Dokument archiwalny

Interpelacje Radnych Miasta Krakowa - VI kadencji

W myśl postanowień Statutu Miasta Krakowa radny ma prawo składania interpelacji. Interpelację składa się w sprawach związanych z:

  1. realizacją uchwał Rady,
  2. wykonywaniem zadań przez Prezydenta, Magistrat i miejskie jednostki organizacyjne.

Interpelacja powinna zawierać w szczególności:

  1. krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz
  2. wynikające stąd pytania lub/i postulaty.

Interpelacje mogą być składane na sesjach oraz w okresach między sesjami. Interpelacja może mieć formę pisemną lub ustną. Interpelacje pisemne składa się na ręce Przewodniczącego. Przed wygłoszeniem interpelacji ustnej radny wpisuje się na listę interpelujących oraz na piśmie doręcza Przewodniczącemu tezy interpelacji. Składając interpelację radny określa formę odpowiedzi (ustną w czasie obrad sesji lub pisemną doręczaną radnemu). Wskazanie radnego dotyczące formy odpowiedzi wiąże interpelowanego. Przy braku wskazania obowiązuje forma pisemna. Przewodniczący niezwłocznie przekazuje przyjęte interpelacje Prezydentowi, który udziela odpowiedzi na interpelację w ciągu 21 dni od daty jej złożenia. W przypadku uznania otrzymanej odpowiedzi za niezadowalającą, radny może zwrócić się do Przewodniczącego o ponowne umieszczenie interpelacji w porządku obrad sesji w punkcie "Odpowiedzi na interpelacje". Łączny czas interpelacji wygłaszanych przez radnego na sesji nie może przekroczyć 4 minut.


Poniżej publikowane są interpelacje złożone na piśmie oraz pisemne tezy interpelacji wygłoszonych ustnie. Publikacja następuje po udzieleniu odpowiedzi radnemu przez Prezydenta Miasta Krakowa. W sytuacji gdy w treści interpelacji, tez lub odpowiedzi na interpelacje występują informacje o ograniczonym dostępie, dokonuje się ich wyłączenia podając podstawę prawną, zakres wyłączenia, osobę, która dokonała wyłączenia a jeżeli dotyczy, nazwę podmiotu, na którego rzecz dokonano wyłączenia jawności.


Sesja Nr Imie i
Nazwisko
Radnego
Interpelacja w sprawie Data
zgłoszenia
Treść
interpelacji
Odpowiedź
na
interpelacje
CXXIMałgorzata
Jantos
Posterunku Policji na Rynku Głównym2014-11-05 PDFPDF
CXXIMałgorzata
Jantos
Wycięcia topoli przy ul. Cystersów, na wysokości bloków nr 8 i 122014-11-05 PDFPDF
CXIXMałgorzata
Jantos
Odśnieżania w strefie parkowania2014-10-22 PDFPDF
CXIIMałgorzata
Jantos
Powołania miejskiego ogrodnika2014-07-09 PDFPDF
CIIIMałgorzata
Jantos
Opłat zastępczych wnoszonych za pobyt w DPS2014-04-23 PDFPDF
CIIIMałgorzata
Jantos
Udziału Krakowa w programach SOWA i GAZELA2014-04-23 PDFPDF
XCVIIMałgorzata
Jantos
Parkowania przy ul. Kalwaryjskiej2014-02-19 PDFPDF
XCIVMałgorzata
Jantos
Przeznaczenia terenów wokół hali sportowej w Czyżynach na park2013-12-18 PDFPDF
XCIVMałgorzata
Jantos
Zakupienia sceny dla Krakowa2013-12-18 PDFPDF
XCIIMałgorzata
Jantos
Pomocy Miasta w organizacji akcji zbiórki pieniędzy na pomnik Armiii Krajowej2013-12-04 PDFPDF
<<12345678910111213>>

Wyszukaj interpelacje