Dokument archiwalny

Strategia Rozwoju Kultury w Krakowie

 

W dniu 19 listopada 2008 r. w wyniku jednej z wielu dyskusji nt. finansowania kultury w Krakowie Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr LVII/739/08 w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących przygotowania projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie Polityki Kulturalnej Miasta Krakowa na lata 2010-2014. Realizując tę uchwałę, służby merytoryczne Urzędu Miasta Krakowa podjęły szereg działań związanych z przeprowadzeniem spotkań roboczych, w tym z radnymi Miasta Krakowa, dotyczących problematyki, formalnego zakresu, kształtu oraz kierunku wnioskowanej przez Radę Miasta Krakowa Polityki Kulturalnej Miasta Krakowa. Uchwałą Nr LXXXIV/1116/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 listopada 2009 r. podjęto decyzję o przygotowaniu dokumentu pod nazwą Strategia Rozwoju Kultury w Krakowie na lata 2010-2014, a uchwałą Nr XCII/1253/10 z dnia 17 lutego 2010 r. Rada Miasta Krakowa zobowiązała Prezydenta Miasta Krakowa do przedstawienia projektu ww. Strategii do dnia 30 września 2010 r.

W celu wypracowania kierunków rozwoju kultury w Krakowie na lata 2010-2014 Prezydent Miasta Krakowa powołał zarządzeniem Nr 777/2009 z dnia 15 kwietnia 2009 r. Konwent ds. Rozwoju Kultury w Krakowie, w którego składzie znaleźli się przedstawiciele środowisk twórczych reprezentujący różne sektory kultury, instytucje kultury, organizacje pozarządowe oraz krakowskie środowiska uniwersyteckie.

W roku 2009, celem opracowania analiz i oceny stanu kultury w Krakowie, przeprowadzono różnorodne analizy obszarów kultury oraz konsultacje z przedstawicielami środowisk kultury (sesje warsztatowe i spotkania robocze). W roku 2010 zredagowano analizę SWOT, a następnie sformułowano wstępne propozycje celów strategicznych.W pierwszym kwartale 2009 roku rozpoczęto prace nad opracowaniem zakresu diagnozy, ustalono metodologię i plan mającego powstać raportu nt. stanu kultury w Krakowie. Następnie podjęto działania w kierunku pozyskania danych do analiz i opracowań sektorowych. Prace w tym zakresie kontynuowane były do czerwca 2010 r.

Wstępna ocena stanu kultury w Krakowie została przedstawiona już na pierwszym spotkaniu Konwentu ds. Rozwoju Kultury w Krakowie w dniu 1 czerwca 2009 r. Do dnia 24 czerwca 2010 r. odbyło się ogółem 10 posiedzeń plenarnych Konwentu oraz 8 spotkań sektorowych z udziałem przedstawicieli Konwentu (zapraszanych zgodnie z obszarem ich specjalizacji zawodowych).

Na sesji w dniu 20 października 2010 roku Rada Miasta Krakowa zaakceptowała przygotowany z udziałem Konwentu ds. Strategii Rozwoju Kultury w Krakowie dokument - Strategię Rozwoju Kultury w Krakowie na lata 2010-2014 (Uchwała Nr CXIV/1524/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 października 2010 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kultury w Krakowie na lata 2010-2014).

Zobacz: uchwała Nr CXIV/1524/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 października 2010 r.

Strategia rozwoju kultury w Krakowie jest pierwszą w historii miasta i jedną z nielicznych strategii, dotyczących sektora kultury w kraju. Jest dokumentem kierunkowym, wyznaczającym najważniejsze priorytety i formy ich realizacji. Przyjęta w niej na najbliższe lata koncepcja zrównoważonego rozwoju ma zagwarantować równe możliwości rozwoju instytucjom kultury, jak i indywidualnym twórcom, organizacjom pozarządowym i przedsiębiorcom działającym w sektorze kultury. Wszystkie te grupy są interesariuszami sektora kultury. Ta różnorodność ma swoje odzwierciedlenie w projekcie strategii tak, aby wszystkie przejawy aktywności kulturalnej w Krakowie miały szanse i możliwości rozwoju.

Kadencja Konwentu ds. Strategii Rozwoju Kultury, powołanego zarządzeniem Nr 777/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 kwietnia 2009 roku wygasła w 2010 roku. Realizacja strategii wymaga stałego monitorowania. Przedstawiciele lokalnych środowisk twórczych - na etapie prac nad dokumentem - zgłosili potrzebę stałej otwartej debaty na temat kultury w Krakowie na forum publicznym. W związku z zapisem w przyjętej przez Radę Miasta Krakowa strategii (cel operacyjny III.5."Projektowanie wizji kultury Krakowa na rok 2020. Kontynuacja działalności Konwentu ds. Strategii Rozwoju Kultury w Krakowie)", zasadnym było powołanie przez Prezydenta Miasta Krakowa ww. zespołu (zarządzenie Nr 956/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 18 maja 2011 r.). Zadaniem Konwentu będzie obecnie monitorowanie i ewaluacja realizacji strategii, następnie zaś przygotowanie aktualizacji planu strategicznego na lata 2015-2020.

Spotkania ww. Konwentu odbyły się 20 marca, 25 kwietnia i 27 maja  2013 r.  

 

Obecnie trwają prace nad Strategią Rozwoju Krakowa 2030. Zobacz: Aktualizacja Strategii Rozwoju Krakowa - Strategia Rozwoju Krakowa 2030

 

Po wypracowaniu i przyjęciu przez Radę Miasta Krakowa ww. dokumentu zostaną podjęte prace nad sformułowaniem Strategii Rozwoju Kultury.