowanego. Przy braku wskazania obowiązuje forma pisemna. Przewodniczący niezwłocznie przekazuje przyjęte interpelacje Prezydentowi, który udziela odpowiedzi na interpelację w ciągu 21 dni od daty jej złożenia. W przypadku uznania otrzymanej odpowiedzi za niezadowalającą, radny może zwrócić się do Przewodniczącego o ponowne umieszczenie interpelacji w porządku obrad sesji w punkcie "Odpowiedzi na interpelacje". Łączny czas interpelacji wygłaszanych przez radnego na sesji nie może przekroczyć 4 minut.


Poniżej publikowane są interpelacje złożone na piśmie oraz pisemne tezy interpelacji wygłoszonych ustnie. Publikacja następuje po udzieleniu odpowiedzi radnemu przez Prezydenta Miasta Krakowa. W sytuacji gdy w treści interpelacji, tez lub odpowiedzi na interpelacje występują informacje o ograniczonym dostępie, dokonuje się ich wyłączenia podając podstawę prawną, zakres wyłączenia, osobę, która dokonała wyłączenia a jeżeli dotyczy, nazwę podmiotu, na którego rzecz dokonano wyłączenia jawności.


Sesja Nr Imie i
Nazwisko
Radnego
Interpelacja w sprawie Data
zgłoszenia
Treść
interpelacji
Odpowiedź
na
interpelacje
MiędzysesyjnaMałgorzata
Jantos
Opracowania i wzmocnienia kontroli przyznawania dotacji na finansowanie osobom fizycznym kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych2013-10-15 PDFPDF
LXXXIMałgorzata
Jantos
Aktywizacji zawodowej nauczycieli2013-09-11 PDFPDF
LXXXIMałgorzata
Jantos
Budżetu partycypacyjnego2013-09-11 PDFPDF
LXXXIMałgorzata
Jantos
Programu "Szklanka mleka"2013-09-11 PDFPDF
LXXVIIMałgorzata
Jantos
Inteligentnych systemów elektroenergetycznych2013-06-26 PDFPDF
LXXVIIMałgorzata
Jantos
Wykorzystania sprzętu medycznego w szpitalach, zakupionego ze środków zewnętrznych2013-06-26 PDFPDF
LXXVIIMałgorzata
Jantos
Promocji Krakowa skierowanej do potencjalnych turystów z Rosji2013-06-26 PDFPDF
LXXVIIMałgorzata
Jantos
Strony internetowej schroniska dla zwierząt2013-06-26 PDFPDF
LXXIIIMałgorzata
Jantos
Osób bezdomnych przebywających przy budynku Muzeum Etnograficznego przy pl. Wolnica2013-05-08 PDFPDF
LXXIMałgorzata
Jantos
Wykupu lokali mieszkalnych2013-04-10 PDFPDF
<<12345678910111213>>

Wyszukaj interpelacje