Dokument archiwalny

Interpelacje Radnych Miasta Krakowa - VI kadencji

W myśl postanowień Statutu Miasta Krakowa radny ma prawo składania interpelacji. Interpelację składa się w sprawach związanych z:

  1. realizacją uchwał Rady,
  2. wykonywaniem zadań przez Prezydenta, Magistrat i miejskie jednostki organizacyjne.

Interpelacja powinna zawierać w szczególności:

  1. krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz
  2. wynikające stąd pytania lub/i postulaty.

Interpelacje mogą być składane na sesjach oraz w okresach między sesjami. Interpelacja może mieć formę pisemną lub ustną. Interpelacje pisemne składa się na ręce Przewodniczącego. Przed wygłoszeniem interpelacji ustnej radny wpisuje się na listę interpelujących oraz na piśmie doręcza Przewodniczącemu tezy interpelacji. Składając interpelację radny określa formę odpowiedzi (ustną w czasie obrad sesji lub pisemną doręczaną radnemu). Wskazanie radnego dotyczące formy odpowiedzi wiąże interpelowanego. Przy braku wskazania obowiązuje forma pisemna. Przewodniczący niezwłocznie przekazuje przyjęte interpelacje Prezydentowi, który udziela odpowiedzi na interpelację w ciągu 21 dni od daty jej złożenia. W przypadku uznania otrzymanej odpowiedzi za niezadowalającą, radny może zwrócić się do Przewodniczącego o ponowne umieszczenie interpelacji w porządku obrad sesji w punkcie "Odpowiedzi na interpelacje". Łączny czas interpelacji wygłaszanych przez radnego na sesji nie może przekroczyć 4 minut.


Poniżej publikowane są interpelacje złożone na piśmie oraz pisemne tezy interpelacji wygłoszonych ustnie. Publikacja następuje po udzieleniu odpowiedzi radnemu przez Prezydenta Miasta Krakowa. W sytuacji gdy w treści interpelacji, tez lub odpowiedzi na interpelacje występują informacje o ograniczonym dostępie, dokonuje się ich wyłączenia podając podstawę prawną, zakres wyłączenia, osobę, która dokonała wyłączenia a jeżeli dotyczy, nazwę podmiotu, na którego rzecz dokonano wyłączenia jawności.


Sesja Nr Imie i
Nazwisko
Radnego
Interpelacja w sprawie Data
zgłoszenia
Treść
interpelacji
Odpowiedź
na
interpelacje
ICAdam
Kalita,Krzysztof
Durek
Parku im. dr. Henryka Jordana2014-03-12 PDFPDF
PDF
XCVIIKrzysztof
Durek
Zbiornika w Dobczycach2014-02-19 PDFPDF
XCIIKrzysztof
Durek
Braku interwencji Straży Miejskiej Miasta Krakowa wobec osób, które w zabudowaniach w rejonie ul. Prądnickiej spalają w paleniskach śmieci i elementy plastikowe2013-12-04 PDFPDF
LXVIIIKrzysztof
Durek
funkcjonowania Międzyszkolnego Basenu Pływackiego Kraków Nowa Huta2013-02-27 PDFPDF
LXVIIIKrzysztof
Durek
Temperatury w pomieszczeniach przedszkolnych2013-02-27 PDFPDF
LIIKrzysztof
Durek
zmian godzin otwarcia przedszkoli2012-07-11 PDFPDF
LIIKrzysztof
Durek
mieszkania służbowego w Zespole Szkół Integracyjnych nr 1 przy ul. Kijowskiej 32012-07-11 PDFPDF
XXXIXKrzysztof
Durek
nabycia działek przy ul. Kozietulskiego i Kurczaba2012-03-07 PDFPDF
XXXIXKrzysztof
Durek
wykupu lokali mieszkalnych w budynku na os. Zielonym 242012-03-07 PDFPDF
XXIVKatarzyna
Pabian,Krzysztof
Durek
Przebudowy sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Dąbrowskiego, planowanej budowy zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz planowanej budowy drogi2011-09-14 PDFPDF
PDF
<<12>>

Wyszukaj interpelacje