Stowarzyszenie Gmin i Powiatów MałopolskiStowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski jest regionalną organizacją samorządową założoną w 1991 r. Obecnie zrzesza ponad 120 gmin i powiatów z terenu województw: małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i części śląskiego (obszar historycznej Małopolski).

Celem Stowarzyszenia jest umacnianie kulturalnych i gospodarczych więzi wśród mieszkańców regionu, promocja Małopolski w kraju i poza jego granicami, zajmowanie stanowisk w sprawach publicznych a także koordynacja współdziałania gmin, powiatów i województw dla podtrzymania wspólnych tradycji historycznych, kulturalnych i gospodarczych Małopolski. Stowarzyszenie wspiera działania samorządów w zakresie pomocy społecznej, przeciwdziałania bezrobociu, poprawy infrastruktury transportowej, rozwoju obszarów wiejskich, pozyskiwania środków unijnych i współpracy zagranicznej.

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski we współpracy z Federacją Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP, zrzeszającą 20 regionalnych związków i stowarzyszeń, prowadzi oficjalne przedstawicielstwo Komitetu Integracji Europejskiej w województwie małopolskim, którym jest Małopolskie Regionalne Centrum Informacji Europejskiej. Prowadzone są w nim nieodpłatne konsultacje i pomoc doradcza akredytowanych przy MRCIE doradców ds. funduszy europejskich, legitymujących się doświadczeniem w przygotowywaniu wniosków, biznesplanów i studiów wykonalności oraz skutecznym pozyskiwaniem dotacji z funduszy europejskich.

W ramach Stowarzyszenia działają komisje problemowe: Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej, Komisja Edukacji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą, Komisja Ochrony Środowiska i Infrastruktury, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Komisja Gospodarki Komunalnej.

Zgodnie z podjętą Uchwałą nr XXXVIII/257/91 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 1991 roku, Gmina Miejska Kraków zadeklarowała wolę przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski.


Władzą Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski jest Walne Zgromadzenie Delegatów. Przewodniczącym Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski jest Kazimierz Barczyk.

Składka członkowska Gminy Miejskiej Kraków na 2019 rok wynosi 126.322,38 złotych.

 

Zarządzenie nr 616/2019 Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie uregulowania składki członkowskiej za rok 2019 z tytułu przynależności Gminy Miejskiej Kraków do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski.

  

 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-05-22 14:18:04
MARIUSZ KISIEL
 Edycja
2018-12-27 10:05:58
MARIUSZ KISIEL
 Edycja
2018-03-28 10:08:20
MARIUSZ KISIEL
 Edycja
2017-03-27 11:05:55
MARIUSZ KISIEL
 Edycja
2017-03-02 12:26:04
MARIUSZ KISIEL
 Edycja
2016-04-18 14:39:58
MARIUSZ KISIEL
 Edycja
2015-11-12 10:33:26
MARIUSZ KISIEL
 Edycja
2015-03-25 09:30:08
IZABELA HAUPT
 Edycja
2014-03-03 12:35:54
IZABELA HAUPT
 Edycja
2014-03-03 12:07:09
IZABELA HAUPT
 Edycja